Untitled

Hámori Sándor
vezetését. 2001-tõl 2010-ig vezette a szakcsoportot, miköz-ben 4 évig a Magyar Mérnöki Kamara Országos Épületgé- 1952 – 2011
pész Tagozatának vezetõségi tagjaként is dolgozott az épü-letgépészek közösségéért.
Hámori Sándor 1952-ben született Nyíregy- A tervezéssel, az oktatással, a szakmapolitikával kapcsola- házán. Középiskolai tanulmányait Debrecen- tos problémák megbeszélésére mindig kész volt, egyéb elfog- ben, a Mechwart András Gépipari Techni- laltságai ellenére is. Hatalmas munkabírással tervezett, okta- kumban végezte. 1971-ben vették fel a NME Gépészmérnöki tott, jegyzetet, tanulmányokat írt, végzett közéleti tevékeny- Kar nappali tagozatára, ahol 1976-ban diplomázott. 1983-ban séget. Azon kevesek egyike volt, aki minden tettében önzet- a Budapesti Mûszaki Egyetemen Klímatechnikai szakmér- lenül szolgálta választott hivatását.
Tapasztalatára, tanácsaira bármikor számíthattunk, míg a A diploma megszerzése után elsõ munkahelye a BIOGAL váratlan, hirtelen halál el nem ragadta tõlünk, befejezetlenül Gyógyszergyár volt, ahol a Kalorikus Energia Osztály mér- hagyva sok tervét, elképzelését.
nökeként 1977 áprilisáig dolgozott. Mivel mindig tervezni Szerény, végtelenül udvarias, jó ember volt. A rá annyira szeretett volna, ezért elõbb két évig az AGROBER Debreceni jellemzõ, bocsánatkérõ, szomorkás mosoly már csak emléke- Kirendeltségénél, majd 1979-tõl öt évig a Hajdú Bihar Me- gyei Tanácsi Tervezõ Vállalatnál dolgozott épületgépész ter-vezõként. 1983-ban visszatért az AGROBER-be.
Búcsúzunk a baráttól, az oktatótól, a kollégától, a szakember- 1986-ban társaival önálló, saját céget alapítottak, a tõl és a mérnöktõl, akinek fájdalmas hiányát érezzük, és MIKROKLÍMA Tervezõ Gmk-t, amelyet 1989-tõl haláláig érezni fogjuk, emlékét pedig megõrizzük.
vezetett. A ma már 10 ~ 12 fõs Kft. meghatározóan épületgé-pészeti tervezési, bonyolítási, mûszaki ellenõri és szakértõi Hámori Sándort országosan ismertté és elismertté az általa Jelentõsebb munkái az utolsó öt évben:
tervezett lakótelepek, kórházak, uszodák, középületek, bo- Nyíregyháza, Megyei Kórház energetikai rekonstrukció (központi nyolult ipari létesítmények jól mûködõ épületgépész rendsze- kazántelep, távvezetékek, hõközpontok) rei tették. A munka megszállottja volt. Õ volt az, aki a szakma Tiszaújváros, Sportcentrum (Játékterem, Uszoda épületgépészet) szeretete miatt nem tudott nemet mondani az újabb és újabb Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok rekonstrukció (klimatizálás, feladatokra, érdekelték a szakmai kihívások. A legnehezebb, központi fûtés, távfûtés)Mór, Játékcsarnok, Uszoda (épületgépészet) legproblémásabb megbízásokat is elvállalta. Sok kollégájával Hajdúböszörmény, General Electric Vákuumtechnikai Alkatrész és ellentétben nagyon érdekelték õt az ipari technológiai folya- matok, ezekkel értõen és szívesen foglalkozott, technológiai Kaba, AGROFERM Extrakciós Üzem bõvítés ( technológia) terveket is készítve. Ugyancsak alapos ismerõje volt a tisz- Veszprém Új Börtön (épületgépészet) ta-tér technológiának is. De nem csupán saját szakmai érdek- Mór Szabadidõ Központ Játékcsarnok, Uszoda (épületgépészet) lõdése, hanem munkatársai, kollégái iránti felelõsségérzete Budapest, Országos Onkológiai Intézet 8. jelû épület felújítás-bõví- miatt is törekedett arra, hogy kapcsolatai, ismertsége révén újabb munkákat szerezzen számukra, és tudását átadja nekik.
Kiváló épületgépész volt. Teljesítménye elismeréseként Sátoraljaújhely, Megyei Kórház energetikai rekonstrukció 2009-ben megkapta az épületgépészet egyik legrangosabb hazai kitüntetését, a Macskásy Árpád díjat.
Gönc, Uszoda, Szabadidõ KöpontÓzd, Uszoda, Szabadidõ Központ Bár rengeteget dolgozott, nem tudott nemet mondani akkor sem, amikor felkértük, hogy kiemelkedõ gyakorlati tapasztala- - Finomoptikai Üzem (hûtés, fûtés, klimatizálás, tisztatér technika) tát a hallgatókkal megosztva, segítsen az oktatásban. 1991-tõl - Mûanyag Szemüveglencse Üzem (hûtés, fûtés, klimatizálás, óraadóként vett részt a felsõoktatásban. A Debreceni Egyetem Mûszaki Karán oktatott Légtechnikát, Fûtéstechnikát. Hosszú éveken keresztül az Épületgépészeti Szabályozástechnika cí- mû tantárgy felelõse volt, ezt a tantárgyat nappali, levelezõ és - Deferoxamin Finomfeldolgozó (steril klíma, „A” tûzveszélyes, szakmérnök hallgatók az õ elõadásaiból ismerhették meg.
fokozottan robbanásveszélyes környezetben) Minden évben vállalta, hogy a Debreceni Egyetem és - Simvastatin Üzem (A” tûzveszélyes, fokozottan robbanás- Budapesti Mûszaki Egyetem épületgépész hallgatóinak szak- dolgozatait konzultálja, bírálja. Az utóbbi tíz évben a Debre- - Fermentáló Üzem ( klimatizálás)- Turbó kompresszortelepítés (12 000 Nm3/h) ceni Egyetem épületgépészeti záróvizsga bizottságának is - Hûtési rendszer korszerûsítés (12 MW) állandó tagja volt. Magas szintû szakmai tudására, segítsé- gére, mint az Épületgépészeti tanszék egykori vezetõje, min- Gödöllõ, városi távfûtés korszerûsítés (hõközpont) denkor számíthattam. Oktatói munkáját az Egyetem 2004-tõl Debreceni MÁV Jármûjavító, energetikai korszerûsítés címzetes fõiskolai docensi címmel ismerte el.
Debrecen, Gázmotoros Fûtõerõmû (technológiai terv) Elhivatottsága miatt nem tudott nemet mondani akkor sem, Hajdúböszörmény, GE Hungary Rt. trigenerációs gázmotoros amikor a Hajdú Bihar Megyei Mérnöki Kamara Épületgépé- szeti szakcsoportja felkérte, hogy vállalja el a szakcsoport Berettyóújfalu, Kórház trigenerációs gázmotor telepítés Magyar Épületgépészet, LX. évfolyam, 2011/9. szám

Source: http://epgeplap.hu/t/news/NEW0210.pdf

Microsoft word - sgrq-c manual 2008.doc

ST GEORGE’S RESPIRATORY QUESTIONNAIRE FOR COPD PATIENTS (SGRQ-C) Professor Paul Jones Division of Cardiac and Vascular Science St George’s, University of London London SW17 0RE Tel +44 (0) 208 725 5371Fax +44 (0) 208 725 5955 CONTENTS 1. THE SGRQ The SGRQ-C was developed from the SGRQ which was designed to measure healthimpairment in patients with asthma and COPD. The

Untitled

Úselo y tírelo La sociedad de consumo ofrece fugacidades. Cosas, personas; las cosas fabricadas para durar, mueren al nacer, y hay cada vez más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida. Los niños abandonados en las calles de Colombia, que antes se llamaban gamines y ahora se llaman desechables, y están marcados para morir. Los numerosos nadies, los fuera de lugar, son

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog