04_wiadomosci

Urbaniak (7-10 lat) oraz Z. Woj- wa¿nego dowodu legalizacji i certy- zostan¹ zg³oszone do konkursu targowiska miejskiego i wybranych nej gostyñskiego ratusza spotka³o Gminnego Oœrodka Kultury w Pia- punktów sprzeda¿y na terenie gmi- siê 11 so³tysów, których wsie zade- skach mia³ miejsce wernisa¿ wy- Zespó³ wokalny „Humoreska” ny Gostyñ, 12 kwietnia br. stra¿- klarowa³y wczeœniej chêæ udzia³u w stawy V Gminnego Przegl¹du Twór- dzia³aj¹cy przy Gminnym Centrum nicy miejscy z przedstawicielami programie organizowanym przez czoœci. Otwarcia dokona³ Jan Na- Kultury w Poniecu wzi¹³ udzia³ w Obwodowego Urzêdu Miar w Lesz- Urz¹d Marsza³kowski „Wielkopol- wrot, dyrektor GOK. Chwil¹ ciszy VIII Przegl¹dzie Piosenki Dziêciê- nie przeprowadzili kontrolê lega- ska Odnowa Wsi”. W ramach pro- uczczono pamiêæ zmar³ego przed co-M³odzie¿owej „Pryma” w Garzy- lizacji wag u¿ywanych do wa¿enia gramu realizowane bêd¹ konkursy rokiem Henryka Naglaka, którego nie, który mia³ miejsce 10 kwiet- sprzedawanych artyku³ów. Spraw- „Piêknieje Wielkopolska Wieœ” i twórczoœæ w sposób szczególny nia. Poniec reprezentowa³o osiem dzono 40 urz¹dzeñ pomiarowych. „Wieœ Wielkopolska Wsi¹ Europej- wpisa³a siê w historiê Piasków, a solistek w trzech kategoriach wie- Zakwestionowano 6 wag. Czterech sk¹”. Pierwszy z konkursów zosta³ tak¿e ca³ej ziemi gostyñskiej. Na kowych i 6-osobowy zespó³ wokal- sprzedawców zosta³o ukaranych ju¿ og³oszony i zgodnie z regulami- wystawie zgromadzono 185 prac, ny. W kategorii zespo³owej „Humo- mandatem karnym kredytowym. nem z jednej gminy mo¿na zg³osiæ wœród których znalaz³y siê grafiki, reska” (w sk³adzie: Joanna, Zofia, Wagi wyprodukowane po 1 maja 4 wsie. Aby wy³oniæ 4 so³ectwa rysunki, obrazy olejne, akwarele, Zuzanna, Magdalena Wojciechow- 2004 r., aby mog³y byæ u¿ywane w gmina Gostyñ og³osi³a wewnêtrzny witra¿e bibu³owo-papierowe, rzeŸ- skie, Adrianna Hampelska i Anna handlu, musz¹ posiadaæ certyfikat konkurs. Spoœród 11 so³ectw (Brze- by w drewnie i glinie, kompozycje Katarzyñska) zajê³a I miejsce. Po- europejski CE i znak metrologicz- zie, Czajkowo, Daleszyn, Dusina, kwiatowe z bibu³y, obrazy wyszy- nadto M. Wojciechowska zwyciê- ny „M”. Wagi niespe³niaj¹ce tego Gola, Kosowo, Kunowo, Siemowo, wane technik¹ haftu krzy¿ykowe- ¿y³a wœród solistów w wieku 14-16 wymogu nie mog¹ uczestniczyæ w Sikorzyn, Stary Gostyñ, Zió³kowo) go, prace szyde³kowe i fotografie.
lat. Drugie miejsca w swoich kate- obrocie handlowym. Stosowanie w komisja konkursowa wybierze 4 Prezentacja potrwa do 27 kwiet- goriach wiekowych zajê³y: Jagoda handlu urz¹dzeñ pomiarowych bez najlepsze projekty, które nastêpnie nia. o-HF z³. Podczas przeszukania pomiesz- w³amania, maj¹ wiedzê na temat Starszy z nich – 17-letni Dawid T., czenia wynajêtego do pakowania sprawcy, b¹dŸ podejrzewaj¹ kto leków, ujawniono i zabezpieczono móg³ dokonaæ przestêpstwa, pro- letniego Jakuba K. alkomat wyka- kilkadziesi¹t tysiêcy tabletek i am- szone s¹ o kontakt z gostyñsk¹ za³ 0,61 promila. M³odzi ludzie za pu³ek takich anabolików i leków jak: policj¹. Informacje na temat zda- 11 kwietnia ok. 22:00 dzielnico- swoje postêpowanie odpowiedz¹ Clenbuterol, Proviron, Phoenix, Tad, rzenia mo¿na przekazywaæ dzwo- wi z Krobi skontrolowali dworzec przed s¹dem. 17-latek bêdzie od- Mandrolon, Winstrol, Anabcon, Sta- ni¹c pod nastêpuj¹ce numery tele- PKP w Krzekotowicach (gm. Pê- powiadaæ za jazdê po u¿yciu alko- nozolol, Viagra, Cialis, Kamagra. fonów: 65 5758200, 65 5758271, powo). Podczas rozmowy z dy¿ur- holu, a jego m³odszy kolega stanie Czarnorynkowa wartoœæ zabezpie- 65 5758272 lub 997.
nym ruchu poczuli od niego woñ przed s¹dem rodzinnym.
czonego mienia jest szacowana na Na podstawie serwisu informacyj- ponad 80 tys. z³. Dwóm zatrzyma- nego KPP w Gostyniu oprac. HF zakoñczyæ nastêpnego dnia o 6:00.
W rêce policjantów wpad³a czte- wadzania do obrotu szkodliwych dla Po zbadaniu 46-latka okaza³o siê, roosobowa grupa zajmuj¹ca siê nie- zdrowa œrodków farmaceutycznych ¿e mia³ w organizmie 2,69 promila legalnym handlem anabolikami, i udzia³u w zorganizowanej grupie alkoholu. W takim stanie mia³ nad- viagr¹ i innymi œrodkami farma- przestêpczej. Przestêpstwa te zagro- wano 5 miejscowych zagro¿eñ i 4 zorowaæ ruch poci¹gów na trasie kologicznymi. Na trop handlarzy ¿one s¹ kar¹ od 6 miesiêcy do 8 lat po¿ary. W dzia³aniach ratowniczych Krotoszyn – Leszno. By³ te¿ odpo- funkcjonariusze wpadli w paŸdzier- wiêzienia. Trzeciemu postawiono uczestniczy³o 8 zastêpów stra¿y z wiedzialny za opuszczanie szlaba- niku ubr. Dowiedzieli siê wówczas, zarzut udzia³u w zorganizowanej gru- KP PSP w Gostyniu (w obsadzie nów na drodze powiatowej P 4907. ¿e z Gostynia do Wielkiej Brytanii pie przestêpczej, za co grozi kara 24 stra¿aków) oraz 6 zastêpów z Policjanci powiadomili prze³o¿onych zosta³a wys³ana paczka z anaboli- wiêzienia od 3 miesiêcy do 5 lat. OSP (29).
dró¿nika o stanie, w jakim siê znaj- kami. Okaza³o siê, ¿e dwóch miesz- Mieszkaniec Jarocina odpowie za za- f 12 kwietnia w Domachowie (gm.
duje. Do wykonywania czynnoœci kañców gminy Gostyñ i jeden miesz- ³o¿enie i kierowanie grup¹, za co kolej skierowa³a innego uprawnio- kaniec powiatu leszczyñskiego zaj- kodeks karny przewiduje od roku mowali siê wysy³aniem paczek z do lat 10 siedzenia za kratkami. Œledz- Za wykonywanie w stanie nie- tymi œrodkami. „Mózgiem” pro- two prowadzi Prokuratura Rejono- trzeŸwoœci lub pod dzia³aniem œrod- cederu by³ mieszkaniec Jarocina. wa w Gostyniu.
ka odurzaj¹cego czynnoœci zwi¹za- Mê¿czyzna zorganizowa³ grupê, nych bezpoœrednio z zapewnieniem kierowa³ ni¹ i nadzorowa³. Zlece- bezpieczeñstwa ruchu pojazdów nia do kogo, ile i jaki towar mieli 23:00, pod nieobecnoœæ proboszcza mechanicznych kodeks karny prze- wys³aæ jego wspólnicy, przekazy- i wikarego, nieznani sprawcy w³a- f 13 kwietnia w Sikorzynie oraz widuje karê od 3 miesiêcy do 5 lat wa³ poczt¹ elektroniczn¹. Paczki mali siê do budynku plebanii w Po- pocz¹tkowo by³y wysy³ane z go- niecu. Z³odzieje wy³amali drzwi od Na skuterach na podwójnym styñskiej poczty, a póŸniej ju¿ z piwnicy. Tamtêdy dostali siê do f16 kwietnia w Krobi przy ul.
Leszna, Borku Wlkp. i Œremu. Œled- wnêtrza. Ukradli czarn¹ torbê, 20 11 kwietnia o 21:50 w Gostyniu czy ustalili, ¿e tygodniowo szajka tys. z³ i dwie butelki alkoholu. Wy- na ul. Starogostyñskiej policjanci za- wysy³a³a kilkadziesi¹t przesy³ek. Za jaœnianiem sprawy zajmuj¹ siê poli- trzymali do kontroli drogowej kie- ka¿d¹ z nich szef grupy p³aci³ po- cjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP f 17 kwietnia w Piaskach przy ruj¹cych motorowerami. Poddali zosta³ym 10 z³. Przez nieca³e szeœæ w Gostyniu.
m³odych ludzi badaniu na zawartoœæ miesiêcy swojej dzia³alnoœci grupa alkoholu w wydychanym powietrzu. wprowadzi³a do obrotu ró¿ne far- sprawców tego zdarzenia. Wszyst- Na podstawie informacji z KP PSP Okaza³o siê, ¿e ch³opcy nie byli trzeŸ- maceutyki za co najmniej 500 tys. kie osoby, które by³y œwiadkami tego w Gostyniu oprac. HF

Source: http://www.gg.bt.pl/admin/pdf/77130320986259.pdf

Microsoft word - document3

MICROBIOLOGY Stages of Disease Clinical disease = signs and symptoms Non clinical: 1. preclinical = not yet apparent but will become clinical disease (relating to the period of a disease before the appearance of symptoms) 2. subclinical = Without clinical signs or symptoms (Not manifesting characteristic clinical symptoms). Sometimes used to describe the early stage of a disease or co

Medtronic synchromed infusion system (med08)

SARASOTA MEMORIAL HOSPITAL NURSING PROCEDURE DATE: 02/91 REVIEWED: 3/13 PAGES: 1 of 4 RESPONSIBILITY: PURPOSE: To provide information on the Medtronic SynchroMed Infusion DEFINITION: Medtronic SynchroMed infusion system – an implantable system designed to contain and to administer parenteral drugs intrathecally. The system consists of an implantable programmab

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog