Asclepion.nl

Addendum bij de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies Diltiazemcrème voor de behandeling van chronische fissuren Miranda Kurver, Monique Verduijn, Margriet Bouma, namens de werkgroep Rectaal Bloedverlies Kernboodschap
ren die (nog) niet helemaal zijn genezen, kleine onderzoeken. Het onderzoek sche fissura ani is nu lokaal diltiazemcrè- overwegingen om langer gebruik af te uitgevoerd. Ondanks de kleine aantal- me in plaats van isosorbidedinitraatcrè- Achtergronden
1 Samenvatting bewijs
De NHG-Standaard Rectaal bloedverlies Bron beschrijft in noot 34 dat bij chronische In een onderzoek (n = 90) bij patiënten Behandeling van een chronische fis-anale fissuren het effect van de lokale met een chronische anale fissuur (> 6 suur met een lokale calciumantagonist behandeling met calciumantagonisten weken) zijn 3 groepen vergeleken (lokaal is even effectief als een lokale behande-(diltiazem of nifedipine) vergelijkbaar diltiazem 2% 2 maal per dag, lokaal gly- ten. Deze conclusie is gebaseerd op een een controlegroep) [Shrivastava 2007]. Cochrane-review [Nelson 2006]. Omdat In een ander onderzoek (n = 80) bij In Nederland is alleen de 1%-isosorbi-er in 2009 geen gestandaardiseerd FNA- patiënten met een chronische fissuur dedinitraatvaselinecrème beschikbaar. voorschrift voor de lokale behandeling (> 8 tot 12 weken) werd de behandeling Isosorbidedinitraat heeft een kortere met calciumantagonisten beschikbaar met diltiazemcrème 2% 2 maal per dag werkingsduur dan nitroglycerine, zodat was, gaf de standaard de voorkeur aan vergeleken met behandeling met glyce- ryltrinitraat 0,2% 2 maal per dag [Jawaid Lokale calciumantagonisten hebben 2 le fissuren met nitraten. Sinds december 2009]. In een derde onderzoek (n = 102) voordelen in vergelijking met isosor-2010 is diltiazemcrème wel beschikbaar kregen patiënten met een chronische bidedinitraat. Diltiazemcrème hoeft in de vorm van diltiazemhydrochloride- fissuur (> 6 weken) 2 maal per dag dilti- azemcrème 2% of glyceryltrinitraat 0,2% dag te worden aangebracht en het leidt Na het verschijnen van de standaard [Sanei 2009]. ken gepubliceerd die de conclusie van Bewijs lokale calciumantagonisten versus lo- Nelson et al. ondersteunen, namelijk kale nitraten Shrivastava: van de placebogroep, met al- gonisten in de tweede lijn ook geldt voor kale calciumantagonisten vergelijkbaar leen vezelrijk dieet, had na 6 weken 33% patiënten met een chronische fissuur in is met de behandeling met lokale nitra- van de patiënten geen klachten meer. de eerste lijn (sterke aanbeveling, 1).
Bij de nitraatgroep en diltiazemgroep was significant vaker sprake van gene- Advies voor de dagelijkse
praktijk
De werkgroep is van mening dat bij de ficant verschil tussen de beide groepen FNA 2 maal per dag in plaats van isosor-behandeling van chronische anale fis- wat betreft genezing (diltiazem: 78%, bidedinitraatcrème 1% FNA (sterke aan- suren de voorkeur uitgaat naar lokale glyceryltrinitraat 82,5%, p = 0,775). De beveling, bewijskracht matig).
behandeling met calciumantagonisten diltiazemgroep had significant minder zoals diltiazemcrème 2% FNA, vanwege hoofdpijnklachten dan de glyceryltrini-het gunstiger bijwerkingenpatroon en traatgroep (9 versus 27 patiënten). Jawaid M, Masood Z, Salim M. Topical diltiazem hydrochloride and glyceryl trinitrate in the Sanei: complete genezing was in de treatment of chronic anal fissure. J Coll Physi- Nelson R. Non surgical therapy for anal fissure. drochloridevaselinecrème 2% FNA geldt groep respectievelijk bij 72,5% en 54,9% Cochrane Database Syst Rev 2006:CD003431. dat de crème 2 maal daags op de fissuur (p = 0,06) van de patiënten bereikt. De Sanei B, Mahmoodieh M, Masoudpour H. Compa- rison of topical glyceryl trinitrate with diltia- en de huid rondom de anus aangebracht gemiddelde duur van behandeling van zem ointment for the treatment of chronic anal fissure: a randomized clinical trial. Acta dient te worden totdat de fissuur visueel de glyceryltrinitraatgroep (tot genezing is genezen of tot de patiënt klachtenvrij was bereikt) was significant korter (duur Shrivastava UK, Jain BK, Kumar P, Saifee Y. A com- parison of the effects of diltiazem and glyceryl is, met een maximum van 12 weken. Of behandeling in weken: diltiazemgroep trinitrate ointment in the treatment of chro- langer gebruik zinvol is, is niet goed on- nic anal fissure: a randomized clinical trial. Kurver MJ, Verduijn MM, Bouma M. Addendum bij de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies. Diltiazemcrème voor de behandeling van chroni- sche fissuren Huisarts Wet 2012:55(9):410.

Source: http://www.asclepion.nl/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/standaard/download/addendumrectaalbloedverlies_0.pdf

soilandmore.nl

Innovative software for Product Car bon Footprints This carbon calculation software simplifies carbon assessments of product chains in agriculture, the food industry and trade, and enables you to carry out carbon assessments of product chains independently, based on a certifiable software tool. The software helps to identify CO2 saving potential throughout your product’s e

Microsoft word - klaus-04.rtf

ABSTRACT: In response to a request by Barr Laboratories to market their “emergency contraceptive” Plan B across the counter, the Food and Drug Administration (FDA) held a public hearing. Objections to the proposal included: (1) A considerable increase in tubal pregnancies following ingestion of Plan B was found in U.K., prompting a warning to physicians. Lack of medical supervision when provid

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog