Fdut.edu.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BIBLIOTEKA E FAKULTETIT TË DREJTËSISË
LISTA E LIBRAVE QË KANË HYRË NË
BIBLIOTEKËN E FAKULTETIT TË
DREJTËSISË
Janar 2003 - janar 2005
T I R A N Ë
1. Histori e filozofisë
Stumpf, Samuel Enoch. Filozofia : historia & problemet/ Samuel Enoch Stumpf; Përktheu Kastriot Myftiu, Paqson Shehu; Redaktoi Gjergj Sinani.- Tiranë : Toena, 2004.- 380 f.
Titulli original : Philosophy – History and problems.
17. Etika
Etika në shërbimin Publik për mijëvjecarin e ri; Përgatitur nga Richard A.Chapman.- Ribotim, 2002.- Tiranë.- 222 f.
159.9 Psikologjia
Myers, David G. Socialpsikologjia/ David G.Myers; Përktheu Enian Çela; Redaktoi Xhevair Lleshi.- Tiranë : Uegen, 2003.- 600f.
Pango, Ylli. Psikoterapia e njohjes dhe e sjelljes/ Ylli Pango; Redaktoi Gjylso Binaj, Nirvana Lazi; Redaktorë shkencorë Jorida Rustemi.- Botim i 2-të.- Tiranë : I3SP, 2004.- 842 f.
321.01 Teoria e përgjithshme e shtetit
Aristoteles. Politika/ Aristoteles; Përkthyer nga Enida Rusi.- Tiranë : 321.7 Demokracia
De Gasperi, Alçide. Alçide de Gasperi mit dhe realitet; Përktheu Kostaq Xoxa.- Tiranë : Sh.B. “55”, 2003.- 100 f.
324 Zgjedhjet, ligji elektoral, votimi
Taagepera, Rein. Votat dhe mandatet : efektet dhe përcaktuesit e sistemeve zgjedhore/ Rein Taagepera, Matthew Soberg Shugart; Përktheu Krenar Loloçi.- Tiranë, 2004.- Libri 1.- 86 f.
325. 254 Refugjatët
Mbrojtja e refugjatëve : Udhëzues për legjislacionin ndërkombëtar për refugjatët.- Tiranë : UNHCR, 2001.- 156 f.
327 (496.5:430) “1945/1990” Politika e jashtme
327 (496.5:430) “1945/1990” Ç 320 Çaushi, Shpëtim. Diplomacia shqiptare në marrëdhënieve me Gjermaninë/Shpëtim Çaushi.- Tiranë : Ombra GVG, 330.342.146
Ekonomi tregu
330.342.146 (075.8)(497.115) H 377 Hetemi, J.Mehdi. Mbrojtja e tregut të lirë nga konkurenca jolojale : (Aspekti krahasimorë)/Mehdi J.Hetemi; Recensentë Prof.Dr.Skënder Berisha, Prof.Dr.Enver Hasani.- Prishtinë : “Twins”, 2004.- 266 f.
Hyrje në ekonomi/Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici; Redaktorë shkencorë Ahmet Mançellari, Tonin Kola.- Tiranë : Hyrje në ekonomi (ushtrime)/ Servete Gruda, Enriketa Kallushi, Luljeta Minxhozi etj.; Redaktore Gjylso Binaj, Albana Harshova.- Tiranë : 331.109.64 Zgjidhjet e jashtme, arbitrazhet
Tafaj, Flutura. Procedura e arbitrazhit : (Punim për mbrojtjen e Sh.P.U.-së)/Flutura Tafaj; Udhëheqës Prof.Dr.Kudret Çela, Oponent Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 70 f.
331.25 Pensionet
Çuçi, Zhaklina. Pensionet : (Zhvillimi historik, faktorët, financimi i skemës së pensioneve, kontributet, kuadri ligjor i pensioneve)/ Zhaklina Çuçi; Udhëheqës Prof.Dr. Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 336.21/.272 Tatimet, taksat etj.
Përmbledhëse legjislacioni në fushën e tatimeve dhe taksave; Punoi Evelina Bekteshi.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2004.- 817 f.
34 E drejtë legjislacioni
Një guidë për sistemin shqiptar të drejtësisë = Citizen’s commentary on the Albanian legal system.- Financial Markets International/East-west Management Institute USAID/Judicial training strengthening Project.- 340 E drejta në përgjithësi
Slapper, Gary. The English legal system/ Gary Slapper, David Kelly.- Fourth edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 1999.- XIiii, Slapper, Gary. The English legal system/ Gary Slapper, David Kelly.- Fifth edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 2001.- XIV, 650 Slapper, Gary. English law/ Gary Slapper, David Kelly.- London : Cavendish Publishing Limited, 2000.- IXXXi, 967 f.
340.12 Filozofi e së drejtës
Bushati, Endirë. Shteti dhe e drejta në Shqipëri 1944-1950/Endirë Bushati; Udhëheqes shkencor Prof.Dr.Aleks Luarasi.- Disertacion.- Ruso, Zhan-Zhak. Kontrata sociale : Test filozofik I komentuar, test integral/ Zhan-Zhak Ruso; Përktheu nga origjinali frengjisht Lazan Koldashi.- Botim I dytë.- Tiranë : “Luarasi”, 2002.- 192 f.
La Torre, Angel Sanchez de. La tyrannie dans la Gréce antique/ Angel Sanchez de la Torre.-Philosophie du droit 15.- Bordeaux : Editions Trigeaud, Jean-Marc. Droit premiers : Pour une métaphysique de la singularité des droits et des cultures/ Jean-Marc Trigeaud.- Philosophie du droit 20.- Bordeaux : editions biére, 2001.- 240 f.
Trigeaud, Jean-Marc. L’homme coupable : Critique d’une philosophie de la responsabilité/ Jean-Marc Trigeaud.- Philosphie du droit 17.- Bordeaux : editions biére, 1999.- 248 f.
340.134 Tregues legjislacioni
340.134 (094.0)(496.5) “1990/2004” I 424 Indeksi tematik i legjislacionit shqiptar : 1990- korrik 2004.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 512 f.
340.134 (094.0)(496.5) “1990/2004” I 424 Indeksi kronologjik i legjislacionit shqiptar : 1990- korrik 2004.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 591 f.
340.141 E drejta zakonore
Elezi, Ismet. Njohuri për të drejtën zakonore mbarëshqiptare/ Prof.Dr.
Ismet Elezi.- Prishtinë, 2003.- 184 f.
Hoxha, Izet. Marrëdhëniet juridike në Kanunin e Lekë Dukagjinit : pjesa e përgjithshme/ Izet Hoxha; Recezentë Prof. Dr. Spiro Shkurti.- 340.5 E drejta e krahasuar e punës
Çela, Kudret. E drejtë e krahasuar e punës/ Prof. Dr. Kudret Çela, Prof.
Dr. Paskal Haxhi.- Tiranë : Ilar, 2002.- 256 f.
340.6 Mjeksi ligjore
Meksi, Sokrat. Mjeksia ligjore/ Sokrat Meksi, Bardhyl Çipi.- Tiranë : 340.63 Psikiatria ligjore
Shtino, Nazim. Psikiatria ligjore/ Nazim Shtino; Red. Ilinden Spasse.- 341.1:061.1 E drejta e organizatave ndërkombëtare
Zajmi, Iva. E drejta europiane : (Cikël leksionesh)/ Iva Zajmi.- Botim i 341.1/.8 E drejta ndërkombëtare publike
Bélanger, Michel. Droit international humanitaire/ Michel Bélanger.- Paris : Gualino éditeur, 2002.- 150 f.
Kissinger, Henry. A ka nevojë Amerika për një politikë të jashtme : Drejt një diplomacie për shekullin e njëzet e një : Me një pasthënie të re pas 11 shtatorit/ Henry Kissinger; Përkthyer nga origjinali Andi Kurti & Robert Kosova.- Tiranë : Sh.B.Plejad, 2004.- 488 f.
Plaka, Sokrat. E drejta e re detare ndërkombëtare dhe Shqipëria : Perspektiva e oqeanit në shekullin XXI/ Sokrat Plaka.- Tiranë : Marin Puto, Arben. E drejta ndërkombëtare publike/ Arben Puto.- Ribotim.- 341.234 E drejta e minoriteteve
Minoritetet në Shqipëri/ Përgatiti Prof.Dr. Arben Puto, Dr. Zana Sota, Njazi Jaho, Klesta Alikaj; Redaktoi Arben Puto, Vasilika Hysi.- Tiranë : Minorities in Albania/ Prep. Prof.Dr. Arben Puto, Dr. Zana Sota, Njazi Jaho, Klesta Alikaj; Edit. Arben Puto, Vasilika Hysi.- Tiranë : Pakicat dhe mbrojtja e të drejtave të tyre në Shqipëri : (Konventa, legjislacion, raporte dhe materiale të tjera shpjeguese për pakicat); Redaktorë juridikë N.Jaho, D.Bushati.- Tiranë : Morava, 2003.- 366 f.
341.343.63
Punëtorët, proletarët, punonjësit e bujqësisë
Sadikaj, Beqir. Fshatarët-punëtorë në Kosovë deri në vitin 1990/ Beqir Sadikaj; Recensentë Prof.Dr. Gjyldane Mulla, Prof.Dr. Anton Berisha.- Prishtinë : “Leoprint”, 2004.- 182 f.
341.4 E drejta penale ndërkombëtare
Bekteshi, Mirjana. Të drejtat e të akuzuarit në Statutin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare/ Mirjana Bekteshi; Udhëheqës Prof. Dr. Ismet Elezi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 95 f.
Gjykata penale ndërkombëtare : Rasti i Shqipërisë; Përgatiti Ersida Stefa, Redaktoi Vasilika Hysi.- Tiranë : Kristalina-KH, 2004.- 94 f.
Poda, Zamir. Krimi i organizuar transnacional/ Zamir Poda; Udhëheqës Prof. As. Skënder Kaçupi, Oponent Dr. Shefki Bejko.- Disertacion.- Shegani, Altin. Les jurisdictions d’exception en matiere de terrorisme etude Franco-Albanaise/ Altin Shegani; Sous la direction du Professeur Philippe Conte.- Bordeaux, 2002.- 65 f.
341.9 E drejta ndërkombëtare private
Qoku, Maks. Pronësia industriale në trajtimin e të drejtës ndërkombëtare private (Vështrim krahasues)/ Maks Qoku; Udhëheqës shkencor Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 85 f.
342 E drejta kushtetuese; E drejta publike
Abdiu, Fehmi. Për kushtetutën, ligjin dhe Drejtësinë : Kontribute parlamentare/ Fehmi Abdiu; Redaktoi Pavlina Terpini dhe Ruzhdi Mata.- Tiranë : “Arbri”, 2002.- 291 f.
Anastas, Aurela. E drejta kushtetuese : (Leksione për studentë e Fakultetit të Drejtësisë)/ Prof.As.Aurela Anastas.- Tiranë : Pegi, 2003.- Anastas, Aurela. E drejta kushtetuese : (Për studentët e Fakultetit të Drejtësisë): Cikël leksionesh/ Aurela Anastas; Oponentë Prof.Dr. Aleks Luarasi, Eralda Methasani (LlM).- Tiranë : Pegi, 2004.- 238 f.
Leung, Gilbert. Comparative constitutional law : United Kingdom, Republic of Albania and European Union/ Gilbert Leung.- London, Lumani, Fatmira. Pozita juridiko-kushtetuese e shqiptarëve në IRJ të Maqedonisë, periudha 1945-2002/ Fatmira Lumani; Udhëheqes shkencor Prof.Dr.Aleks Luarasi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 138 f.
Omari, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike/ Luan Omari.- Botim I gjashtë.- Tiranë : “Elena Gjika”, 2004.- 365 f.
Omari, Luan. Shteti i së drejtës/ Luna Omari; Recensues Prof.As.Aurela Anastasi.- Botim i dytë.- Tiranë : “Elena Gjika”, 2004.- Sadushi, Sokol. Kontrolli kushtetues/ Sokol Sadushi; Redaktoi Pandeli Koçi.- Tiranë : Botimoex, 2004.- 219 f.
Sadushi, Sokol. Kontrolli kushtetues : Aspekte teorike dhe praktike/ Sokol Sadushi; Udhëhoqi Prof. As. Aurela Anastas, Oponent Dr. Fehmi Abdiu.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 103 f.
Stychin, Carl F. Legal method : text and materials/ Carl F.Stychin.- Shehu, Natasha. E drejta e krahasuar publike/ Natasha Shehu; Redaktoi Nirvana Lazi.- Tiranë : SHBLU, 2004.- 192 f.
342.1 Shteti, kombi, populli
Spastrimi etnik : Dokumente historike mbi një ideologji serbe/ Mbledhur, përkthyer dhe komentuar nga Mirko Crmek, Marc Gjidara, Neven Simac.- Tiranë : “55”, 2002.- 284 f.
342.34 Demokracia
Bezhani, Nazif. Mëkatarë : nëpër dosjet sekrete të sigurimit të shtetit/ Nazif Bezhani.- Tiranë : Toena, 2001.- 240 f.
Bezhani, Nazif. Mëkatarë 2 : nëpër dosjet sekrete të sigurimit të shtetit/ Nazif Bezhani; Redaktoi Xhezair Abazi.- Tiranë : Toena, 2002.- 240 f.
Zaganjori, Xhezair. Demokracia dhe shteti i së drejtës/ Xhezair Zaganjori; Recenzentës/ Xhezair Zaganjori; Recenzentë : Prof.Dr. Aleks Luarasi, Prof.As.Dr.Aurela Anastas; Red. Marie Mato.- Tiranë : 342.4 Kushtetuta e R.Sh.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë = Constitution of the Republic of Albania.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2003.- 208 f.
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e pajisur me indeksin analitik; Përgatiti Prof.As.Aurela Anastas.- Tiranë : Pegi, 2002.- 86 f.
342.5 Organet shtetërore, funksionimi i tyre
Përmbledhje legjislacioni për sistemin e drejtësisë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare; Punoi V.Kaftalli, A. Pernoca.- Tiranë : Qendra e 342.53 E drejta parlamentare
Omari, Luan. Sistemi parlamentar : Lindja dhe evolucioni i parlamentarizmit : Parlamenti në Shqipëri [Vështrim historiko-juridik] /Luan Omari.-Botim i tretë.- Tiranë : Elena Gjika, 2004.- 239 f.
342.7 Të drejtat themelore të njerëzve
Balkan Yearbook of Human Rights 2003 : Human Rights education in the Balkans; Editor Kozara Kati.- Tirana : Morava, 2003.- 351 f.
Steiner, Henry J. International human rights in context : Law, Politics, morals/ Henry J.Steiner, Philipp Alston.- Second edition.- Oxford : University Press, 2000.- XXVii, 1497 f.
Nowicki, Marek Antoni. Rreth Konventës Europiane : Komentar i Shkurtër mbi Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut/ Marek Antoni Nowicki.- Përktheu nga polonishtja Edlira Lloha.- Tiranë : Pë një rend publik Evropian : Vendime të zgjedhura të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.- Tiranë, 2001.-vëllimi I.- 944 f.
342.8 Ligji elektoral, votimi, sistemi elektoral
Berhani, Ilir. E drejta e zgjedhjeve si e drejtë kushtetuese, përvoja shqiptare/ Ilir Berhani; Udhëhoqi Prof.As.Xhezair Zaganjori.- Bogdani, Mirela. Sistemet elektorale tipare të përgjithshme/ Mirela Bogdani; Udhëheqës shkencore Dr.Makbule Çeço, Prof.As.Aurela Anastasi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 77 f.
Jaho, Niazi. Kodi zgjedhor, 2003 : (Vështrim kritik) / Niazi Jaho.- Redaktore letrare Marie Mato.- Tiranë : Kristalina, 2003.- 64 f.
Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë.- Tiranë : Qendra e Vëzhgimi i zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, tetor 2003 = Monitoring of the elections for local government organs, October 2003/ Red. Shkencore Vasilika Hysi; Red. Letrare Marie Mato.- Tiranë : 342.9 E drejta administrative
Dobjani, Ermir. E drejta administrative 1/ Ermir Dobjani; Redaktoi Gjylso Binaj.- Tiranë : SHBLU, 2003.- 230 f.
Kodi i proçedurave administrative : Për funksionimin e organeve kolegjiale të administrates shtetërore dhe enteve publike : Për përgjegjësinë jashtëkontraktore të organeve të administrates shtetërore : Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare : Statusi i nëpunësit civil; Përgatiti Aleks Luarasi.- Tiranë : Luarasi, 2001.-122 f.
Kodi i proçedurave administrative.- Tiranë : Qendra e Publikimeve 342.9 (083.73)(094.5)(496.5) K 618 Komentar i Kodit të Proçedurës Administrative/ Gent Ibrahimi, Sokol Sadushi etj.- Tiranë : Toena, 2004.- 420 f.
Përmbledhëse e legjislacionit për prokurimin publik : e azhornuar.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2003.- 431 f.
Përmbledhëse e legjislacionit për nëpunësin civil.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2004.- 169 f.
Sadushi, Sokol. E drejta administrative : Teoria e aktit administrative/ Sokol Sadushi.- Botim i dytë i ripunuar.- Tiranë : Botimpex, 2000.- 343 E drejtë penale
Criminal law : Revision Workbook; Editor : F.R.Sampson.- London : HLT Publications, 1990.- XXV.- 200 f.
Criminal law : Suggested solutions : University of London June Examination 1991.- London : HLT Publications, 1991.- X.- 49 f.
Elezi, Ismet. Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë : (Pjesa e përgjithshme) : (azhornuar e plotësuar sipas ligjit Nr. 8733, dt.24.01.2001)/ Ismet Elezi, Skënder Kaçupi, Maksim Haxhia.- Ribotim.- Tiranë : GEER, 2004.- 302 f.
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë : i azhornuar deri në tetor 2004, bashkë me praktikë gjyqësore.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 343.1 Proçedurë penale
Abdiu, Fehmi. Padia civile në proçesin penal shqiptar/ Fehmi Abdiu.- Braka, Fatmir. Ndihma e ndërsjelltë juridike në formën e bashkëpunimit ndërkombëtar, ekstradimi/ Fatmir Braka; Udhëheqës Shkencor Prof.Dr.Skënder Kaçupi.- Disertacion.- Tiranë, 2004.- 60 f.
Ekzekutimi i vendimeve penale : Probleme të ligjit dhe të praktikës shqiptare = The execution of penal dicisions : Problems in Albanian law and practice; Red. Vasilika Hysi, Niazi Jaho.- Tiranë : Ilar, 2004.- [202 Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë : I azhornuar deri në tetor 2004, bashkë me praktikën gjyqësore; Halim Islami, Ilir Kodi i Proçedurës Penale i Republikës së Shqipërisë : I azhornuar deri në qershor 2002, bashkë me praktikën gjyqësore; Përgatiti Halim Islami, Ilir Panda.- Tiranë : Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, 2002.- Shameti, Adnor. Parimi i gjykimit të drejtë në procesin penal/ Adnor Shameti; Udhëhoqi Prof.As. Vasilika Hysi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 343.241 Dënimi, riedukimi në përgjithësi
Walmsley, Roy. Further developments in the prison systems of central and Eastern Europe : Achievements, problems and objectives/ Roy 343.3 Krimet kundër shtetit
Hajdari, Azem. Veprat penale me natyrë korrupsioni me një vështrim të posaçëm në Kosovë/ Azem Hajdari.- Prishtinë : “Prograf”, 2003.- 147 f.
343.3/.7 Llojet e veçanta të krimeve
Ademi, Naser. Bashkëpunimi për kryerjen e veprës penale/ Naser Ademi; Mentor Prof. Dr. Skënder Kaçupi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- (Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë) Qafa, Fran. Studimi juridiko penal i fenomenit të gjakmarrjes dhe hakmarrjes 1998-2002 : Hapësira ku shtrihet punimi : Shkodër, Pukë, Malësi e Madhe, Mirditë, Kukës, Tropojë/ Fran Qafa; Drejtues Shkencor Prof.Dr. Skënder Begeja.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 68 f.
343.57 Krime që shkaktohen nga përdorimi i stimulantëve,
alkolit, narkotikëve. Trafiku i drogës.
343.57 (496.5) “1996/2001” Gj 225 Gjata, Fatos. Krimi dhe droga/ Fatos Gjata; Redaktoi Shefki Bejko.- 343.9 Kriminalogji
Begeja, Skënder. Kriminalistika/ Skënder Begeja; Red. Marie Mato.- Bot.i 4-rt.- Tiranë : SHBLU, 2004.- 666 f.; me il European Sourcebook of crime and criminal justice statistic – 2003.- Second edition.- Helsinki : WODC, 2003.- 266 f.
343.97 (496.51)”1980-1989” G 214 Gashi, Rexhep. Politika ndëshkimore ndaj delikteve të gjakut në Kosovë gjatë periudhës 1980-1989 = Punitive policy against blood delicts in Kosovo during the period of 1980-1989/ Rexhep Gashi; Përkthimi anglisht Shefije Hasani.- Prishtinë : Leoprint, 2003.- 200 f.
Ikonomi, Vladimir. Ekspertimi kriminalistik në vështrimin e metodave dhe mjeteve shkencore moderne/ Vladimir Ikonomi; Udhëheqës shkencor Prof.Dr. Skënder Begeja.- Disertacion, 2003.- 86 f.
Kuliqi, Halim. Viktima e delikteve të gjakut në Kosovë = The victim of a blood delict in Kosova/ Halim Kuliqi; Recenzentë Dr.Sc.Ragip Halili, Dr.Sc.Vesel Latifi.- Prishtinë : “Shkrola”, 2003.- 166 f.
Latifi, Vesel. Kriminalistika : Zbulimi dhe të provuarit e krimit/ Vesel Latifi.- Botim I katërt.- Prishtinë, 2004.- 383 f.
Sallavaci, Oriola. Identifikimi i personit në bazë të AND-së/ Oriola Sallavaci.- Tiranë : Eurorilindja, 2004.- 137 f.
Sallavaci, Oriola. Identifikimi i personit në bazë të AND-së/ Oriola Sallavaci.- Udhëheqës shkencor Prof.As. Ilir Mandro.- Disertacion.- 344.1 E drejta penale ushtarake
E drejta penale ushtarake e Republikës së Shqipërisë/ Dr. Shefki Bejko, Kujtim Luli, Fatmira Laska, Remzi Kruja.- Botim i pare.- Tiranë, 2000.- Kodi Penal Ushtarak i Republikës së Shqipërisë (i azhornuar) : Miratuar me ligjin nr.8003, date 28.09.1995, ndryshuar me ligjin nr.8919, datë 04.07.2002/ Azhurnoi Elona Vuçini.- Tiranë : Qendra e Publikimeve 347 E drejta civile
Doda, Rasim. Faktet juridike dhe zgjerimi i punëve të të tjerëve si kategori e fakteve juridike : Vështrim historik dhe krahasues i tyre/ Rasim Doda; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion (Mikrotezë).- Exploring the law : The dynamics of precedent and statory interpretation/ Colin Manchester, David Salter, Peter Moodie etc.- London : Sweet & Maxwell, 1996.- XXXI, 360 f.
Gjilani, Feti. Parashkrimi i padisë sipas legjislacionit të Republikës Popullore të Shqipërisë/ Feti Gjilani.- Tiranë : “Mihal Duri”, 1965.- 284f.
Kodi civil I Republikës së Shqipërisë.- Tiranë : Botim i Qendrës së Nuni, Ardian. Leksione të së drejtës civile : Përfaqësimi : Veprimet Juridike, Parashkrimi I Padisë dhe Dekadenca e të Drejtave/ Ardian Nuni; Recenca Prof.Dr. Kudret Çela.- Tiranë, 2004.- 184 f.
Pearce, Robert A. The law of trusts and equitable obligations/ Robert A.Pearce, John Stevens.- London : Butterworths, 1995.- IVii, 706 f.
Pupe, Ervin. Sendet në vështrim krahasues : Mikrotezë për shkollën Pasuniversitare/ Ervin Pupe; Udhëheqës Shkencor Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- 87 f.
Pronësia
Aliu, Abdulla. E drejta sendore : (Pronësia)/ Abdulla Aliu; Recensentët Prof.Dr.Faik Brestovi, Prof.Dr.Mehdi Hetemi, Prof.Dr.Kudret Çela; Red.Prof.Dr.Arsim Bajrami.- Prishtinë : “Grafobeni”, 2004.- 315 f.
Shehu, Avni. Pronësia/ Avni Shehu; redaktoi Ramiz Frangu.- Tiranë : 347.4 E drejta e detyrimeve
Alishani, Alajdin S. E drejta e detyrimeve : Pjesa e përgjithshme/ Alajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Botim i dytë.- Prishtinë : “Buzuku”, 2003.- 743 f.
Alishani, Alajdin S. E drejta e detyrimeve : Pjesa e veçantë/ Alajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Botim i dytë.- Prishtinë : “Buzuku”, 2003.- 359 f.
Alishani, Alajdin S. Parimet themelore të ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve : MonografiAlajdin S.Alishani; Recenzentë Ejup Statovci, Faik Brestovci.- Prishtinë : “Kosova”, 2000.- XI, 560 f.
Alishani, Alajdin S. Studime nga e drejta e detyrimeve I/ Alajdin S.Alishani.- Prishtinë : “Buzuku”, 2001.- 527 f.
Beale, H.G. Contract : cases and materials/ H.G.Beale, W.D.Bishop, M.P.Furmston.- Second edition.- London : Butterworths, 1990.- XIVii, Contract law; Edited by P.A.Read.- 18-th edition.- London : HLT Contract law casebook; Edited by P.A.Read.- 6-th edition 1994.- London : HLT Publications, 1994.- XVii, 376 f.
Elliott, Catherine. Contract law/ Catherine Elliot, Frances Quinn.- Third edition.- London : Longman, 2001.- XXiV, 312 f.
Hasa, Qani. Kontrata e sigurimit/ Qani Hasa; Udhëhoqi Prof.Dr. Kudret Çela.- Disertacion.- Tiranë, 2003.- [60 f.] Koffman, Laurence. The law of contract/ Lawrence Koffman, Elizabeth Macdonald.- Fourth edition.- London : Butterworths Tolley, 2001.- XI, Todd, Paul. Trusts/ Paul Todd.- Third edition.- London : Blackstone Obligations : Contract law; Consultant Editor Lord Templeman, Editor : P.A.Read.- London : Old Bailey Press, 1997.- XViii, 394 f.
Riddall, J.G. The law of trusts/ J.G.Riddall.- Fifth edition.- London : 347.6 E drejta familjare
Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë; Azhurnoi Valjeta Kaftalli, Afërdita Përnoca.- Tiranë : Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2003.- 114 f.
Omari, Sonila. Regjimi pasuror ligjor, sipas dispozitave të Kodit të ri të familjes/ Sonila Omari; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion.- 347.7 E drejta tregtare
Blackstone’s statutes : Company law 2003 – 2004; Edited by Derek French.- Seventh edition.- Oxford : University Press, 2003.- 690 f.
Bourne, Nicholas. Company law/ Nicholas Bourne.- London : Commercial law; Consultant editor : Lord Templeman, Editor David Hollaway.-London : Old Bailey Press, 1997.- XXXVIII, 504 f.
Company law; Editors John Birds, Eilis Ferran etc., Consultant editor A.J.Boyle.- 3-rd edition.- Bristol : Jordans, 1995.- XX, 685 f.
Connolly, Michael. Briefcase on commercial law/ Michael Connolly.- Second edition.- London : Cavendish Publishing Limited, 1998.- XXViii, Goulding, Simon. Principles of company law/ Simon Goulding.- London : Cavendish Publishing Limited, 1996.- 338 f.
Griffin, Stephen. Company law : Foundamental Principles/ Stephen Griffin.- London : Pitman Publishing, 1994.- 284 f.
Griffin, Stephen. Company law : Foundamental Principles/ Stephen Griffin.- Second edition.- London : Pitman Publishing, 1996.- 344 f.
Hicks, Andrew. Cases and materials on company law/ Andrew Hicks, S.H.Goo.- Second edition.- London : Blackstone Press Limited, 1997.- Hooley, Richard. Commercial and consumer law/ Richard Hooley.- Second edition.- London : Butterworths, 1999.- X, 1061 f.
Katro, Kestrin. Kërkesa, shqyrtimi dhe vendimi për hapjen e procedures së falimentimit/ Kestrin Katro; Udhëhoqi Prof.Dr.Kudret Çela.- Disertacion (Mikrotezë).- Tiranë, 2003.- 112 f.
Keenan, Denis. Business law/ Denis Keenan, Sarah Riches.- Second edition.- London : Pitman, 1990.- XVii, 391 f.
Keenan, Denis. Smith and Keenan’s : Advanced Business law/ Denis Keenan.- Eighth edition by Denis Keenan.- London : Pitman, 1991.- Kelly, David. Business law/ David Kelly, Ann Holmes with Ruth Hayward.- Third edition.- London : Cavendish Publishing Limited, Table of cases.- ISBN 1-85941-469-9.
Kinder, Richard. Casebook on Torts/ Richard Kinder.- Fourth edition.- London : Blackstone Press Limited, 1996.- XXXii, 438 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- 143 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- XXIII, 342 f.
Law of international trade; Consultant editor Lord Templeman, Editor Pamela Sellman.- London : Old Bailey Press, 1997.- XXI, 233 f.
Legjislacioni tatimor në Republikën e Shqipërisë; Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.- Tiranë : Sh.B. “Globus R.”, 2003.- 476 f.
Maclntyre, Evan. Business law/ Evan Maclntyre, 2001.- Xli, 764 f.
Oliver, M.C. Company law / M.C.Oliver, Enid A.Marshall.- 11-th edition.- London : ME & HANDBOOKS, 1991.- 543 f.
Password multiple choise questions : Business law; Series editor Brian Coyle.- London : B.P.P.Publishing Ltd, 1989.- Viii, 256 f.
Rajak, Harry. A sourcebook of company law/ Harry Rajak; Consultant editor A.J.Boyle.- London : Jordans, 1989.- 1023 f.
Rose, F.D. Blacksone’s statutes on commercial and consumer law 2000-2001/ F.D.Rose.- Ninth edition.- London : Blackstone Press Smith, Kenneth. Company law for students/ Kenneth Smith, Denis Keenan.- Eleventh edition.- London : Pitman Publishing, 1993.- XXIV, Smith, Kenneth. Company law for students/ Kenneth Smith, Denis Keenan.- Eighth edition.- London : Pitman Publishing, 1990.- XV, 519 f.
347.73 E drejta financiare
Tafa, (Bungo) Genta. Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare : (Cikël leksionesh për juristët e ardhshëm)/ Genta Tafa (Bungo).- Tiranë : “Hipokrati”, 2004.- 277 f.
Bungo Genta. Mbi tatimet e dyfishta/ Genta Bungo; Udhëhoqi Prof.Dr.
Arta Mandro.- Disertacion (Mikrotezë).- Tiranë, Qershor 2003.- 72 f.
347.79 Fjalor i së drejtës detare
Ivamy, E.R.Hardy. Dictionary of shipping law/ E.R.Hardy Ivamy.- London : Butterworths, 1984.- 179 f.
Ivamy, E.R.Hardy. Dictionary on shipping law/ E.R.Hardy Ivamy.- Fourth edition.- London : Lloyd’s of London Press LTD, 1987.- 179 f.
347.9 PROÇEDURË CIVILE
Bala, (Hebovija) Irma. Mjetet ligjore të mbrojtjes: Gjykimi në shkallë të dytë/ Irma Bala (Hebovija).-Udhëhoqi: Prof.Dr.Paskal Haxhi.- Përmbledhëse e legjislacionit për titujt ekzekutivë që ekzekutohen nga Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor.-Tiranë: Botim i Qëndrës së Tafaj, Flutura. Proçedurë civile: (Cikël leksionesh)/ Flutura Tafaj, Vitore Blanpain, Roger. Droit du travail communautaire/ Roger Blanpain, Jean – Claude Javillier.- 2 èdition.-Paris: L.G.D.J., 1995.-447f.
349.2 E drejtë e punës
Çela, Kudret. E drejtë e punës/ Kudret Çela; Red. Paskal Haxhi, Altin Shegani.- Bot. IV.-Tiranë: Ilar, 2003.-316f.
V. I. (Marrëdhëniet individuale të punës).
Çela, Kudret. E drejtë e punës/ Kudret Çela; Red. Paskal Haxhi, Altin Shegani.- Bot.III .-Tiranë: Ilar, 2003.-150f.
V. II. (Marrëdhëniet kolektive të punës) Holland, James. Employment law/ James Holland, Stuart Burnett.- Third edition.-London: Blekstone Press Limited, 1996.- xlx .-317f.
Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë.-Tiranë: Qëndra e Publikimeve 39 : 340.141 (496.5) E drejta zakonore
Meçi, Xhemal. Kanuni i Lekë Dukagjini: në variantin e Mirditës/ Xhemal Meçi; Përktheu në anglisht (parathënia) Skënder Nelaj.-Tiranë: 656.1(094.5)(496.5) Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë
Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë dhe akte në zbatim të tij.- Tiranë: Botim i Qëndrës së Publikimeve Zyrtare, 2002.-282f.
811.18
Fjalorë
Dhrimo, Ali. Fjalor gjermanisht-shqip : rreth 45.000 fjalë/ Ali Dhrimo.- Bot. i dytë i ripunuar.- Tiranë : Toena, 2002.-1200 f.
Ekmekçiu, Ali. Fjalor shqip-gjermanisht: me rreth 25.000 fjalë = Deutch-albanisches Wörterbuch: zirka 25.000 wörter/ Ali Ekmekçiu, Nazmie Beushi; Red: Xhevat Lloshi, Waldtraud Bejko.-Tiranë : Toena, Flas anglisht….: komunikimi, fraza, shqiptimi, përkthim CD/ Fatmir Hoxha; Red. Xhevahir Lleshi.- Tiranë : Uegen, 2004.-200 f.
Kokona, Vedat. Fjalor frengjisht-shqip : rreth 35.000 fjalë = Dictionnaire français-albanais: environ 35.000 most/ Vedat Kokona; red. në shqip Kornelja Sima.-Tiranë : Kokona, 2001.- 1184 f.
Leka, Ferdinand. Fjalor italisht-shqip : rreth 40.000 fjalë/ Ferdinand Leka, Zef Simoni.- Botim i ri i ndrequr dhe i përmirësuar.-Tiranë: Leka, Ferdinand. Fjalor shqip-italisht : rreth 40.000 fjalë/ Ferdinand Leka, Zef Simoni.-Tiranë : Infbotues, 2003.- 900 f.
Qesku, Pavli. Fjalor anglisht-shqip : 126.000 fjalë = English-albanian dictionary/ Pavli Qesku; red. Zef Simoni.-Tiranë : EDFA, 2002.-2086 f.
Qesku, Pavli. Fjalor Shqip – Anglisht : me 45.500 fjalë-tituj = Albanian & English dictionary/ Pavli Qesku.-Tiranë : EDFA, 2002.- 1062 f.
Stefanllari, Ilo. Fjalor shqip-anglisht, anglisht-shqip/ Prof.Dr.Ilo Stefanllari.-Botim i katërt.-Tiranë : Botimet Enciklopedike, 2002.-504 f.
82 LETËRSIA
Brown, Sandra. Mëndafshi francez : roman/ Sandra Brown; Përkth.
Taqo Trajçe; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2004.-616f.
Bulgen, Anthoni. Frëngjishtja e re pa mundim = Le nouvelle français sans peine/ Anthoni Bulger, përsh. Xhevair Lleshi; Red.Nertila Këlliçi.- Tiranë: Uegen, 2003.- 2 disqe zanore.
Bulger, Anthoni. Frëngjisjtja e re pa mundim = Le nouvelle français sans peine/ Anthony Bulger, Përshtati Xhevair Lleshi; Red. Nertila Këlliçi; Tiranë: Uegen, 2003.-300f.
Chérel, A. Anglishtja pa mundim : me përkthim – shqiptim – shënime/A. Chérel; Red. Fatmir Hoxha; Botues Xhevahir Lleshi.- Coelho, Paulo. Njëmbëdhjetë minuta: roman/ Paulo Coelho; Përkth.
Durim Taçe; red. Fatmir Toçi.-Tiranë: Toena, 2004.-304f.
Dickens, Charles. David Koperfildi: roman/Charles Dickens: përkth.
nga origjinali Vedat Kokona; Redaktoi Kornelja Sima .- Botimi i 3-të.-Tiranë: Kokona, 2003.-V. 2.-380f.
Dickens, Charles. David Koperfildi: roman/ Charles Dickens; Përktheu nga origjinali Vedat Kokona; Redaktoi Kornelja Sima.- Bot.i 3-të.- Kafka, Franz. Kështjella: roman/ Franz Kafka; Përkth. Amik Kasoruho.- Remark, Erih Maria. Harku u Triumfit: Roman/ Erih Maria Remark; Përkth. nga Rrobert Shvarc; red: M. Ymeri.-Botim i dytë, i plotë.-Shtëp.
Remarque, Erich Maria. Obelisku i zi: historia e një rinie të vonuar: Roman/ Erich Maria Remarque; Shqip nga origj. Robert Shvarc; Red.
A.Mima – Shvarc.- Tiranë: Dituria, 2004.-416f.
Remark, Erik Marie. Rruga e kthimit: Roman/ Erik Marie Remark; Përktheu Edlira Hoxha.-Tiranë: Besa, 2003.-298f.
Segal, Erich. Vetëm dashuri: roman/ Erich Segal; përkth. Manushaqe Bako; red. Ajsela Koka .-Tiranë: Dritan, 2003.-236f.
Steel, Danielle. Dy jetë; roman/ Danielle Steel; Përkth. nga origjinali Çlirim Xhunga; red. Xhevair Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2004.-340f.
Steel, Danielle. Fund vere: Roman/ Danielle Steel; Përkth. Alda Koço; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2004.-412f.
Steel, Danielle. Lojë dashurie: Roman/ Danielle Steel; Përktheu Alma Kushova; red Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2003.-440f.
Steel, Danielle. Marrëzia e fatit: Roman/ Danielle Steel; E përktheu Çlirim Mukli; red. Xhevair Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2003.-330f.
Steel, Danielle. Një yll plot dritë; Historia e tim biri, Nik Trainës/ Danielle Steel: Përktheu Amik Kasoruho; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Tit.i origj.: His Bright light: the story of my son, Nick Traina.
Steel, Danielle. Pa lamtumirë: Roman/ Danielle Steel; përkth. Arian Steel, Danielle. Puthja: Roman/ Danielle Steel; Përkth. Sabina Dhrimo; Red. Sejdin Cekani.-Tiranë: Dudaj, 2003.-446f.
Stendhal. Dashuria/ Stendhal; E përktheu Çlirim Mulki; red. Marie Stendal. E kuqja dhe e zeza: Roman/ Stendal; Përkthyernga Remzi Xheneti; re. Kujtim Ymeri.- Bot. i dytë.-Tiranë: Dituria, 2000.-500 f.
Tit. I origj.: Stendhal, Le rouge e le noir.
Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 1/ Leon N. Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Radaktoi Leoredam Bubani.-Omsca -1, 2003.-V.1.-400 f.
Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 2 / Leon N. Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Redaktoi Leoredam Bubani.-Bot. i 3-të.-Tiranë: Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 3/ Leon N Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; Redaktoi Leoredam Bubani.- Bot. i 3-të.-Tiranë: Omsca-1, Tolstoj, Leon N. Lufta dhe Paqja: Roman 4/ Leon N Tolstoj; E përktheu Sotir Caci; red. Leoredam Bubani.-Bot. i 3-të.-Tiranë: Omsca-1, 2003.- Turgeniev, Ivan S. Etër e bij : roman/ Ivan S Turgeniev; Përktheu nga origjinali Dalan Shapllo; red. Nasho Jorgaqi.- Tiranë: Pegi, 2002.-267 f.
Xoxa, Jakov. Lumi i vdekur: Roman/ Jakov Xoxa.- Bot. XII (i ripunuar).-Tiranë: Botimet Enciklopedike, 2002.-720 f.
Shekspir, Uliam. Tregtari i Venedikut/ Uliam Shekspir; E përktheu nga origjinali Skënder Luarasi.- Tiranë: Shtëpia Botuese “Mësonjëtorja e Dyma, Aleksandër. Konti i Monte Kristos: roman/ Aleksandër Dyma; Përkth. H. Selfo; Red. P.Ymeri .-Tiranë: Dituria, 2004.- VëII. 1.-592 f.
Dyma, Aleksandër. Konti i Monte Kristos: roman/ Aleksandër Dyma; Përkth. H. Selfo; Red. P. Ymeri .-Tiranë: Dituria, 1999.-VëII. 2.-668 f.
Mopasan, Gi Dë. Bel – Ami.: Roman/ Gyu de Maupassant; Përkth. M.
Treska; red. P. Ymeri.- Ribot.-Tiranë: Dituria, 2002.-280 f.
Dostojevski D, Fjodor m. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. Xhevair Lleshi.- Bot. i 2-të.-Tiranë: Uegen, V. 3: Krim e ndëshkim: Roman.-454 f.
Tit. i origj. Prestuplenije i nakazanije.
Dostojevski, Fjodor M. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. N. Lera, Xh.Lleshi.- Bot. i 2-të.-Tiranë: Uegen, Dostojevski, Fjodor M. Vepra të zgjedhura/ Fjodor M. Dostojevski; Përkth. J. Doksani; Red. Xh. Lleshi.-Tiranë: Uegen, 2000.
Tolstoj, Leon N. Ana Karenina: Roman/ Leon N. Tolstoj; Përktheu nga origjinali rusisht V. Kokona; Red. L. Bubani.- Ribot.-Tiranë: Omsca-1, Tolstoj, Leon N. Ana Karenina: Roman/ Leon N. Tolstoj; Përkth. nga origjinali rusisht V. Kokona; Red. L. Bubani.- Ribot.-Tiranë: Omsca-1, 949.65.01 Historia e Popullit Shqiptar
Historia e popullit shqiptar/ Grupi drejtues. Prof. dr. Kristaq Prifti kryetar, prof. dr. Xhelal Gjeçovi, prof. dr. Muzafer Korkuti etj; Red.
Letrar prof. dr. Xhevat Lloshi, Recenzentë: prof. dr. Neritan Ceka, prof.
as. Dr. Përparime Huta.-Tiranë: Toena, 2002.-V. 1.-805 f.
(Akademia e Shkencave Instituti I Historisë).
Historia e popullit shqiptar: Rilindja Kombëtare vitet 30 të shek. XIX – 1912/ Grupi drejtues. prof. dr. Kristaq Prifti, kryetar, prof. dr. Xhelal Gjeçovi, prof. dr. Muzafer Korkuti etj.; Redaktor shkencor: prof. dr.
Kristaq Prifti.-Tiranë: Toena, 2002.
(Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë).
Kola, Aristidh. Arvanitasit dhe prejardhja e grekëve: vështrim historik – folklorik – politik – gjuhësor/ Aristidh Kola; përkth. nga origjinali Aldior Agora.-Bot.i parë “55”.-Tiranë: Shtëp. Bot.”55”, 2002.- 558f.
Historia diplomatike e çështjes shqiptare : 1878 – 1926/ Arben Puto.-

Source: http://www.fdut.edu.al/wp/wp-content/uploads/LISTA-E-LIBRAVE-Janar-2003-Janar-2005.pdf

lucabernardi.eu

VBP15: PASSI IN AVANTI NELLA RICERCA Proseguono gli studi su VBP15, una molecola con attività anti-infiammatorie, che potrebbe in futuro sostituire gli attuali glucocorticoidi. L’utilizzo del cortisone (steroide) rappresenta da diversi anni uno standard di cura per i pazienti affetti da DMD. Nella pratica clinica questo farmaco serve a contrastare i processi infiammatori responsabili - nel

bryanfield.net

Lyric sheets for All That Matters by Bryan Field McFarland Track # 1 ~ Open the Gift John Knox Center, Kingston, TN - 2005 We open our eyes that we may see / We open our ears that we may hearWe open our lips that we may sing your praiseYou give us the choice, the liberty / You give us the voice, the abilityTo open our eyes, open our ears, open our lips. We open our minds that we may lea

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog