Msdssereno102_1522

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Terméktájékoztató
Bayer CropScience Alkotás u. 50. 1123 Budapest Magyarország Bayer Hungária Kft. Telefax: +36(1) 212 -1575 E-mail: robert.marton@bayer.com +49(0)2133-51-4233 (Sicherheitszentrale Dormagen, Bayer AG) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Tel.: 06-80-20-11-99 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
Kockázati tanács embernek és környezetnek
Szemizgató hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A születendő gyermeket károsíthatja. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Kémiai természet
Vízben diszpergálható granulátum (WG) Fenamidon/Mankozeb 10:50% Veszélyes komponensek
Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Az ebben a részben említett R mondatok/ figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Belégzés
Friss levegőre kell menni. A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Bőrrel való érintkezés
Bő vízzel és szappannal le kell mosni. Amennyiben lehetséges, nagy mennyiségű polietilénglikol 400-zal, majd vízzel le kell tisztítani. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
Szemmel való érintkezés
Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. Kontaktlencse viselése esetén azt az első öt perc után el kell távolítani, majd a szemet tovább öblögetni. Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés
Orvosi felügyelet szükséges. A szájat ki kell öblíteni és a sérülttel kis kortyokban vizet kell itatni. A sérültet csak akkor hánytassuk, ha: 1. teljesen eszméleténél van, 2. orvosi segítség rövid időn belül nem várható, 3. nagyobb mennyiségű terméket nyelt le, valamint 4. a szer bevételétől számítva még nem telt el egy óra. (A hányadéknak nem szabad a légcsőbe jutnia.)
Feljegyzések az orvosnak

Tünetek
Bőr, szem és nyálkahártya irritáció, Dermatitisz, Hányás, Émelygés
Kockázatok
Alkohol fogyasztása a hatást súlyosbítja.
Kezelés
Ellenszer nem ismert. Tünetileg kell kezelni. További intézkedések: az Antabuse-hatás végett 1-2 hétig szigorú alkoholtilalom. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Megfelelő tűzoltó készülék
Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék
Különleges veszélyek a tűzoltás során
Tűz esetén az alábbi anyagok szabadulhatnak fel: Szén-monoxid (CO) Nitrogén-oxidok (NOx) Kén-oxidok Tűzoltók különleges védőfelszerelése
Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. További információ
A tűzoltó folyadék szétterjedését meg kell akadályozni. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
Szennyezésmentesítés módszerei
A terméket fel kell szedni és egy helyesen felcímkézett, jól záró tárolóedénybe kell tenni. Az eltávolításhoz az ajánlott ipari porszívót kell használni. További tanácsok
Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információk a 8. pont alatt találhatóak. Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 13. pont alatt találhatóak. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok
Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható. A porképződést el kell kerülni. Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez El kell kerülni, hogy a szemcsék súrlódása következtében por keletkezzen. Tárolás
A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények Közvetlen napfénytől védve kell tartani. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani. Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei
*OES BCS: Bayer CropScience belső munkahelyi határérték (Occupational Exposure Standard) Személyi védőfelszerelés
A termék szokásos kezelése és felhasználása során kérjük, hogy a címkén lévő információkat vegyék figyelembe. Egyéb esetekben az alább felsorolt személyi védőintézkedéseket kell alkalmazni. Légzésvédelem EN149FFP1 szerinti vagy ezzel egyenértékű részecskeszűrővel ellátott (4-es védelmi faktor) légzőkészüléket kell viselni. A légzésvédelem kizárólag a rövid ideig tartó tevékenységek maradék kockázatának kivédésére szolgál, mikor a veszélyeztetés Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint helyén a veszély csökkentése érdekében minden gyakorlatilag megvalósítható lépést(pl. szigetelés és/vagy helyi légelszívás) megtettünk. A légzésvédő készülék használatára és karbantartására vonatkozó gyártói utasításokat be kell tartani. CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyűt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell viselni. A beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyűt meg kell semmisíteni. Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mindig kezet kell mosni. EN166 szerinti védőszemüveget kell viselni (5-ös számú vagy hasonló alkalmazási terület). Standard overált és 3-as típusú védőruhát kell viselni. Lehetőleg két réteg öltözetet kell viselni: a vegyi anyagok ellen védő ruha alatt poliészter/pamut vagy tiszta pamut overált kell hordani. Az overált egy erre szakosodott helyen rendszeresen kell tisztíttatni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Megjelenés
Biztonsági adatok
6,5 - 7,5 a 1 % (23 °C) (ionmentesített v íz) A megadott érték a technikai mankozeb hatóanyagra vonatkozik. A megadott érték a technikai fenamidon hatóanyagra vonatkozik. A termék a 67/548/EGK direktíva (A17 módszer, oxidáló tulajdonságok) alapján végzett kísérlet szerint nem oxidáló tulajdonságú. Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Nem robbanásveszélyes 92/69/EEC, A.14 / OECD 113 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
A terméket nagy mennyiségben és magas hőmérsékleten tárolva önmelegedés előfordulhat. Az előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás során veszélyes reakciók nem következnek be. Normál körülmények között stabil. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Csekély mértékű irritáló hatás, jelölés nem szükséges. (nyúl) Túlérzékenységet okoz (tengerimalac) OECD 406, Magnusson & Kligman teszt 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Ökotoxicitás
LC50 (szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)) 0,23 mg/l Expozíciós idő: 96 h EC50 (Vízibolha (Daphnia magna)) 0,15 mg/l IC50 (Scenedesmus subspicatus) 0,66 mg/l Expozíciós idő: 72 h 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Az érvényben lévő előírások figyelembevétele mellett, szükség esetén az ártalmatlanítást végző céggel, illetve az illetékes hivatallal történt egyeztetést követően, hulladéklerakóba Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint
Tisztítatlan csomagolások
A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A nem teljesen kiürített csomagolásokat speciális hulladékként kell ártalmatlanítani.
A fel nem használt termék hulladék kulcsa
020108 veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
ADR/RID/ADN
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. Ezen besorolás alapvetően nem érvényes a belföldi vízi úton tartályhajóban történő szállításra. Kérem, további információért forduljon a termék gyártójához. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
A címkézés a veszélyes anyagokra vonatkozó 1999/45/EK irányelv és annak kiegészítései
alapján készült.

A veszélyes anyag megjelölés kötelező. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A születendő gyermeket károsíthatja. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Az emberre és a környezetre való veszély elkerülése érdekében a használati utasítást be kell tartani. WHO-besorolás: III (Slightly hazardous) 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
További információk
A 3. részben említett R-mondatok szövege Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A születendő gyermeket károsíthatja. Az ezen adatlapban szereplő adatok megfelelnek az 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak. Ez az adatlap kiegészíti a gyártó cég információit, de nem helyettesíti azokat. Az adatlapban szereplő adatok a kiállításakor rendelkezésre álló ismereteken alapulnak. Ezen felül a termék felhasználóját figyelmezteti a nem megfelelő használattal járó lehetséges kockázatokra. Az előírt adatok megfelelnek az érvényben lévő EGK törvényeknek. Kérjük ezen adatlap használóját, hogy a nemzeti törvénykezés előírásait is vegye figyelembe. Az utolsó változathoz viszonyított eltéréseket a margón jelezzük. Ez a változat minden előzőt helyettesít.

Source: http://www.bayercropscience.hu/WEBSET_DOWNLOADS/82/msdsSereno.pdf

Microsoft word - mm 091410 hk eng.doc

"Honey & Ash" Hong Kong Email Alert 14 Sep 2010 China Auto Industry (OUTPERFORM) – On the reliability of industry data Event: On 1 Sep 2010, China Automotive Technology & Research Center (CATRC) announced that in Aug 2010, total automobile sales in China hit 1.22m units, representing a 15.09% increase MoM and a 55.72% jump YoY. The Mainland auto sector rallied on su

Referncias e fontes

POLITICA Proclamação da independência de Angola por Agostinho Neto “Em nome do Povo angolano, o Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), proclama solenemente perante a África e o Mundo a Independência de Angola. Nesta hora o Povo angolano e o Comité Central do MPLA observam um minuto de silêncio e determinam que vivam para sempre os heróis to

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog