Sigmacryl premium pu soft_tf_nl_9714.indd

Sigmacryl Premium PU Soft
Omschrijving
Licht zijdeglanzende oplosmiddelvrije extra duurzame watergedragen muurverf voor binnen op basis van 100%
acrylaathars met toevoeging van PU-additief.
Gebruiksdoel
Het decoratief afwerken van voldoende droog pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, beton, behang, structuur-
pleisters, glasweefsel en oude intacte (muur)verflagen in ruimten waar groot belang wordt gehecht aan de op-
pervlaktegevoeligheid, reinigbaarheid en de esthetica van de muurverfafwerking.
Voornaamste kenmerken
Ě Combineert een hoge esthetische afwerking met een hoge functionaliteit
Ě Lage oppervlaktegevoeligheid, o.a. lage gevoeligheid tov van opglimmen
Ě Tegelijkertijd inzetbaar als grond- en afwerkingslaag
Ě Uitstekende verwerking
Ě Lange open tijd
Ě Weinig poreus, zodat de eerste laag geen nadelige invloed heeft op de open tijd van een eventuele tweede
Ě Zeer goede dekkingĚ Zeer schrobvast na volledige doordroging (klasse 1, EN13300)Ě OnverzeepbaarĚ Geen hinderlijke geur; bij binnentoepassing ruimten direct na het schilderen weer in gebruik te nemenĚ Oplosmiddel- en weekmakervrijĚ Bevat minder dan 1 g/l VOC Kleur en glans
Ě Wit en kleuren volgens de Sigma Color System-waaier (C21.3) en de Sigma Professional Pastels
Ě Licht zijdeglanzend
Basisgegevens
Ě Dichtheid: ca. 1,37 g/cm³
Ě Vaste stof: ca. 40,6 vol. %
Ě Stofdroog na: ca. 30 minuten
Ě Overschilderbaar na: ca. 6 uur
Ě Vlampunt: niet van toepassing
De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.
Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.
Rendement
Praktisch
9 - 11 m²/liter
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van
het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Systemen
Sigmacryl Premium PU Soft
Voorbereiding: zie rubriek “Ondergrondconditie” Nieuwe, onbehandelde ondergrond Grondlaag: Sigmacryl Premium PU Soft Afwerklaag: Sigmacryl Premium PU Soft Opmerkingen Op zuigende ondergronden dient de eerste laag Sigmacryl Premium PU Soft verdund te worden met 2,5% leiding-water, of kan Sigmacryl Prim Opaque, Sigmacryl Prim Egalis als grondlaag gebruikt worden. Het totaal aantal afwerkingslagen is afhankelijk van de prestatie-eis, de bestaande kleur, de gekozen kleur en de aard van de ondergrond.
Ondergrondcondities
Onbehandelde minerale ondergronden
Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalk-
doorslag).
Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egali-
satiepleister Kalkvrij.
Poederende en/of sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal (verdunning in functie van de
ondergrond, zie technische fiche 8205).
Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie
Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.
Oude verflagen op basis van alkydhars
Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.
Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water.
Glanzende oude verf volledig mat schuren.
Verwerkingscondities
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Instructies voor gebruik
Rol/borstel
Aanbevolen type rol: verfrol van dicht geweven nylon garen, vacht min.12mm (bv. ProGold verfrol Nylon 150415)
Verdunning: water
Hoeveelheid verdunning: 0 - 2,5%
Sigmacryl Premium PU Soft
Reinigingsverdunning Water en wasmiddel. Gereedschap direct na gebruik reinigen Attentie Teneinde een optimaal esthetisch eindaspect te bekomen dient men het vermelde rendement te respecteren Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.
Aanvullende gegevens
Gipskartonplaten:
Gipskartonplaten die langere tijd aan UV-licht zijn blootgesteld kunnen dusdanig vergeeld zijn dat een represen-
tatief proefstuk op de werf aan te bevelen is. Bij doorslaande vergeling een isolerende laag met Sigma Renova
Isotop aanbrengen. Hardnekkige verkleuring eventueel 2 x isoleren.
Houdbaarheid
In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maan-
den houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
PPG Coatings Belux N.V.
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving
wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

Source: http://www.decor-center.be/fiches/Sigmacryl+Premium+PU+Soft_TF_NL_9714.pdf

limerickpost.ie

Advertising Rates for deliveries to Newsagents, Supermarkets, Offices, Hotels, Post Offices, Mini-markets and Retail outlets Latest certified figure: 34,360 (AV) January - June 2011 for door to door deliveries Limerick City. latest Certified figure: *17,406 (AV) January - June 2011 Series Discounts: Available on Bulk AdvertisingAll advertisements are accepted subject to app

Spett

DIRITTO COSTITUZIONALE DI ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE PENALI E PROCEDIMENTI CAMERALI A PARTECIPAZIONE EVENTUALE DEL DIFENSORE 1. Premessa. Come noto, l’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze penali è stata regolata dall’ordinamento con L. 11 aprile 2000 n.83, che ha integrato la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenzial

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog