Thanks!

Svensk Exegetisk ÅrsbokSextioårsregister för årgångarna 1–60, 1936–1995.
Siffrorna betecknar årgång och sidor där en artikel återfinns.
ArtiklarAalen, S.: Guds kungavälde eller Guds rike . 30:37–69— Lysets begrep i de synoptiske evangelier.22/23:17–31— Visdomsforestillingen og Jesu kristologiske selvbevissthet.37/38:35–46Aarup, Henning: Ny underlitteratur. 3:61–72Ackroyd, P.R.: Historians and Prophets . 33:18–54Ahlström, G.: Historia och myt i Dom 5:18 ff.41/42:5–9— Kung So och Israels undergång . 54:5–19— Profeten Natan och tempelbygget. 25:5–22— The House of Wisdom . 44:74–76Albrektson, B.: Anteckningar till nyöversättningen av Exodus. 46:7–33— Att översätta Psalm 23 till svenska .41/42:10–26— Dibarns mun och havets stigar. Randanmärkningar till — Luther och den allegoriska tolkningen av Gamla Testamentet. 32:5–20— Recension eller tradition?. 40:18–35— Är översättning också tolkning? . 51:13–22Almgren, L.-O.: Diskussionen om den caesarensiska texttypen . 15:81–100André, G.: Deuterojesaja och Jobsboken. En jämförande studie. 54:33–42— En annan kvinna eller en annans kvinna? Ett översättnings- Arbman, I.: Verbet ”låta” i Nya Testamentet på svenska . 14:88–104Arvedson, T.: Bakgrunden till Matt 10:37–39 et par. 5:74–82— De s.k. tacksägelsepsalmerna från Qumran .22/23:208–218— Fil 2:6 och Matt 10:39. 11:91–93— Jesus som narrkonung . 12:25–35— Lärjungaskapets ”demoni”. Några reflexioner till Mk 8,33 — Några notiser till två nytestamentliga perikoper. 21:27–29— Syneideseos agathes eperotema. En studie till 1 Petr 3:21. 15:55–61Aurelius, E.: Texten i exegetiken — språngbräda, målsnöre eller Barr, J.: Den teologiska värderingen av den efterbibliska Barrett, C.K.: The Apostles in and after the New Testament . 21:30–49Barrick, W. B.: What do we really know about ”high-places”?. 45:50–57Barstad, H.M.: The Historical-Critical Method and the Problem of Old Testament Theology. A Few Marginal Remarks . 45:7–18 — The Old Testament Personal Name ra\hÛa\b. An Onomastic Beijer, E.: Anton Fridrichsen som akademisk lärare till kyrkans — Hans Windisch som nytestamentlig forskare.18/19:109–139— Till Bergspredikans etik. En litteraturöversikt. 2:200–226Benoit, P: The ”plèrôma” in the Epistles to the Colossians and Bentzen, A.: Kan ordet ”Messiansk” anvendes om Salmernes — Övergången över havet.2:93–106Benum, I.: Gud och kejsaren. En studie till Mark 12:13–17 .4:39–62Bergman, J.: Zum Zweiwegemotiv. Religionsgeschichtliche und Beskow, P.: Mission, Trade and Emigration in the Second Betz, H.D.: Spirit, Freedom, and Law.39:145–160Bic], M.: The Theology of the Biblical Creation Epic. 28/29:9–38Birkeland, H.: Grunddrag i profeten Jeremias förkunnelse.1:31–46— Oppstandelsestroen i Det Gamle Testament.13:22–54Black, M.: Theological Conceptions in The Dead Sea Scrolls. 18/19:72–97Block, P.: Några tankar om styrfaktorer vid tolkningsval.60:5–21— Teorier om kristendomens uppkomst: utkast till en typologi .51:23–31Blomqvist, K.: Chryseïs and Clea, Eumetis and the Interlocutress. Plutarch of Chaeronea and Dio Chrysostomon Women’s Education .60:173–190 Boers, H.: The Problem of Jews and Gentiles in the Macro- Borgen, P.: Logos var det sanne lys. Momenter til tolkning av — Nattverdtradisjonen i 1 Kor. 10 og 11 som evangelietradisjon .51:32–39Brandt, K: Anteckningar från översättningen av 1 Sam.43:7–21Brandt, O.: Hur uppstod katakomberna? .58:139–147Bring, R.: Några reflexioner till tolkningen av Gal 3:19 f.12:51–66Brun, L.: Ordet, lyset, livet Joh 1: 1–5 .5:95–115— Rom 7:7–25 ennu engang .12:67–84Campenhausen, H. von: Prästbegreppets uppkomst i den gamla Caragounis, C.C.: “To Boast” or “To be Burned”? The Crux of Carlson, R.A.: P-prologen i Gen 1:1–2:3. 41/42:57–68— Templum et somnium .54:50–56Cavallin, H.C.: De visa lärarnas död och uppståndelse. 37/38:47–61— Jesus gör de döda levande. Jh 11:25 jämfört med saddukeer- perikopen och paulinska texter om de dödas uppståndelsesom bidrag till johanneisk kristologi.51:40–49 Cavallin, H.C. m.fl.: Från verkstadsgolvet i Uppsala.47:172–183Cazelles, H.: Jesajas kallelse och kungaritualet.39:38–58Cervall, L.: Un Lectionnaire de l’Ancien Testament .24:89–96Christoffersson, O.: På jakt efter den rätta bakgrunden till Conzelmann, H.: Jesu självmedvetande . 28/29:39–53Corell, A.: Det historiska och det homiletiska nu. Till Joh 12:31 .10:186–191Dahl, N.A.: Markusevangeliets sikte. 22/23:32–46— Trinitariske dåpsbekjennelser og nytestamentlig teologi .48:118–143Danell, G.A.: Var Amos verkligen en nabi?.16:7–20Davies, W.D.: Dödahavsrullarna och kristendomens ursprung.21:5–26de Jonge, M.: Recent Studies on the Testaments of the Twelve Dewailly, L.-M.: ”… den del ni tar i evangelium …” .37/38:274–283— Den ”förtegade” hemligheten. 31:114–121— Finns det många hendiadys i Nya Testamentet?. 51:50–56— Roland de Vaux In memoriam. 36:166–170— Varifrån är du? (Joh 19:9). 49:126–135— Vilket bröd avses i Fader vår?. 45:77–89Dolfe, K.G.: The Greek Word of ‘Blood’ and the Interpretation Edsman, C.-M.: Gammal och ny typologisk tolkning av GT . 12:85–109— Uppståndelsetron. Ett motargument och dess historia. I. 9:69–102— Uppståndelsetron. Ett motargument och dess historia. II . 11:5–46Ekenberg, A.: ”Allsmäktig” eller ”Allhärskare”?. 60:165–172— ”Det var om honom han talade” Jes 53, Jes 6 och Joh 12 . 59:119–126Eklund, H.: Nytestamentlig och modern verklighetssyn . 13:1–8Elat, M.: Monarkin och handelsutvecklingen i det gamla Israel . 45:19–39Engdahl, E.: Jesu liknelser som språkhändelser . 39:90–108Engnell, I.: Die Urmenschvorstellung und das Alte Testament.22/23:265–289(—) Från Ivan Engnells seminarium: Notiser till Hosea . 32:21–35— Profetia och tradition. Några synpunkter på ett gammaltestamentligt centralproblem. 12:110–139 — Till frågan om Ebed Jahve-sångerna och den lidande Messias — Work in the Old Testament. 26:5–12Eriksson, L.O.: Vad är en kommentar? — några reflexioner . 49:29–43— Amos 5:25–27, ett crux interpretum . 33:76–82— Jesaja 11:10–16 och dess historiska bakgrund. 36:24–44— Kampen om Babels tron — den assyriske världsfursten som — Några exempel på Waw Explicativum.41/42:69–76Esking, E.: Johannesevangeliet och historien . 10:165–185Fahlgren, K. Hj.: haæalma. En undersökning till Jes 7 . 4:13–24Fendt, Leonhard: Vetenskaplig och praktisk Bibelutläggning. 6:9–22Fenz, P.A.K.: Ein Drache in Babel. Exegetische Skizze über Fjärstedt, B.: Fråga och svar i Matt 19:3–12. 33:118–140Forkman, G.: Människans förändring — ett tema i Fornberg, T.: Bibeln och de många religionerna. Harmoni eller Franck, E.: Att översätta dubbeltydigheter — några iakttagelser. 48:102–108Frid, B.: A brief note on — Structure and Argumentation in 1 Cor 12. 60:95–113Fridrichsen, A.: Epilog. 13:116–123— Excepta fornicationis causa . 9:54–58— Herdekapitlet. Joh 10 . 8:30–48— Jesu avskedstal i fjärde evangeliet. En introduktion till den — Missionstanken i Fjärde evangeliet. 2:137–148— Nya Testamentets enhet . 6:43–54— Nyare litteratur till Uppenbarelseboken. 3:44–46 — Realistisk bibelutläggning. Ett vetenskapligt krav och ett — Reviderade bibelöversättningar .3:169–172— Scholia in Novum Testamentum.12:140–147— Till Jesu liknelser.1:47–49— Till Mark 12:17.4:60–62— Älska, hata, förneka (försaka).5:152–162Fridrichsen, A. – Wetter, D.: Gillis Wetter. Minnesord .8:5–11Friedrich, G.: Till kritiken mot semantiken i Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament.35:17–32 Gerhardsson, B.: Om vi inte skär ut liknelserna ur ramarna .56:29–44— 1 Kor 13 . 39:121–l44— Andlig offertjänst enligt Matt 6:1–6, 16–21.36:117–125— Bekännelse och förnekelse inför människorna. Jesus och — De berättande maschalerna i de synoptiska evangelierna.53:36–62— De kristologiska utsagorna i sändebreven i Uppenbarelseboken (kap. 2–3).30:70–90 — De sju liknelserna i Matteus 13 .34:77–106— Den historiska frågan om kristendomens uppkomst. En — Det hermeneutiska programmet i Matt 22:37–40.40:66–89— Die Boten Gottes und die Apostel Christi .27:89–131— Ein griechisches Lektionar in Uppsala .24:72–88— Jesu maktgärningar. Om de urkristna berättarnas val av — Kristi exousia och den undergörande tron .46:74–94— Kristi makt och den undermottagande tron. De matteiska perikoperna om Jesu terapeutiska under .45:58–76 — Liknelsen om fyrahanda sädesåker och dess uttydning.31:80–113— Mashalen om de tio bröllopstärnorna (Matt 25:1–13).60:83–94— Monoteism och högkristologi i Matteusevangeliet. 37/38:125–144— Några anmärkningar till Apg 4:32.35:96–103— Utlämnad och övergiven.32:92–120Gerleman, G.: Bemerkungen zur Terminologie der ”Blindheit” — Hesekielsbokens Gog .12:148–162— Johannes Lindblom.40:106–109— Struktur und Eigenart der Hebräischen Sprache. 22/23:252–264Gese, H.: Die Weisheit, der Menschensohn und die Ursprünge der Christologie als konsequente Entfaltung derbiblischen Theologie .44:77–114 Gierow, K.: Bibliografi över professor Johannes Lindbloms Goguel, M.: Den andra kristna generationens problem.14:43–87Good, E.M.: The Composition of Hosea.31:21–63Gossai, H.: Saddi{q in Theological and Economic Perspectives .53:7–13Goulder, M.: Translation and Exegesis: Some Reflections on the Swedish NT Translations of 1917 and 1981 .57:102–114 Gray, J.: The Day of Yahweh in Cultic Experience and Grefbäck, G.: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i Grönbæk, J.K.: Zur Frage der Eschatologie in der Verkündigung Gyllenberg, R.: De inledande hälsningsformlerna i de paulinska — Den barmhärtige samariten . 12:163–174— Den exegetiska forskningen i Finland under det senaste — Die Komposition des Hebräerbriefs.22/23:137–147— Intåget i Jerusalem ochJohannesevangeliets uppbyggnad .41/42:81–86— Johannesevangeliet som historisk källa . 43:74–86— Till julevangeliets exeges. 5:83–94Gärtner, B.E.: Den historiske Jesus och trons Kristus .37/38:175–184— Judas Iskariot. 21:50–81— Missionspredikan i Apostlagärningarna. 15:34–54— Vilken karaktär hade Jesu sista måltid? .22/23:87–97— Work in the New Testament . 26:13–18— Haglund, E.: Kung David och exodus. 57:60–85Haldar, A.: Till frågan om uppståndelsetrons ursprung. 32:36–54Hammershaimb, E.: Om lignelser og billedtaler i de gammeltestamentlige Pseudepigrafer. 40:36–65 Haran, M.: Präst, tempel, bön . 46:55–68Harbsmeier, C.: Marginalia sino-theologica. 53:69–84Hartman, L.: ”Comfort of the Scriptures”—an Early Jewish Interpretation of Noah’s Salvation, 1 En 10:16–11:2.41/42:87–96 — Att förstå en nytestamentlig text. Undersökningsmetoder och — Att tolka eskatologiska texter. 60:23–38— Davids son. Apropå Acta 13,16–41 .28/29:117–134— Dop, ande och barnaskap .37/38:88–106— Dopet ”till Jesu namn” och tidig kristologi. 36:136–163— Från ”patternism” till bildspråk. 58:51–58— “He spoke of the Temple of His Body” (Jn 2:13–22). 54:70–79— ”Kroppsligen”, ”personligen” eller vad? Till Kol 2:9. 51:72–79— Obligatory Baptism—but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas. 59:127–143 — Some remarks on 1 Cor. 2:1–5. 39:109–120— ”Såsom det är skrivet”. Några reflexioner över citat som kommunikationsmedel i Matteusevangeliet . 35:33–43 Harviainen, T: Finsk nyöversättning av Bibeln . 48:109–117Hedsby, K.: Handpåläggningsrit och försoningsoffer . 49:58–65Hellestam, S.: Mysteriet med saltet . 55:59–63Hellholm, D.: ”Den narrative Jesus” och Markusevangeliet. En — En textgrammatisk konstruktion i Matteusevangeliet. 51:80–89Hengel, M.: Den nytestamentliga vetenskapens uppgifter . 59:145–161Herner, S.: Skapelsen enligt prästskriften och jahvisten. 5:20–28Hidal, S.: The Land of Cush in the Old Testament.41/42:97–106Hjärpe, J.: ”Pärlor åt svin”. Ett ”Jesusord” i arabisk tradition. 36:126–135 Holm-Nielsen, S.: ”… Han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan …”. 41/42:107–119 — Silo — endnu en gang.54:80–89Holmberg, B.: Herren och molnet i Gamla testamentet .48:31–47— Judisk contra kristen identitet i urkyrkan? .60:49–67— Reciprocitetsnyanser i — Sociologiska perspektiv på Gal 2:11–14(21).55:71–92Hultgren, A.J.: The Self-Definition of Paul and His Hylander, I.: Den gammaltestamentliga litterärkritikens kris. Ett bidrag till traditionsproblemet i nyarereligionsvetenskaplig forskning .2:16–64 — Det profetiska ordet .4:5–12— Finns det en trosrättfärdighet i Gamla Testamentet?.12:175–182— Huvudtyper och arbetslinjer inom nyare gammaltestamentlig — Tradition och tolkning .5:9–19Hyldahl, N : Nya testamentet, 1981, eksegetisk betragtet.47:102–114— Jesus og jøderne ifølge 1 Tess. 2,14–16 . 37/38:238–254— , 1 Kor 11,25 (og Luk 22,20) .51:100–107 Illman, K.-J.: ’Döden’ i Gamla testamentets formelspråk.44:23–37— Till tolkningen av Psalm 73. 41/42:120–129— Vän och fiende i bönepsalmerna.54:90–100Janzon [Beskow], P.: Nikolaiterna i Nya Testamentet och i Jeremias, J.: Fader vår i den nyare forskningens ljus .27:33–54Jervell, J.: Den omskårne Messias. 37/38:145–155Johansson, A.: Från bibeltext till predikan .40:90–105Johnson, B.: On the Masoretic Text at the Beginning of the First — Who reckoned righteousness to whom? .51:108–115Kapelrud, A.S.: Evig liv var ikke gitt ham .54:101–108— Guden som sviktet?. 41/42:138–146— Israels profeter og retten . 18/19:17–31— Liv og død i Det Gamle Testamentes klage- og takkesalmer.13:55–61— Noen momenter i forholdet mellom Ras Shamra-textene og — Sigmund Mowinckel 1884–1965.49:66–73Kieffer, R.: Judiska reningar och det dop som Jesus kommer — Kristi uppståndelse och den allmänna uppståndelsen.46:111–127— ”Mer-än”-kristologien hos synoptikerna .44:134–147— Om Jesu under och liknelser. Semiotiska analyser.43:98–106— Rum och tid i Johannesevangeliets teologiska struktur.49:100–125— Tankar kring människosyn och frälsning hos Paulus . 37/38:284–295— Vishet och välsignelse som grundmotiv i saligprisningarna (—) René Kieffers bibliografi i urval.60:191–194Kingsbury, J.D.: Korsets betydelse i Matteusevangeliets ”plot”.58:85–98Knox, Sir T.M.: The Computer and the New Testament . 28/29:111–116Kronholm, T.: Anteckningar till nyöversättningen av Ruts bok .44:38–67 — Den kommande Hiskia.54:l09–117— Polygami och monogami i Gamla testamentet. Med en utblick över den antika judendomen och Nya testamentet . 47:48–92 — Tosefta, Jom hakkippurim och konsten att utge rabbinska Kümmel, W.G.: Futurisk och presentisk eskatologi i den äldsta Laato, A.: Predikaren och Salomo . 53:14–25Lambert, F.: Tribal Influences in Old Testament Tradition. 59:33–58Larsson, E.: Kristologiska spörsmål hos Harald Riesenfeld. 58:59–69— Om Hebreerbrevets syfte .37/38:296–309— Paulus och den hellenistiska församlingsteologin. Ett blad i den vetenskapliga dogmbildningens historia.28/29:81–110 — Uppsala Exegetiska Sällskap 25 år. En tillbakablick. 26:125–132— ”Vi”-passager och itinerarer. Om traditionsunderlaget för Apg:s skildring av Paulus’ missionsresor. 51:127–136 Lauha, A.: Några randanmärkningar till diskussionen om kungaideologien i Gamla Testamentet . 12:183–191 Le Déaut, R.: s]a\vu\æo\t och den kristna pingsten i NT. 44:148–170Leivestad, R.: Var det noe alternativ til Messias? .37/38:21–34Lemche, N.P.: Mysteriet om det forsvundne tempel . 54:118–126Lindblom, J.: Gamla testamentet i urkristendomen. Tillika ett bidrag till bibeltolkningens historia. 6:23–42 — Joblegenden traditionshistoriskt undersökt. 5:29–42— Till frågan om 1917 års bibelöversättning. Tillika några anmärkningar till Lindblom, J. Svenska teologiskainstitutet i Jerusalem . 17:161–163 Heikel–Fridrichsens nystestamentliga ordbok. Med tillägg av Linder, S.: Domprosten Erik Stave. En minnesteckning . 5:224–269Lindeskog, G.: Claude G. Montefiore. En judisk — Das Problem des Glaubens in der Exegese Martin Bubers.22/23:219–237— De senaste textfynden till Nya Testamentet. 2:169–173— Förnyelse, nyskapelse, nyfödelse. 8:12–29— Israel in the New Testament. Some few remarks on a great — Kristusbrevet . 12:192–202— Litteratur till Nya testamentet . 17:144–160— O.F. Myrbergs vetenskapliga gärning. 11:94–117— Rafael Gyllenberg in piam memoriam. 48:7–9— Romanens Jesusbild . 6:55–74— Theoskristologien i Nya testamentet.37/38:222–237— Till frågan om utvecklingen av terminologien i Nya Lindhagen, C.: Ebed Jahve-problemet i svensk exegetik. En Linton, O.: En dementi och dess öde . 12:203–219— Fornkristna evangeliecitat i traditionshistorisk belysning . 2:107–136— ”Gammalt” och ”nytt”. En studie i nytestamentlig — Johannesevangeliet och eskatologien . 22/23:98–110— Sonen och sönerna . 37/38:185–195Ljung, I.: Om ”Isebel” i Samaria, Tyatira och frankerriket.54:127–134— Tolkning av GT:s utsagor om kvinnor.49:44–57Ljungman, H.: En Sifre-text till Matt. 11,18 f. par. 22/23:238–242Ljungvik, H.: Randanmärkningar till 1963 års bibelkommittés — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. I.30:102–120 — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. II.32:121–147 — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. III .33:149–174 Lohse, E.: Synagogue of Satan and Church of God .58:105–123Lundbom, J.R.: Jeremiah and the Break-Away from Authority Löfgren, O.: Fakta och dokument angående det apokryfiska Lönnermark, L.G.: Till frågan om Romarbrevets integritet .33:141–148Lövestam, E.: Apokalypsen 3:8b.30:91–101— — en gammalpalestinensisk skilsmässoterm.27:132–135 — Davids-son-kristologin hos synoptikerna . 37/38:196–210— De synoptiska Jesus-orden om skilsmässa och omgifte: referensramar och implikationer .43:65–73 — Die Davidssohnfrage.27:72–82— Die Frage des Hohenpriesters (Mark. 14,61, par.
— En gammaltestamentlig nyckel till Paulus-talet i Miletos — En problematisk eskatologisk utsaga: Mark. 13:30 par. 28/29:64–80— Logiet om hädelse mot den helige Ande .33:101–117— Till förståelsen av Luk. 7:35. 22/23:47–63Löw, G.: Den historiska bakgrunden till Jes 3:12a.9:49–53— ”Varför har du talat till dem denna liknelse?” Matt 13:10–17 .1:49–55Löwenhjelm, C.: Idolf Rosengren. In memoriam.9:128–130McKane, W.: Is there a Place for Theology in the Exegesis of Meeks, W.A.: Om tilltron till en oförutsägbar Gud. En hermeneutisk meditation över Rom 9–11 .56:101–117 Merrill, A.L.: The House of Keret: A Study of the Keret Legend .33:5–17Mettinger, T.N.D.: Den närvarande Guden — Om tempelteologi och gudsbild i Gamla testamentet .47:21–47 — Exodus, drak-kamp och historisk beroendeforskning .43:87–97— Härskarornas Gud .44:7–21— In Search of the Hidden Structure: YHWH as King in — Israels religion med nya accenter — sociologi och ideologikritik enligt Rainer Albertz .59:21–32 — ”The Last Words of David”. A Study of Structure and Meaning in II Samuel 23:1–7. 41/42:147–156 — The Study of the Gottesbild — Problems and Suggestions .54:135–145 Moe, O.: Logosbegrepet i Johannesevangeliets sammenheng.22/23:111–118Mosbech, H.: Markusevangeliets slutning. 5:56–73Moule, C.F.D.: Punishment and Retribution. An attempt to delimit their scope in New Testament thought . 30:21–36 Mowinckel, S.: Natanforjettelsen 2 Sam kap 7. 12:220–229(—) Sigmund Mowinckel 60 år . 9:125–126Moxnes, H.: Meals and the new community in Luke . 51:158–167Munck, J.: Judekristendomen efter apostlarnas dagar . 25:78–96— Presbytere og Herrens disciple hos Papias.22/23:172–190Müller, M.: Mattæusevangeliets messiasbillede. Et forsøg på at bestemme Mattæusevangeliets forståelse av Jesumessianitet . 51:168–179 Negoitsa, A.: The Psalter in the Orthodox Church . 32:55–68Nepper-Christensen, P.: Utugtsklausulen og Josef i Neusner, J.: De rabbinska traditionerna om fariséerna före år 70.
Problemet om muntlig tradition. 36:97–116 — Penningväxlarna i templet (Mark 11:15–19). Mishnas Nielsen, E.: Homo faber–sapientia dei .41/42:157–165— Hvad syntes man om fisken? . 54:146–150Nikolainen, A.T.: Om planläggningens problem i en totalframställning av Nya testamentets teologi.37/38:310–319 — Till frågan om Apostlagärningarnas komposition .22/23:119–126Noack, B.: Arbejdet med Bibeloversættelsen i Danmark i nyere — De Sibyllinske Oraklers baggrund . 31:64–79— Qumran and the Book of Jubilees .22/23:191–207— Si passibilis Christus.37/38:211–221Nordberg, G. Olsson: Några anteckningar till liknelsen om det förlorade fåret (Matt 18:10–14, Luk 15: 1–10) . 1:55–63 Nyberg, H.S.: Korah’s uppror (Num 16 f.). 12:230–252— Smärtornas man. En studie till Jes 52:13 – 53:12. 7:5–82Nygren, A.: Kristus nådastolen. 12:253–257Odeberg, H.: Ett stycke ur Zohar Chadash . 5:206–223— Om judisk och nytestamentlig mystik.37/38:62–87Olofsson, S.: Septuaginta och äldre judisk tolkningstradition . 58:15–32Olsson, B.: Allenast med beläten och figurer. Om Luthers försök att förstå Johannes uppenbarelse . 50:60–86 — Ett bidrag till metodfrågan . 45:110–121— Ett hem för hemlösa. Om sociologisk exeges av NT. 49:89–108— Första Johannesbrevet: diskursanalyser och tolkningar. 60:141–163— Mission à la Lukas, Johannes och Petrus. 51:180–191— Moderna bibelkommentarer och omoderna . 46:34–54— Rom 1:3 f. enligt Paulus.37/38:255–273— Textbeskrivning och texttolkning . 47:197–219Ottosson, M.: Från Megiddo till Masada. På härvägar och krigsskådeplatser i det gamla Palestina . 26:19–41 — Hexagrammet och Pentagrammet i främreorientalisk kontext . 36:45–76— Sarepta under fenicisk tid. 45:40–49 — Tell el-Fukhar. Den skandinaviska expeditionen till norra — Tempel och palats i Jerusalem och Beth Shan . 41/42:166–178Otzen, B.: Indskrifterne fra Kuntillet Ajrud. Tekst — Form — Percy, E.: Liknelseteorien i Mark 4:11 f. och kompositionen av — Messiashemligheten i Markusevangeliet.17:47–67— Mikta–b R. Jo\h>a\na\n Ben Zakkai Mijéru\s]a\le\m. Ett dokument från judisk kristendomspolemik i urkristen tid?.5:184–205 Persson [Backman], H.: Perikopen om skattepenningen i svensk Peterson, E.: Job och döden.7:83–109Petri, S.: Tillbedjan i ande och sanning. En exegeshistorisk skiss — Tillbedjan i tro. Den lutherska tolkningen av Joh 4:21–24 från Luther till 1800-talets mitt .21:109–151 Plantin, H.: Deuteronomium och lövhyddofestens psalmer i — Leviternas veckodagspsalmer i templet.48:48–76Porter, J.R.: The Background of Joshua III–V .36:5–23Pritchard , J.B.: Arkeologiens plats i studiet av Gamla Qwarnström, R.: Paulinsk skriftanvändning — ett par Reicke, B.: Analogier mellan Josefberättelsen i Genesis och — Döparens förkunnelse enligt Lukas . 37/38:156–166— Jesus och judarna enligt Markusevangeliet .17:68–84— Lagen och denna världen hos Paulus. Några tankar inför — Mik 7 såsom ”messiansk” text, med särskild hänsyn till — Natürliche Theologie nach Paulus. 22/23:154–167Rendtorff, R.: Litterärkritik och traditionshistoria .31:5–20Rengstorf, K.H.: Paulus ooh den äldsta romerska kristenheten .27:55–71Riesenfeld, H.: Anteckningar till Luk 14:5 .49:83–88— Anton Fridrichsen, 4/1 1888–16/11 1953. 18/19:7–13— Bo Reicke till minne .53:85–87— Criteria and Valuations in Biblical Studies.39:74–89— De fientliga andarna. 22/23:64–74— De kvantitativa metodernas begränsade räckvidd .33:83–100— Erling Eidem 1880–1972.36:164–165— Evangelierna och den historiske Jesus.20:25–57— Guds söner och de heligas församling. 41/42:179–188— Gudsriket — här eller där, mitt ibland människor eller inom — Gösta Lindeskog till minne.49:7–10— Har vi två kulturer? Till dateringen av Jesu död.51:192–202— Hugo Odeberg.39:161–165— Ivan Engnell 1906–1964. 28/29:5–8 — Kristen gudstjänst i ljuset av Nya Testamentet. 16:32–65— Kristi andes helighet, Rom 1:4. 50:105–115— Kristologi och kontingens . 58:33–50— Liknelserna i den synoptiska och johanneiska traditionen. 25:37–61— Observations on the Question of the Self-Consciousness of — Olof Linton till minne . 46:128–129— Omvändelse i Lukasevangeliet . 35:44–60— Perikopen de adultera i den fornkyrkliga traditionen. 17:106–118— Symboliken som uttrycksmedel i evangelierna . 26:42–56— Till betydelsen av verbet — Till frågan om den historiske Jesus. 34:51–76— Till Markusevangeliets komposition.18/19:140–160— Translating the Gospel in New Testament Times. 34:43–50— Var de kristna i Efesos fortfarande hedningar? — Varmed sysslar Nya testamentets exegetik. 33:179–184— Översättandets överraskningar. 43:22–39Ringgren, H.: Esther and Purim. 20:5–24— ”Förlossa” och ”förlossare” i Gamla testamentet . 33:68–75— Gnosis i Qumrantexterna . 24:41–53— H.S. Nyberg. 39:166–168— Luthers psaltarutläggning. 50:49–59— Mål och uppgifter i Gamla testamentets exegetik. 33:175–178— Psalm 8 och kristologin.37/38:16–20— Skönhetstävlingen i Esters bok . 46:69–73— Tacka Herren, ty han är god. Ett översättningsproblem . 54:165–167— Vredens kalk . 17:19–30— Är den bibliska skapelseberättelsen en kulttext? . 13:9–21Robbins, V.K.: Interpreting Miracle Culture in Mark 4–11 . 59:59–81Rudberg, G.: Kring Codex Cantabrigiensis . 12:303–308— Nya Testamentets dräkt. 4:25–38— Paleografiskt till de nya fynden . 2:174–179— Parentesen i Nya Testamentet. 5:126–138— Spår av germaner i Nya Testamentet? . 1:84–86— Tankar om tolkning. 2:9–15Rudberg, S.Y.: In memoriam Gunnar Rudberg .18/19:14–16Runesson, A.: Skapelseverb i aktivt particip i GT — teologiska Räisänen, H.: Islamsk koranutläggning och kristlig bibelexeges . 51:203–213— Urkristen eskatologi . 58:125–137Sahlin, H.: Chassidismen och Nya testamentets Kristusbild . 17:119–143— Ett svårt ställe i Bergspredikan (Mt 5:39–42). 51:214–218— Lasarus-gestalten.37/38:167–174— Några randanmärkningar till NT 81. 49:74–82— Paulus och Danielsboken . 46:95–110— Till förståelsen av Joh 7:37–41. 11:77–90— Till förståelsen av två ställen i Apostlagärningarna.22/23:127–136Sandelin, K.-G.: Tradition och uppenbarelse i några Schilling, B.: Die Frage nach der synoptischen Wunderge- schichten in der deutschen neutestamentlichen Forschung.35:61–78 Schweizer, E.: Kyrkan som Kristi kropp i de paulinska Simonsen, H.: Dansk disputas om udtrykket ”menneskesønnen”.51:219–228— Messiashemligheden og Markusevangeliets struktur. 37/38:107–124Sjöberg, E.: De förexiliska profeternas förkunnelse. Några — Frågan om den lidande Människosonen i 1 Henok .7:141–144— Herrens bud 1 Kor. 14:37 . 22/23:168–171— ”Om edra synder äro blodröda …” Till tolkningen av — Kände 1 Henok och 4 Esra tanken på den lidande — Ljuset i dig. Till tolkningen av Matt 6:22 f. par .17:31–46— Series professorum exegeseos biblicæ Lundensium.2:230–248— Ville Jesus vara Messias? Bestridandet av Jesu messiasmedvetande i det sista seklets forskning.10:82–151 Sjöberg, Å.: I Sumers städer.27:5–32Skemp, J.B.: Platons gudsuppfattning .32:79–91Soggin, A.: Den gammaltestamentliga teologin efter G. von Rad .47:7–20Soisalon-Soininen, I.: Begreppet funktion i gammaltestamentlig — Verschiedene Wiedergaben der hebräischen status- constructus-Verbindung im griechischen Pentateuch . 41/42:214–223 Sollamo, R.: Den bibliska formeln ”Inför Herren/Inför Gud”.50:21–32— The Simile in Ps 74:5. A Wood-cutter entering a Forest Starfelt, E.: Landaus teori om gesera schawa som ursprunglig Stave, E.F.: Förteckning över Domprosten Erik Staves av trycket utgivna skrifter under åren 1922–1932 .2:227–229 Steingrimsson, S.Ö.: Att räkna upp Herrens under .44:68–73— Zeit und Relationen in Ho 10,1–2. Einige literaturwissen- Stendahl, K.: Gamla Testamentets föreställningar om helandet.
Rafaæ-utsagorna i kontext och ideologi.15:5–33 — Lagen som övervakare intill Kristus. 18/19:161–173— Paulus och samvetet.25:62–77— Prayer and Forgiveness. 22/23:75–86Strange, J.: Architecture and Theology .54:199–206Ström, Å.V.: En märklig lekmannaexeget för hundra år sedan.
Något om Jonas Hallenbergs förbisedda teologiskaproduktion .3:17–46 — Om apokalyptik .50:144–153— Series professorum Exegeseos Biblicæ ordinariorum Stuhlmacher, P.: Paul’s Understanding of the Law in the Letter Syrén, R.: The Book of Jonah—a Reversed Diaspora-novella?.58:7–14 Sæbø, M.: Hvem var Israels teologer? Om struktureringen av ”den gammeltestamentlige teologi”.41/42:189–205 — The Relation of Sheshbazzar and Zerubbabel Reconsidered. 54:168–177Tamulenas, J.: Översättningen av fågellistorna i Lev 11:13–19 Tengström, S.: Exegetisk metod och dateringsproblem i — Kristen tolkning av Gamla testamentet. 48:77–101— Patriarklöftena i Genesis. Metodiska överväganden i anslutning till ett arbete av Claus Westermann . 45:90–109 — Återuppväckandet av de förtorkade benen. Några synpunkter Thordarson, T.: Notes on the Semiotic Context of the Verb nihÛam in the Book of Jonah. 54:226–235 Treu, K.: Patristische Fragen. 34:170–200Ulrichsen, J.H.: Heil durch Kindergebären. 58:99–104van der Woude, A.S.: The Dead Sea Scrolls: Some Issues. 57:86–101Veijola, T.: Abrahams offer (Gen 22) — tid och budskap . 54:236–244— Finns det en gammaltestamentlig teologi?. 48:10–30Viviano, B.T.: Eight Beatitudes at Qumran and in Matthew?. 58:71–84Westerholm, S.: On Fulfilling the Whole Law (Gal 5:14). 51:229–237Wetter, D., se: Fridrichsen, A. – Wetter, D.
Widengren, G.: De senaste utgrävningarna i Palestina och — En la maison de mon Père sont demeures nombreuses.37/38:9–15— Konungens vistelse i dödsriket. En studie till Psalm 88 . 10:66–81— The Gathering of the Dispersed.41/42:224–234Wifstrand, A.: Ett nytestamentligt ordföljdsproblem. 12:327–341— Lukas och den grekiska klassicismen . 5:139–151Wiig, A.: Mene, mene, tekel u-farsin. 53:26–35Wiklander, B.: Begreppet Rabbin i Daniel 8–12 . 39:59–73— The Context and Meaning of NHRæL in Jer 51:44 . 43:40–64Wikström, L.: Till frågan om begreppet myt. 16:66–80Wilhelms, E.: Den främmande exorcisten. En studie till Willis, J.T.: The Structure of the Book of Micah . 34:5–42Wyatt, N.: Symbols of exile. 55:39–58Yadin, Y.: The Fourth Season of Excavations at Hazor . 24:22–40Übelacker, W.: Lukasskrifternas förhållande till Åkerhielm, H.: Liknelsen om den rike mannen och den fattige — Nyare liknelselitteratur. 3:47–60Åsberg, C.: Om språk och stil i NT 1981. 47:115–150 Allmän tidshistoria. Hellenismen (litteraturöversikt) A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Part I: A–I Aalders, G.C.: Ezechiël I–II (Commentaar op Het Oude Aejmaelaeus, L.: Wachen vor dem Ende (C. Cavallin).55:152–153Agrell, G.: Work, Toil and Sustenance (C. Caragounis) .43:141–143Ahlström, G.: Psalm 89 (Å. Sjöberg) .25:97–108Aland, K.(ed.): Synopsis Quattuor Evangeliorum (L. Hartman). 28/29:156–157Aland, K. and Aland, B.: The Text of the New Testament (R.
Albrektson, B.: Kapitlet om Jehu och andra uppsatser om Gamla Albright, W.F.: Recent Discoveries in Bible Lands Alonso Schökel, L.: A Manual of Hebrew Poetics André, G.: Determining the Destiny. PQD in the Old Testament Arvedson, T.: Kristus-mysteriet (J. Jeremias) .3:138–146Aurelius, E.: Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament (E. Nielsen).56:125–126 Auvray, P.: Ezéchiel (SB) (A. Carlson).26:164–165Axelsson, L.E.: The Lord Rose up from Seir (M. Ottosson).55:100–104Bachmann, M.: Sünder oder Übertreter. Studien zur Argumentation in Gal 2,15 ff (R. Kieffer) .58:175 Barbel, J.: Christos Angelos (B. Reicke).8:164–165Barrett, C.K.: The First Epistle to the Corinthians Barstad, H.M.: Det Gamle Testamente. En Innføring Barth, Chr.: Die Errettung vom Tode (S. Kapelrud) .13:55–61Barth, H. – Steck, O.H.: Exegese des Alten Testaments, Leitfaden der Methodik (H. Ringgren).40:110–112 Bartlett, J.R.: Edom and the Edomites (M. Cheney) .58:157–158Bauernfeind, O.: Die Apostelgeschichte (A. Fridrichsen) .4:170–172Baumann, R.: Mitte und Norm des Christlichen (H.C. Cavallin).35:144–151Beasley-Murray, G.R.: Gospel of Life. Theology in the Fourth Gospel (O. Christoffersson) .59:183–185 Beaucamp, E.: Sous la main de Dieu, I (A. Carlson).25:172–174Beisser, F.: Das Reich Gottes (C. Caragounis).44:203–205Benoit, P. – Boismard, M.E.: Synopse des quatre évangelies en Bentzen, A.: Daniel (B. Lewin) .4:102–103— Fortolkning til de gammeltestamentlige Salmer. D:o: Indled- ning til de gammeltestamentlige Salmer (S. Mowinckel) .6:101–110 Bentzen, A.A. – Feveile, J.: Haandbog i Kristendomskundskab Bernhardt, K.-H.: Das Problem der altorientalischen Königsideologie im Alten Testament unter besondererBerücksichtigung der Geschichte der Psalmenexegesedargestellt und kritisch gewürdigt (G. Ahlström) .26:135–143 Betz, H.D.: Hellenismus und Urchristentum (T. Fornberg) . 57:125–126— Studien zur Bergpredigt (T. Fornberg) . 53:123–124— Synoptische Studien. Gesammelte Aufsätze II (T. Fornberg) . 59:185–187— The Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, I: Texts (R. Holton Pierce). 57:122–125 Beyschlag, K.: Simon Magus und die christliche Gnosis Bibeltjänsts skriftserie (C. Duhne). 4:164–168Biblia Hebraica Stuttgartensia (G. André). 44:171–172Billing, E.: De etiska tankarna i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro (E. Beijer) . 4:119–136 Biørn, S.: Lad os opbygge Jerusalems mure (M. Ottosson). 36:172–175Björck, G.: Konstruktionen im Griechischen (D. Tabachovitz). 6:111–114 Blass, F. – Debrunner, A.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 7 Aufl. (H. Riesenfeld). 9:119 — Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 14 Aufl.
Boismard, M.-E. – Lamouille, A.: Synopsis Graeca Quattuor — Texte occidental des Actes des Apôtres (R. Kieffer). 55:130–132Boling, R.G.: Judges (S. Lindhagen) . 40:113–114Boman, T.: Die Jesus-Überlieferung im Lichte der neueren Bonnard, P.: L’Epitre de Saint Paul aux Galates (R. Kieffer) . 40:147–148— Anamnesis. Recherches sur le Nouveau Testament Borgen, P.: Bread from Heaven (L. Hartman). 32:154–156Born, A. van den: Ezechiël (De Boeken van Oude Testament) Boström, L.: The God of the Sages. The Portrayal of God in the Book of Proverbs (J. Bergman) . 57:115–117 Bovon, F.: Luc le théologien (E. Larsson). 48:173–174Brandenburger, E.: Markus 13 und die Apokalyptik Bring, R.: Lag och frihet i Galaterbrevet (E. Larsson) . 24:111–119Brown, R.E.: The Gospel According to John (B. Olsson). 43:145–149Brun, L.: Lukas-Evangeliet (O. Linton). 3:132–134— Segen und Fluch im Urchristentum (J. Wellhagen). 4:137–140Bruno, A.: Die Bücher Genesis–Exodus. Eine rhythmische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193 — Die Psalmen. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193 — Jeremia. Eine rhythmische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193— Jesaja. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung Buccellati, G.: The Amorites of the Ur III Period (A. Haldar) . 35:115–128Buchanan, G.W.: To the Hebrews (A. Ekenberg). 40:112–113Bull, N.J.: The Rise of the Prophets (G. Ahlström). 25:170–171Bultmann, R.: Das Johannesevangelium. Kap. 1:1 – 12:10 — Das Evangelium des Johannes (G. Lundström).8:89–113— Der zweite Brief an die Korinther erklärt (H.C. Cavallin) .43:157–162Bundy, W.E.: Jesus and the First Three Gospels (K. Stendahl) .20:71–72Burchard, Chr.: Der dreizehnte Zeuge (L. Hartman).36:180–181Cadbury, H.J.: The peril of modernizing Jesus (A. Fridrichsen).4:172–173Cancik, H. (utg.): Markus-Philologie (L. Hartman) .53:124–126Caragounis, C.: The Ephesian Mysterion. Meaning and Content Carlson, R.A.: Litteratur till ”D-verket”.24:150–156— David, the Chosen King (R.A. Carlson).31:122–132Carmignac, J.: La naissance des Evangiles Synoptiques — Le Mirage de l’Eschatologie. Royaute, Règne et Royaume de Dieu … sans eschatologie (R. Kieffer) .47:243–245 Cavallin, H.C.: Life after Death (H.C. Cavallin).40:121–123Cazelles, H.: A la recherche de Moïse (H. Ringgren) .45:122–123— Autour de l’Exode (T.N.D. Mettinger).55:98–99Cervall, L.: Litteratur till ”K-verket”.24:157–161Charlesworth, J.H.: Graphic Concordance to the Dead Sea Chary, T.: Les prophètes et le culte à partir de l’exil Choeps, H.J.: Jüdisch-christliches Religionsgespräch — Theologie und Geschichte des Judenchristentums Christoffersson, O.: The Earnest Expectation of the Creature: The Flood-Tradition as Matrix of Romans 8:18–27(C. Cavallin) .57:129–134 Collins, J.J.: The Apocalyptic Imagination (L. Hartman) .55:120–121Conzelmann, H.: Der erste Brief an die Korinther — Geschichte des Urchristentums (E. Larsson).36:188–192— Heiden–Juden–Christen (B. Olsson) .48:165–168Conzelmann, H. – Lindemann, A.: Arbeitsbuch zum Neuen — Interpreting the New Testament. An Introduction to the Principles and Methods of N.T. Exegesis (T. Fornberg).59:205–207 Coppens, J.: La Rèleve apocalyptique du messianisme royal. I.
La Royauté, le Règne, le Royaume de Dieu, cadre de laRelève apocalyptique (S. Tengström) .47:222–228 Corell, A.: Consummatum est (K. Stendahl).15:122–126Craigie, P.C.: Psalms I–50 och L.C. Allen, Psalms Crenshaw, J.L.: Old Testament Story and Faith. A Literary and Theological Introduction (M. Ottosson).58:163 Dahl, N.A.: Apostelen Paulus’ høisang om kjærligheten — Das Volk Gottes (E. Sjöberg) .8:75–78Danell, G.A.: Jeremias bok (B. Albrektson).50:159 — Jeremias’ bog og Klagesangene. En inledning og fortolkning De apostoliske fedre i norsk oversettelse (O. Andrén) . 50:180–181de Vaux, R.: Les institutions de l’Ancien Testament — Les institutions de l’Ancien Testament 2 (M. Ottosson) . 26:144–146Delling, G.: Die Bevältigung der Diasporasituation durch das hellenistische Judentum (L. Hartman). 55:119–120 — Studien zum Neuen Testament und zum hellenistischen Dibelius, M.: Die Formgeschichte des Evangeliums. 3.
durchgesehene Auflage mit einem Nachtrag von G. Iber(B. Gerhardsson). 25:157–158 — Jesus (A. Fridrichsen) . 4:172–173Dietrich, E.K.: Die Umkehr (G.A. Danell) . 3:79–83Dodd, C.H.: New Testament Studies (K. Stendahl). 20:76–79Drury, J.: The Parables in the Gospels. History and Allegory Edelman, D. (ed.): Toward a Consensus on the Emergence of Israel in Canaan (P.E. McGovern). 58:153–157 Edsman, C.-M.: Le baptême de feu (H. von Campenhausen) . 6:114–120Edwards, J.R.: Romans (O. Christoffersson). 59:187–189Ehrhardt, A.A.T.: Politische Metaphysik von Solon bis Augustin, 1–2 (P. Beskow). 26:147–151 Eichrodt, W.: Hesekiel 1–18. (ATD) (A. Carlson) . 26:157–158Elliott, J.K.: The Language and Style of the Gospel of Mark. An Edition of C.H. Turner’s “Notes on Markan Usage”Together with Other Comparable Studies (K. Búason). 59:177–179 Ellis, E.: Paul’s Use of the Old Testament (L. Thunberg). 24:162–169— The Old Testament in Early Christianity (T. Fornberg) . 57:134–136Encyclopaedia biblica (K. Wilhelm). 16:92–96Encyclopaedia Mikrait (Bibelencyklopedi), Vol. II (K. Wilhelm). 20:67–69Enermalm-Ogawa, A.: Un langage de prière juif en grec Engnell, I.: Gamla Testamentet. I (E. Hammershaimb). 14:105–111— Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska (S. Dedering). 26:133–134— Studies in divine kingship in the ancient Near East Engnell–Fridrichsen: Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, I–II, 2.
Eriksson, L.O.: “Come, children, listen to me!” Psalm 34 in the Hebrew Bible and in Early Christian Writings(S. Samuelsson) . 59:163–170 — Filipperbrevet (H. Ringgren). 49:186–187Erlandsson, S.: The Burden of Babylon. A study of Isaiah 13:2 – Eskhult, M.: Studies in Verbal Aspect and Narrative Technique in Biblical Hebrew Prose (B. Johnson). 56:120–121 Euler, K.F.: Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht aus Jes. 53 in der griechischen Bibel (G.A. Danell) . 3:89–91 Evander, H.: Det kristna dopet (B. Reicke) . 8:161 Vajta, V. (hrsg.): Evangelium als Geschichte (A. Ekenberg).43:144–145Fatum, L. – Nielsen, E. (red.): Fortolkning som Formidling. Om den bibelske eksegeses funktion (L.O. Eriksson).59:176–177 Fee, G.D.: Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics (C.C. Caragounis).59:204–205 Finegan, Jack: Light from the Ancient Past (A. Haldar) .16:81–82Finkelstein, L.: The Pharisees. The sociological background of their faith. Vol 1–2 (B. Reicke).8:149–150 Fisch, S.: Ezekiel (Soncino Books of the Bible) (A. Carlson) .26:165Fischer, K.M.: Das Ostergeschehen (H. Riesenfeld).47:229–235Fitzmyer, J.A.: Paulinsk teologi (T. Fornberg).39:192–194— The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1. A Commentary Fohrer, G. – Hoffmann, H.W. – Huber, Fr. – Markert, L. – Wanke, G.: Exegese des Alten Testaments, Einführung indie Methodik (H. Ringgren) .40:110–112 Fohrer, H. – Galling, K.: Ezechiel (HAT) (A. Carlson) .26:161–163Fornberg, T.: An Early Church in a Pluralistic Society — Evangelium enligt Matteus (H. Kvalbein).48:168–171— Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis — Matteusevangeliet 1:1–13:52 (K. Syreeni).56:128–129Fraine, J. de: L’aspect religieux de la royauté israélite Franck, E. (red.): Din uppståndelse bekänner vi (C. Cavallin).55:176–178Friis Plum, K.: Kvindehistoria og kvindehistorier — i det gamle Frøvig, D.A.: Kommentar till Matthæus-Evangeliet (O. Linton).3:132–134Fuchs, E. – Reymond, P.: La deuxième épître de Saint Pierre, L’épitre de Saint Jude (E. Lövestam).48:185–188 Fusco, V.: Oltre La Parabola (T. Lind).50:165–166— Parola e regno. La sezione delle parabole (Mc. 4,1–34) nella prospettiva marciana (H.C. Cavallin).47:237 Gelander, S.: David and his God. Religious ideas as reflected in biblical historiography and literature (A. Carlsson).59:171–173 Gelin, A.: Jérémie (Témoins de Dieu) (Å. Runmark) .27:159–160Gerhardsson, B.: ”med hela ditt hjärta”. Om Bibelns ethos — Evangeliernas förhistoria (T. Fornberg) .45:145— Hör Israel! Om Jesus och den gamla bekännelsen — The Good Samaritan — The Good Shepherd? — The Gospel Tradition (A. Ekenberg).55:134–137— The Mighty Acts of Jesus according to Matthew (G. Delling).46:180–181Gerleman, G.: Der Menschensohn (C. Caragounis).53:119–120— Studien zur alttestamentlichen Theologie (H. Ringgren) .47:220–221— Zephanja textkritisch und literarisch untersucht (B. Lewin) .8:147–149Gese, H.: Der Verfassungsentwurf des Ezechiel (40–48) Gibson, C.L.: Textbook of Syrian Semitic Inscriptions Ginsberg, H.H.: The Legend of King Keret (S. Mowinckel). 13:62–65Goodenough, E.R.: By Light, Light (G.A. Danell). 3:94–97Goppelt, L.: Der Erste Petrusbrief (B. Olsson). 47:247–250— Die apostolische und nachapostolische Zeit (O. Andrén). 27:142–146— Theologie des Neuen Testaments (G. Lundström) . 43:132–136— Theologie des Neuen Testaments I (G. Lundström). 40:148–150Goshen-Gottstein: The Book of Isaiah (Jerusalem) Gottlieb, H.: A Study on the Text of Lamentations (E. Haglund) . 45:135–136Goulder, M.D.: Midrash and Lection in Matthew Graf Reventlow, H.: Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert (B. Johnson). 49:161–163 The Greek New Testament (H.C. Cavallin). 32:158–162Grelot, P.: L’origine des evangiles (A. Ekenberg). 55:134–137Grenholm, C.: Romans Interpreted. A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, Cranfield andWilckens on Paul’s Epistle to the Romans (E. Larsson) . 57:138–141 Grobel, K.: The Gospel of Truth (E. Segelberg). 30:130–131Gräsbeck, U.: Bergspredikan och Jesu verksamhet (K. Stendahl). 15:118–122Grönbech, V.: Jesus Människosonen (N. Forsberg) . 3:136–138— Paulus, Jesu Kristi Apostel (I. Benum). 6:137–139— Kristus. Den opstandne Frelser. Den äldste kristne Menighet Grözinger, K.E. – Ilg, N. – Lichtenberger, H. – Nebe, G.-W. – Past, H. (hrsg.): Qumran (H. Ringgren). 47:222 Gulin, E.G.: Die Freude im Neuen Testament (T. Arvedson) . 4:156–160Gundry Volf, J.M.: Paul and Perseverance. Staying in and Falling Away (C.C. Caragounis) . 58:175–177 Gunneweg, A.H.J.: Mündliche und schriftliche Tradition der vor exilischen Prophetenbücher als Problem derProphetenforschung (B. Gerhardsson). 25:175–181 — Sola Scriptura (G. André) . 50:154–155Gärtner, B.: Ett nytt evangelium? Thomasevangeliets hemliga Gärtner, B.: Johannaeica (Å.V. Ström). 25:125–138— The Areopagus Speech and Natural Revelation Halbe, J.: Das Privilegrecht Jahves (P. Stille). 43:118–119Haldar, A.: Associations of Cult Prophets (J. Pedersen) . 11:118–120— Replik till Åke W. Sjöberg. 30:132–133— Studies in the Book of Nahum (H. Ringgren). 13:81–85Hamerton-Kelly, R.G.: Pre-existence, Wisdom, and the Son of Hammershaimb, E.: Amos, fortolket (H. Ringgren). 13:81Hansen, M.: Trosbegrebet hos Paulus (O. Linton) . 4:153–156Hardmeier, C.: Texttheorie und biblische Exegese. Zur rheto–rischen Funktion der Trauermetaphorik in derProphetie (B. Wiklander). 46:172–176 Harnisch, W.: Eschatologische Existenz (H.C. Cavallin) .39:194–199— (hrsg.): Gleichnisse Jesu; Die neutestamentliche Gleichnis- forschung im Horizont von Hermeneutik undLiteraturwissenschaft (P. Block) .49:192–195 Harrington, D.J., S.J.: The Gospel of Matthew (T. Fornberg).58:171–172Hartman, L.: Kolosserbrevet (N.A. Dahl) .53:138–141— Prophecy Interpreted (L. Hartman).32:148–152Hartman, L.F. – Di Lella, A.A.: The Book of Daniel Hawthorne, G.: Philippians (L.O. Eriksson).53:135–138Heidland, H.W.: Die Anrechnung des Glaubens zür Gerechtig- Hengel, M. – Heckel U. (hrsg): Paulus und das antike Judentum Hengel, M. – Schwemer, A.M. (hrsg.): Königsherrschaft Gottes und himmlischer Kult. Im Judentum, Urchristentum undin der hellenistischen Welt (C.C. Caragounis).58:168–171 Hentschke, R.: Die Stellung der vorexilischen Schriftpropheten Héring, J.: Le royaume de Dieu et sa venue (A. Fridrichsen) .4:172–173Herrenbrück, F.: Jesus und die Zöllner (A. Hultgård).59:181–182Herrmann, S.: Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit Hidal, S.: Interpretatio Syriaca (T. Kronholm).44:182–186— Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria (P. Stille).57:117–118 Hillman, W.: Aufbau und Deutung der synoptischen Leidens Hofius, O.: Paulusstudien (L. Aejmelaeus) .56:145–147Hofmann, H.-U.: Luther und die Johannes-Apokalypse Hogenhaven, J.: Den gamle pagt. En introduktion til den nyere debat om pagten i det Gamle Testamente (H. Hagelia) .56:123–124 Holmberg, B.: Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles(G. Theissen) .45:159–161 Howie, C.G.: The Date and Composition of Ezekiel Hultgård, A.: Croyances Messianiques des Test. XII Patr.
Humbert, P.: Etudes sur le récit du Paradis (S. Mowinckel) .13:66–71— La TerouÆa (S. Mowinckel).13:75–76— Problèmes du livre d’Habacuc (S. Mowinckel).13:71–75Hvidberg, F.F.: Den israelitiske Religions Historie (I. Engnell).9:103–107— Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1.
— Das Gesetz bei Paulus (S. Westerholm) .44:194–199Hylander, I.: Gamla Testamentets psalmbok (C. Lindhagen) .3:124–126Hölscher, G.: Die Anfänge der hebräischen Geschichtsschreibung (J. Lindblom).8:143–146 — Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Illman, K.-J. och Harviainen, T.: Judisk historia (J. Bergman) . 55:124–125— Leitwort—Tendenz—Synthese (T. Kronholm) . 44:186–191— Old Testament Formulas about Death (I. Ljung). 46:176–177In memoriam Sven Herner. 15:134Itala. Das Neue Testament in altlatinischer Überlieferung, nach den Handschriften herausgegeben von Adolf Jülicher. IMatthäus-Evangelium (A. Fridrichsen). 4:169–170 Jenni, E.: Die politischen Voraussagender Propheten Jeremias, C.: Die Nachtgesichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichteim Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial(F. Lindström). 46:170–172 Jeremias, G.: Der Lehrer Der Gerechtigkeit (B. Gerhardsson).28/29:151–155Jeremias, J.: Abba (L. Hartman) . 32:152–154— Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums(L. Hartman) . 46:183–184 — Jerusalem zur Zeit Jesu (B. Gerhardsson).28/29:151–155Jervell, J.: Imago Dei i Nya Testamentet (E. Larsson) . 25:139–147— Luke and the People of God (L. Hartman). 39:190–191Johannesen, E.: Studier over Esras og Nehemjas Historie Johanson, B.: To All the Brethren (B. Holmberg). 53:142–144Johansson, N.: Det urkristna nattvardsfirandet (N.A. Dahl). 9:112–119— Parakletoi. Vorstellungen von Fürsprechern für die Menschen vor Gott in der alttestamentlichen Religion, imSpätjudentum und Urchristentum (G.W. Kümmel). 6:120–130 Johnson, B.: Rättfärdigheten i Bibeln (H. Ringgren). 53:111Johnson, B. – Kieffer, R. (red.): Text och tolkning (P. Block). 55:93–95Jónsson, G.: The Image of God (S. Hidal). 55:95–98Kalugila, L.: The Wise King. Studies in Royal Wisdom as Divine Revelation in the Old Testament and itsEnvironment (T.K. Thordarson). 46:161–164 Kapelrud, A.S.: Joel studies (H. Ringgren). 13:85–88— The question of authorship in the Ezra-narrative (I. Engnell) . 9:107–109— Central Ideas in Amos (A. Carlson). 24:138–141— Israel fra eldste tider til Jesu fødsel (M. Ottosson) . 26:143Keel, O.: Jahwes Entgegnung an Ijob (F. Lindström) . 44:175–179Kenyon, Sir F.: Our Bible and the ancient manuscripts Kieffer, R.: Au delà des recensions? L’évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52–71 (R. Kieffer). 35:142–144 — Essais de méthodologie néo-testamentaire (H. Conzelmann). 39:176–179— Foi et justification à Antioche (T. Fornberg) . 53:134— Johannesevangeliet 1–10 (J. Sveinbjörnsson). 55:142–145— Johannesevangeliet 11–21 (J. Sveinbjörnsson). 55:142–145— Le monde symbolique de saint Jean (H. Riesenfeld). 56:138–141— Nytestamentlig teologi (L.-M. Dewailly) . 43:136–138 Kieffer, R. – Rydbeck, L.: Existence païenne au début du christianisme (L. Portefaix).50:162–164 Kippenberg, H.G.: Religion und Klassenbildung im antiken Kjaer-Hansen, K.: Studier i navnet Jesus (G. Lindeskog).49:197–200Kjöllerström, S.: Tillkomsten av 1541 års bibel (G. Lindeskog) .7:145–147Knox, J. – Cragg, G.R.: The Epistle to the Romans.
Introduction, Exegesis and Exposition. The Interpreter’sBible, Vol. 9 (K. Stendahl).20:72–76 Koch, K. – Niewisch, T. – Tubach, J.: Das Buch Daniel Koenig, J.: L’herméneutique analogique du judaïsme antique d’après les témoins textuels d’Isaïe (A. Hultgård).50:160–162 Koet, B.J.: Five Studies on Interpretation of Scripture in griechischen Bibel (E. Sjöberg).3:91–92 Kraft, H.: Die Entstehung des Christentums (E. Larsson).50:172–175— Die Offenbarung des Johannes (L. Hartman).43:168–169Kramer, S.N.: From the Tablets of Sumer (Å. Sjöberg).24:120–131Kremer, J.: Lazarus. Die Geschichte einer Auferstehung Kristoffersen, A.: Åpenbaringstanke og misionsforkynnelse hos Kronholm, T.: Motifs from Genesis 1–11 in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian (S. Hidal).44:179–182 Kuhl, C.: Israels propheten (A. Carlson) .25:172–174Kuhn, H.-W.: Enderwartung und gegenwärtiges Heil — Ältere Sammlungen im Markus-evangelium (L. Hartman).39:188–189Kuhn, K.G.: Die älteste Textgestalt der Psalmen Salomos insbesondere auf Grund der syrischen Übersetzung neuuntersucht (E. Sjöberg).3:93–94 — Achtzengebet und Vater Unser und der Reim (H. Sahlin) .16:85–87Kvale, D. och Rian, D.: Sigmund Mowinckel’s Life and Work Kümmel, W.G.: Die Eschatologie der Evangelien, ihre Geschichte und ihr Sinn (E. Sjöberg).4:147–149 Kürzinger, J.: Papias von Hierapolis und die Evangelien des Neuen Testaments (A. Ekenberg) .50:179–180 Käsemann, E.: An die Römer (H.D. Betz) .40:143–145Köhler, W.-D.: Die Rezeption des Matthäusevangeliums in der Zeit vor Irenäus (T. Fornberg).55:172–173 Köster, H.: Einführung in das Neue Testament im Rahmen der Religions-geschichte und Kulturgeschichte derhellenistischen und römischen Zeit (L. Hartman).46:179–180 Laato, T.: Paulus und das Judentum. Anthropologische Lack, R.: La symbolique du livre d’Isaïe (H. Ringgren).39:172–174Lampe, P.: Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Lang, B.: Ezechiel (S.Ö. Steingrimsson) . 48:145–146Lang, F.: Die Briefe an die Korinther (C. Cavallin) . 53:131–133Langerbeck, H.: Aufsätze zur Gnosis (E. Segelberg) . 33:189–190Langhe, R. de: Het Ugarietisch Keretgedicht (S. Mowinckel) . 13:62–65— Les Textes de Ras Shamra (S. Mowinckel) . 13:62–65Larsson, E.: Apostlagärningarna 1–12 (H. Ringgren) . 49:186–187Lattke, M.: Einheit im Wort. Die spezifische Bedeutung von ”agape”, ”agapan” und ”filein” im Johannes-Evangelium(B. Olsson). 45:150–152 Lauha, A.: Zaphon. Der Norden und die Nordvölker im Alten Leeuw, V. de: De Koninklijke Verklaring van de Ebed-Jahweh- — Le serviteur de Jahvé. Figure royale ou prophétique? Legarth, P.V.: Guds tempel. Tempelsymbolisme og kristologi hos Ignatius af Antiokia (L. Koen). 58:187–189 Leivestad, R.: Christ the Conqueror (E. Larsson). 21:157–162Lemaire, A.: Les écoles et la formation de la Bible dans l’ancien Léon-Dufour, X.: Face à la mort Jesus et Paul (H.C. Cavallin). 46:188–190Leslie, E.A.: Jeremiah (Å. Runmark). 27:153155–Levin, B.: Die griechisch-arabische Evangelien-Übersetzung Liber Jesaiae (Stuttgart) (H. Ringgren). 33:187–189Lichtenberger, H.: Studien zum Menschenbild in Texten der Qumrangemeinde (H. Ringgren) . 46:177–179 Limbeck, M. (hrsg.): Redaktion und Theologie des Passionsberichtes nach den Synoptikern (E. Franck). 47:235–236 Lindars, B.: The Gospel of John (B. Olsson). 40:129–136Lindblom, J.: Boken om Job och hans lidande (G. Lindeskog). 6:98–101— Die Jesaja-Apocalypse Jes. 24–27 (G. Hölscher) . 3:113–124— Israels religion i gammaltestamentlig tid (G. Hölscher). 3:113— Profetismen i Israel (G. Hölscher) . 3:107–113— Till frågan om förlagorna för 1541 års översättning av Gamla — Zur Frage des kanaanäischen Ursprungs des alttestamentlichen Prophetismus (G. Ahlström). 25:171–172 Lindemann, A.: Die Clemensbriefe. Handbuch zum Neuen Testament, 17. Die Apostolischen Väter 1 (L. Koen) . 58:189–192 Lindemann, A. – Paulsen H. (hrsg.): Die Apostolischen Väter, Griechisch–deutsche Parallelausgabe (R. Kieffer). 59:207–208 Lindeskog, G.: Das jüdisch-christlische Problem — Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum (O. Linton). 3:158–161Lindskrog, C.: Fortolkning til Förste Johannesbrev Lindström, F.: God and the Origin of Evil (S. Norin) . 49:166–168Lips, H. von.: Glaube–Gemeinde–Amt. Zum Verständnis der Ordination in den Pastoralbriefen (O. Christoffersson). 47:245–247 ”Litteratur” eller ”tradition”? (I. Hylander) . 3:101–107 Ljung, I.: Tradition and Interpretation. A Study of the Use and Application of Formulaic Language in the so-called Ebed-YHWH-psalms (R.C. Culley) .45:133–135 Ljungman, H.: Guds barmhärtighet och dom (E. Sjöberg).15:103–110Loewenich, W. v.: Johanneisches Denken, ein Beitrag zur Erkenntnis der Johanneischen Eigenart (E. Sjöberg) .4:147–149 Lohmeyer, E.: Gottesknecht und Davidssohn (L. Brun) .13:99–107— Kultus und Evangelium (H. Sahlin).8:79–89Lohse, E.: Die Briefe an die Kolosser und an Philemon Ludin Jansen, H.: Die Politik Antiochos des IV (A. Fridrichsen).8:149— Die spätjüdische Psalmendichtung, ihr Entstehungskreis und ihr ”Sitz im Leben” (J. Begrich).3:126–132 Lund, N.W.: Chiasmus in the New Testament (G. Lindeskog).14:119–128Lundberg, P.: La typologie baptismale dans l’ancienne Eglise Lundsteen, A.C.: Hermann Samuel Reimarus und die Anfänge der Leben-Jesu-Forchung (A. Fridrichsen) .4:168–169 Lundström, G.: Guds rike i Jesu förkunnelse (H. Mosbech).13:107–112Luttikhuizen, G.: The Revelation of Elchasai (J.-E. Eriksson) .53:144–145Lux, U. – Weder, H. (hrsg.): Die Mitte des Neuen Testaments.
Festschrift für Eduard Schweizer (B. Olsson).49:183–185 Lüdemann, G.: Das frühe Christentum nach den Traditionen der — Paulus der Heidenapostel (E. Larsson).48:176–179— Untersuchungen zur simonianischen Gnosis (J. Bergman) .43:150–154Lührmann, D.: Das Markusevangelium (K. Buason).56:129–135Lyk-Jensen, P.: Jordan — en kulturhistorisk rejsefører Löfgren, O.: Det apokryfiska Johannesevangeliet (H. Ringgren) .33:185–187Lövestam, E.: Apostlagärningarna (P. Block).56:141–143— Axplock (P. Block) .55:160–163Maag, V.: Hiob (H. Ringgren).50:157–158— Kultur, Kulturkontakt und Religion. Gesammelte Studien zur allgemeinen und alttestamentlichen Religionsgeschichte(H. Ringgren).46:153–154 Mack, B.L.: Logos und Sophia (L. Hartman).39:174–176Maier, G.: Die Johannessoffenbarung und die Kirche Maier, J.: Grundzüge der Geschichte des Judentums — Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Margerie, B. de: Introduction à l´histoire de l´exegèse. I–III Marucci, C.: Parole di Gesù sul divorsio (H. Riesenfeld) .49:195–197May, H.G.: Ezekiel (The Interpreter’s Bible) (A. Carlson).26:163–164Mengel, B.: Studien zum Philipperbrief (L.O. Eriksson).49:204–205Menken, M.J.: Numerical Literary Techniques in John Merkel, H.: Die Pastoralbriefe (C.C. Caragounis).59:191–192 Messel, N.: Ezechielfragen (A. Kapelrud). 13:88–91Mettinger, T.N.D.: Namnet och Närvaron (H. Ringgren). 53:112Meyer, R.: Hellenistisches in der rabbinischen Anthropologie Michaelis, W.: Der Herr verzieht nicht die Verheissung — Ego eimi (A. Fridrichsen). 4:174— Zur Engelchristologie im Urchristentum (B. Reicke). 8:164–165Michel, O.: Das Zeugnis des Neuen Testaments von der Michelet, S., Mowinckel, S. – Messel, N.: Det Gamle Miscellanea (G. Lindeskog). 15:127–133Mitchell, M.M.: Paul and the Rhetoric of Reconciliation. An Exegetical Investigation of the Language andComposition of 1 Corinthians (W. Übelacker). 59:193–203 Moe, O.: Brevet til Romerne (O. Linton) . 3:132–134— Johannesevangeliet, innledet og fortolket (T. Arvedson) . 3:134–136Molland, E.: Das paulinische Euangelion, das Wort und die — The Conception of the Gospel in the Alexandrian Theology Morris, L.: Commentary on the Gospel of John (B. Olsson). 40:129–136Mosbech, H.: Apostlenes Gerninger indledet og forklaret — Evangelieliteraturens tilblivelse (G. Lindeskog) . 4:115–116— Første Korinthierbrev indledet og forklaret (G. Lindeskog). 4:117–119— Sproglig Fortolkning til Johannes’ Aabenbaring (B. Reicke). 9:120— Sproglig fortolkning til Første Korinthierbrev (G. Lindeskog) . 4:117–119Moule, C.F.D.: Essays in New Testament Interpretation Mowinckel, S.: Det gamle Testamente IV. Skriftene 1.
— Die Erkenntnis Gottes bei den alttestamentlichen Propheten (—) Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae(G. Ahlström). 20:58–66 Muller, M.: Der Ausdruck ’Menschensohn’ in den Evangelien Munoz Léon, C.: Palabra y Gloria (R. Kieffer) . 53:120–121Munro, W.: Authority in Paul and Peter (B. Olsson). 50:169–171Mussner, F.: Der Galaterbrief (H.D. Betz) . 40:145–146Müller, M.: Gnostikerne og Bibelen. Ptolemaeus og hans brev til Flora. Indledning, oversaettelse og kommentarer(E. Segelberg) . 57:136–138 — Messias og ”menneskesøn” i Daniels Bog, Første Enoksbog og Fjerde Ezrabog (L. Hartman). 40:120–121 Münchow, C.: Ethik und Eschatologie (B. Olsson). 48:162–165Månsson, N.: Paulus och judarna (B. Noack). 13:112–115Månsson, N.: Paulus och judarna (B. Noack). 14:116–119 Na’aman, N.: Borders–Districts in Biblical Historiography Neher, A.: L’essence du prophétisme (H. Ringgren) .25:164–165Neirynck, F. et alii: The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950–1990 (L. Hartman).59:179–181 Neirynck, F. – Segbroeck, F. van: New Testament Vocabulary Nepper-Christensen, P.: Das Matthäusevangelium ein judenchristliches Evangelium? (B. Gerhardsson) .24:97–110 Nestle, E. – Aland, K.: Novum Testamentum Graece et Latine — Novum Testamentum Graece, 26. neu bearbeitete Auflage — Judedomen i den förste kristne tid (K. Svensson) .55:123–124Neyrey, J. (ed.): The Social World of Luke–Acts: Models for Interpretation (B. Holmberg).58:172–174 Neyrey, J.H.: The Form and Background of the Polemic in Nickelsburg, G. – MacRae, G.: Christians Among Jews and Nielsen, E.: 31 udvalgte salmer fra Det gamle Testamente — Deuterozakarja (H. Ringgren) .36:171–172— Grundrids af Israels Historie (M. Ottosson) .26:143–144— Shechem (H. Ringgren) .24:132–136Nielsen, K.: There is Hope for a Tree (I. Ljung) .55:111–115— Satan — den fortabte søn? (I. Ljung) .58:150–153Nikolainen, A.T.: Auferstehungsglaube II (H. Mosbech) .13:97–99— Der Auferstehungsglaube I (H. Birkeland).13:22–54Noack, B.: Matthæusevangeliets folkelighed (H. Ivarsson).40:127–129— Satanás and Soteria. Untersuchungen zur neutestamentlichen North, C.R.: The Second Isaiah (A. Carlson).30:121–124Nytestamentlige Studier. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet (A. Ekenberg).43:126 Nötscher, F.: Biblische Altertumskunde (G.A. Danell).8:142–143O’Brien P.T.: Colossians Philemon (C.C. Caragounis).49:202–203Oberforcher, R.: Die Flutprologe als Kompositionsschlüssel der biblischen Urgeschichte (S. Tengström) .49:174–178 Odeberg, H.: Fariseism och kristendom (E. Sjöberg).9:109–112Olofsson, S.: God is My Rock. A study of Translation Technique and Theological Exegesis in the Septuagint(A. Aejmelaeus).57:119–121 — Guds ord och människors språk. En bok om bibelöversättning — The LXX Version. A Guide to the Translation Technique of the Septuagint (A. Aejmelaeus).57:119–121 Olsson, B.: Första Petrusbrevet (E. Beijer).48:182–185— Structure and Meaning in the Fourth Gospel (H. Thyen).40:136–143Oppenheimer, A.: The ÆAm-ha-aretz (T. Fornberg).44:191–192 Osiek, C.: Rich and poor in the Shepherd of Hermas Osten-Sacken, P. van der: Gott und Belial. Traditions- geschichtliche Untersuchungen zum Dualismus in denTexten aus Qumran (H. Ringgren) . 35:140–141 Ottosson, M.: Josuaboken — en programskrift för davidisk restauration (N. Winther-Nielsen) . 58:149–150 — Litteratur till ”P-verket”. 24:143–149— Temples and Cult Places in Palestine (S. Holm-Nielsen). 46:155–159Otzen, B.: Den antike jødendom, politisk udvikling og religiøse strømninger fra Aleksander den Store til kejser Hadrian(A. Hultgård). 50:159–160 — Israeliterne i Palaestina (G. André). 43:107–109— Studien über Deuterosacharja (A. Carlson) . 30:124–129Paillard, J.: Närmare Paulus, del I (B. Fjärstedt) . 33:197–198— Paulus i ny dager (C.C. Caragounis). 46:184–188Paulsen, H.: Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Brief des Polykarp von Smyrna. Zweite, neubearbeitete Auflageder Auslegung von Walter Bauer (A. Ekenberg). 58:187 Percy, E.: Der Leib Christi (Å.V. Ström). 8:114–124— Untersuchungen über den Ursprung der johanneischen Theologie, zugleich ein Beitrag zur Frage nach derEntstehung des Gnostizismus (J. Jeremias). 4:140–147 Pfaff, E.: Die Bekehrung des H. Paulus in der Exegese des 20.
Philonenko, M.: Qumranlitteraturen och De tolv patriarkernas Plum, K.F. – Hallbeck, G. (red.): Det gamle Testamente og den kristne fortolkning (L.O. Eriksson) . 55:117–119 Plümacher, E.: Lukas als hellenistischer Schriftsteller Pohlmann, K.-F.: Studien zum Jeremiabuch (O. Sandin). 44:173–175Pokorny, P.: Colossians, A Commentary (B. Ericson) . 59:189–191Pope, M.H.: Song of Songs (H. Ringgren) . 43:119–120Portefaix, L.: Sisters Rejoice (I.S. Gilhus). 55:149–152Porter, P.A.: Metaphors and Monsters (G. André) . 49:178–180Preuss, H.-D.: Deuteronomium (H. Ringgren) . 48:144Prigent, P.: L’apocalypse de Saint Jean (H. Ulfgard) . 48:188–190Pritchard, J.B. (ed.): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Probst, H.: Paulus und der Brief. Die Rhetorik des antiken Briefes als Form der paulinischen Korinther-korrespondenz (W. Übelacker). 59:193–203 Quaere Paulum (R. Kieffer). 48:190–192Ragnarsson, P.E.: Thessalonikerbreven (H. Ringgren) . 49:186–187Refoulé, F.: ”… et ainsi tout Israël sera sauvé” (R. Kieffer) . 53:129–131Reikkinen, V.: Römer 13 (H.C. Cavallin). 48:179–182The Relationship Among the Gospels. An Interdisciplinary Religio. Skrifter utgivna av teologiska institutionen i Lund Rengstorf, K.H.: Die Auferstehung Jesu (E. Larsson) .21:153–157Reviderade bibelöversättningar (A. Fridrichsen) .3:169–172Richter, W.: Exegese als Literaturwissenschaft. Entwurf einer alttestamentliche Literaturtheorie und Methodologie(H. Ringgren).40:110–112 Ringgren, H.: Israelitische Religion (Å. Sjöberg) . 28/29:141–149— Psaltaren 1–41 (F. Lindström) .55:106–111— World and Wisdom (A. Kapelrud) .13:94–96Roloff; J.: Die Apostelgeschichte (E. Larsson) .48:174–175Roon, A. van.: The Authenticity of Ephesians (C.C. Caragounis).44:200–203Rudin-O’Brasky, T.: The Patriarchs in Hebron and Sodom Rudolph, W.: Jeremia (HAT) (Å. Runmark).27:149–153Räisänen, H.: Die Mutter Jesu im Neuen Testament — The Torah and Christ (C.C. Caragounis).56:147–148Sandelin, K.-G.: Die Auseinandersetzung mit der Weisheit in 1. Korinther 15 (H.C. Cavallin).43:154–157 — Wisdom as Nourisher (J. Bergman).53:118–119Sander, R.: Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum Santayana, G.: Kristus i evangelierna (B.S. Wiking) .14:111–116Scandinavian Journal of the Old Testament (L.O. Eriksson) .53:110Schade, H.-H.: Apokalyptische Christologie bei Paulus. Studien zum Zusammenhang von Christologie und Eschatologiein den Paulusbriefen (H.C. Cavallin) .47:238–241 Scharlemann, M.H.: Stephen: A singular Saint (S. Lundgren) .33:191–193Schelkle, K.H.: Paulus: Leben–Briefe–Theologie (B. Johanson) .50:166–167Schlier, H.: Der Galaterbrief. 1:1–3:1 (A. Fridrichsen).4:170–172— Der Römerbrief (H.D. Betz) .45:161–163Schmidt, W.H.: Exodus, Sinai und Mose (L.O. Eriksson) .50:156Schmithals, W.: Neues Testament und Gnosis (J. Bergman).50:176–179Schnackenburg, R.: Das Johannesevangelium (B. Olsson).43:145–149Schneemelcher, W. (red.): Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung (E. Thomassen) .55:167–171 Schousboe, J.: La secte juive de l’alliance nouvelle au pays de Damas et le christianisme naissant (B. Reicke) .8:150–151 Schulz, S.: Das Evangelium nach Johannes (B. Olsson).40:129–136Schweizer, E.: Das Evangelium nach Lukas (H.C. Cavallin) .48:171–173— Das Evangelium nach Markus (L. Hartman).32:152–154— Das Evangelium nach Matthäus (A. Ekenberg) .39:185–188— Die Bergpredigt (L. Hartman) .49:191–192Schüpphaus, J.: Die Psalmen Salomos (T. Kronholm).45:137–142Schütz, C.: Einführung in die Pneumatologie (S. Svensson) .53:145–146Senft, C.: La première épître de Saint Paul aux Corinthiens Shelton, J.B.: Mighty in Word and Deed. The Role of the Holy Spirit in Luke–Acts (C.C. Caragounis) .59:182–183 Siber, P.: Mit Christus leben (H.C. Cavallin).39:194–199Sieben, H.J.: Exegesis patrum (A. Ekenberg) .53:146–149 Sjöberg, E.: Gott und die Sünder im Palästinischen Judentum nach dem Zeugnis der Tannaiten und der apokryphisch-pseudepigraphischen Literatur (J. Hering) . 4:103–108 Sjöberg, Å.W.: Replik till A. Haldars Replik till Å.W. Sjöberg, Svensk Exegetisk Årsbok XXVIII–XXIX s. 150. 31:136–137 Skarsaune, O.: The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance,Theological Profile (A. Ekenberg) . 58:186 Smend, R.: Jahwekrieg und Stämmebund. Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels (A. Carlson). 27:136–142 Smith, M.: Jesus the Magician (P. Beskow) . 45:156–158Soares Prabhu, G.M.: The Formula Quotations in the Infancy Narrative of Matthew (T. Fornberg). 47:228–229 Soiron, T.: Die Bergpredigt Jesu (T. Wanngård). 6:131–133Starfelt, E.: Studier i rabbinsk och nytestamentlig skrifttolkning Staudinger, J.: Die Bergpredigt (B. Gerhardsson) . 25:159–160Stauffer, E.: Die theologie des Neuen Testaments Steingrimsson, S.Ö.: Vom Zeichen zur Geschichte (T. Veijola). 46:159–160Steinmann, J.: Le Prophète Jérémie (Å. Runmark). 27:157–159— Le prophète Ézéchiel et les Débuts de l’Exil (A. Carlson) . 26:163Stemberger, G.: La symbolique du bien et du mal selon saint Stockhausen, C.K.: Moses’ Veil and the Glory of the New Stoll, B.: De virtute in virtutem (A. Härdelin). 55:173–176Stolz, F.: Psalmen im nachkultischen Raum (H. Ringgren) . 50:158Strecker, G. (hrsg.): Das Problem der Theologie des Neuen Strecker, G.: Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthäus (A. Isaksson). 27:146–148 Ström, Å.V.: Vetekornet (N.A. Dahl). 11:120–135Strömberg Krantz, E.: Des Schiffes Weg mitten im Meer Studia Orientalia Ioanni Pedersen dicata (I. Engnell).18/19:174–185Synoptica (L. Hartman). 31:133–135Syrén, R.: The Blessings in the Targums (B. Isaksson). 55:121–123Sæbø, M.: Fortolkning til Salomos ordspråk, Forkynneren, Höysangen, Klagesangene (L.O. Eriksson). 53:114–116 Tate, M.E: Psalms 51–100 (L.O. Eriksson) . 59:170–171Taylor, R.O.P.: The groundwork of the Gospels, with some collected papers (B. Reicke). 15:114–115 Taylor, V.: Jesus and his sacrifice (Å.V. Ström) . 6:134–137— The Life and Ministry of Jesus (K. Stendahl). 20:69–71Tengström, S.: Die Hexateucherzählung (E. Nielsen). 43:114–117— Die Toledotformel und die literarische Struktur der priester- lichen Erweiterungsschicht im Pentateuch (H.-J. Zobel) . 49:169–173 Theissen, G.: Urchristliche Wundergeschichten (B. Olsson) . 39:179–185Thurén, L.: The Rhetorical Strategy of I Peter with Special Regard to Ambiguous Expressions (R. Kieffer). 56:148–149 Thörnell, G.: Pastoralbrevens äkthet (A. Fridrichsen .4:160–162Till, W.C.: Das Evangelium nach Philippos (E. Segelberg).30:131Torm, F.E.: Nytestamentlig Hermenevtik (E. Beijer). .4:108–115Tov, E.: The Text-Critical Use of the Septuagint (S. Olofsson).48:156–161Tradition and Interpretation. Essays by Members of the Society for Old Testament Study (G. André).46:154–155 Traductions hébraïques des Evangiles rassemblées par Jean Carmignac 1–3 (K. Kjaer-Hansen).49:187–191 Trilling, W.: Untersuchungen zum zweiten Thessalonicherbrief Trummer, P.: Die Blutende Frau. Wunderheilung im Neuen Tur-Sinai, N.H.: Tre uppsatser (H. Sahlin).16:88–92Ulfgard, H.: Feast and Future. Revelation 7:9–17 and the Feast of Tabernacles (J.H. Ulrichsen).56:149–151 Usami, K.: Somatic Comprehension of Unity: The Church in Vaganay, L.: Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament. 2e édition, entièrement revue et actualisée parC.-B. Amphoux (A. Ekenberg) .58:184–185 Vanoni, G.: Das Buch Jona. Literar- und formkritische Untersuchung (L.O. Eriksson).46:168–170 Veijola, T.: Verheissung in der Krise (E. Haglund) .48:146–147Viberg, Å.: Symbols of Law: A Contextual Analysis of Legal Symbolic Acts in the Old Testament (J.C. de Moor) .58:159–163 Vielhauer, P.: Geschichte der urchristlichen Literatur Vouga, F.: Die Johannesbriefe (W. Übelacker).59:193–203Vögtle, A.: Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos Walker, R.: Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium Wall, R.W.: Revelation (J.H. Ulrichsen).58:181–182Walles, J.: Jonas Walles resa i Nordsyrien och Palestina 1904 Waltke, B.K. – Connor, M.O.: An Introduction to Biblical Wedderburn, A.J.M.: Baptism and Resurrection (L. Hartman).55:154–156Weder, H.: Das Kreuz Jesu bei Paulus (R. Kieffer) .49:200–202— Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen(P. Block).45:152–156 Weiser, A.: Der Prophet Jeremia, übersetzt und erklärt, 1–25:25 Welch, A.C.: Prophet and Priest in Old Israel (A. Carlson).25:172–174Welten, P.: Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern (B. Wiklander).40:116–119 Wendland, H.D.: Die Briefe an die Korinther (H.C. Cavallin) .35:144–151Werner, M.: Die Entstehung des christlichen Dogmas problem- geschichtlich dargestellt (B. Reicke).8:164–165 (Westermann, C.): Werden und Wirken des Alten Testaments.
Festschrift für Claus Westermann (H. Ringgren). 45:125–127 Wichman, W.: Die Leidenstheologie. Eine Form der Leidensdeutung im Spätjudentum (G.A. Danell) . 3:87–89 Wiencke, G.: Paulus über Jesu Tod (Å.V. Ström) . 6:134–137Wiles, G.P.: Paul’s Intercessory Prayers (T. Fornberg). 40:114–115Willi, Th.: Die Chronik als Auslegung (B. Wiklander). 40:116–119Wilson, R. McL.: Studies in the Gospel of Thomas Witzenrath, H.: Das Buch Jona. Eine literaturwissenschaftliche Untersuchung (L.O. Eriksson). 46:169–170 Wolff, H.W.: Anthropologie des Alten Testaments — Jesaja 53 im Urchristentum (B. Reicke) . 8:160Würthwein, E.: Der Text des Alten Testaments (L.O. Eriksson) . 55:115–116— Der Æamm haæ arez im Alte Testament (G.A. Danell). 3:75–76(—) Textgemäss. Aufsätze und Beiträge zur Hermeneutik des Alten Testaments. Festschrift für Ernst Würthwein(H. Ringgren). 45:125–127 Übelacker, W.: Der Hebräerbrief als Appell (B. Holmberg) . 55:156–160Ziegler, J.: Ezechiel (EcB) (A. Carlson) . 26:161Zimmerli, W.: Ezechiel, Hefte 1–6. (Biblischer Kommentar) (—) Beiträge zur Alttestamentlichen Theologie. Festschrift für Walther Zimmerli (B. Albrektson) . 43:109–112 Zwicker, H.: Reich Gottes, Nachfolge und Neuschöpfung Östborn, G.: Tora in the Old Testament (S. Mowinckel) . 13:76–80

Source: http://exegetiskasallskapet.se/onewebmedia/SEA1936-1996.pdf

After care hair transplant

After my hair transplant, I want to be careful not to lose any of my grafts. How do I accomplish this?CARE OF GRAFTED AREA A. I should wear a paper medical cap or a clean hat (must be machine washed to be considered “clean”) anytime I venture outside during the first week after my transplant. Care should be taken so that the hat is not touching any of the grafts. I should apply a thin lay

C:\temp\~ai299.tmp.pdf

AI Index: AMR 51/157/2002 UA 300/02 Death penalty / Legal concern 3 October 2002 USA (Texas) James Blake Colburn, (m), white, aged 42 James Colburn is scheduled to be executed in Texas on 6 November 2002. Hewas sentenced to death in October 1995 for the murder of 55-year-old PeggyMurphy in June 1994. James Colburn has an extensive history of paranoidschizophrenia, a serious me

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog