Ingebeeld.be

Lieven Saerens
Lieven Saerens studeerde geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij in 1999 promoveerde tot doctor in degeschiedenis met een proefschrift over de houding van de Antwerpenaars tegenover de Joden in de periode1880-1944. Voor zijn proefschrift ontving hij zowel de Hubert Pierlot-prijs als de Prijs van de ProvincieAntwerpen. Hij werkte in de jaren 1980 een aantal maal mee aan de BRT-uitzendingen over België in deTweede Wereldoorlog. In 1987 werd hij archivaris bij het KADOC in Leuven. Sinds 2002 is hij wetenschappelijke medewerker bijhet SOMA. Hij is betrokken bij verschillende projecten met betrekking tot de judeocide, is deNederlandstalige redactiesecretaris van de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis en verzorgt deNederlandstalige wetenschappelijke informatieverstrekking.
Zijn onderzoeksdomeinen zijn de houding tegenover de Joden in België (ca. 1880-1950), Joodsedemografie, cultuurgeschiedenis interbellum en Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse bestraffing vancollaborateurs. 02/556.92.20 - Lieven Saerens * (met Dirk Martin), Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff/Manteau-SOMA, 2010, 164 p. In het Frans vertaald onder de titel Anvers sous l'Occupation, 1940-1945, Bruxelles,Renaissance du livre-CEGES, 2010, 164 p.
* (ism Frans Van den Brande) Tussen Antwerpen en heide : Joods cultuurleven in een bewogen tijd 1880-1944, Peter Wouters, 2009.
* De Jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?, Tielt, 2007.
* Étrangers dans la cité. Anvers et ses Juifs (1880-1944), Bruxelles, 2005. * Inventaris van het archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen. 1913-1996, KADOC Reeks Inventarissen enRepertoria nr. 59, Leuven, 2002.
* Inventaris van het archief van de familie Lammens-Verhaegen. Ca. 1820-1950, KADOC ReeksInventarissen en Repertoria nr. 61, Leuven, 2002.
* Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944),Tielt, 2000.
* Inventaris van het archief van Ast Fonteyne. 1906-1991, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr.
43, Leuven, 1996.
* Inventaris van het archief van Robert Vandekerckhove. 1917-1980, KADOC Reeks Inventarissen enRepertoria nr. 44, Leuven, 1996.
* Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne (ca. 1858-1950), KADOC ReeksInventarissen en Repertoria nr. 45, Leuven, 1996.
* Katholiek Vlaanderen en de joden. 1933-1940. Vijftig jaar Kristallnacht, Leuven, 1988(tentoonstellingscatalogus).
Recente artikelen
* Deelname aan Idesbald Goddeeris (red.), Revoluties onder historici. Gesprekken over internationalisering,democratisering en andere veranderingen in de academische wereld, Tielt, 2011. * "Een ochtend in oorlogstijd. Een vrachtwagen propvol mensen in een eenzame straat", in: BEG, nr. 22,2010, p. 211-226. * "'…. Ik heb een mama en een papa en ik heb een moeder en een vader'", in Bruno De Wever, MartinVan Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Gekleurd verleden. Familie in oorlog, Tielt, 2010, p. 96-99. * "Lieven Saerens, 'geschiedschrijver van zijn tijd"/gesprek met : Lieven Saerens", in Tijdingen uit Leuven :tijdschrift van de Vereniging Historici Lovanienses, Leuven, Peter Verbist, 2009, n°2, p. 9-29.
* "Mechelen: de Dossinkazerne. De moord op de joden", in Jo Tollebeek, Geert Beulens, Gita Deneckere,Chantal Kesteloot & Sophie De Schaepdrijver (red.), België. Een parcours van herinnering. Dl. II: Plaatsenvan tweedracht, crisis en nostalgie, Amsterdam, 2008, p. 234-249.
* "Antisémitisme et xénophobie", in Paul Aron & José Gotovitch (red.), Dictionnaire de la Seconde Guerremondiale en Belgique, Brussel, 2008, p. 41-43.
* "Belgien", in Wolfgang Benz (red.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Gechichte und Gegenwart. Dl. I: Länder und Regionen, München, 2008, p. 46-51.
* "De anti-Joodse politiek van nazi-Duitsland, 1933-1945", in Rudi Van Doorslaer (red.), Gewillig België.
Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
, Antwerpen-Amsterdam, 2007, p. 25-50.
* "La politique antijuive de l'Allemagne nazie (1933-1945)", in Rudi Van Doorslaer (red.), La Belgique docile.
Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique durant la seconde guerre mondiale
, Brussel,2007, p. 21-46.
* "The attitude of the Belgian Catholic Church towards the Persecution of Jews", in Lieve Gevers & JanBanks (red.), Religion under Siege. Dl. I: The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950),Leuven-Parijs-Dudley, MA, 2007, p. 243-281.
* "The General Attitude of the Protestant Churches in Belgium Regarding the Jews (from the End of the 19thCentury to the Second World War)", in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. II:Protestant, Orthodox and Muslim Communities in Occupied Europe (1939-1950), Leuven/Parijs/Dudley, MA,2007, p. 265-281.
* "Jewish migrants in Antwerp on their way to the new world", in Antwerp = America. Red Star Line. Carrierof hope, [Antwerpen], [2006], p. 107-115.
* "Joodse migranten in Antwerpen op weg naar de nieuwe wereld", in Antwerpen = Amerika. Red Star Line.
Een nieuwe toekomst tegemoet
, [Antwerpen], [2006], p. 107-115.
* "De Jodenvervolging in België in cijfers", in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 2006, nr. 17, p. 199-235. * "Gewone Vlamingen ? De jodenjagers van de Vlaamse SS in Antwerpen, 1942", in Bijdragen tot deEigentijdse Geschiedenis, nr. 15, 2005, p. 289-314 en nr. 16, 2005, p. 11-55.
* "De Antwerpse verzetspers en de jodenvervolging", in Tegendruk. De geheime pers tijdens de TweedeWereldoorlog, Antwerpen/Gent, 2004, p. 145-164.
* "Die Hilfe für Juden in Belgien", in W. Benz & J. Wetzel (red.), Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit, - Regionalstudien 4. Slowakei, Bulgarien, Serbien, Kroatien mit Bosnien und Herzegowina, Belgien,Italien, Berlijn, 2004, p. 193-280.

Source: http://www.ingebeeld.be/sites/default/files/project/assets/Lieven%20Saerens-1.pdf

Bone density laboratory

Bone Density Laboratory Name_______________________ Birth Date____/____/____ Physician___________ Tallest Ht. _____ Present Ht. ______ Present Wt_______ Ethnic Group_______ IS THERE ANY CHANCE YOU MAY BE PREGNANT? YES / NO (CIRCLE ONE) HAVE YOU HAD A BARIUM X-RAY OR NUCLEAR MEDICINE TEST WITHIN THE LAST 2 WEEKS? YES / NO (CIRCLE ONE) By taking the time to completely fill out this ques

Microsoft word - fu oatb_def rapp_jg_v1001029_2014-1034967_bez 04-02-2013.docx

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel op 4 februari 2014 3.1 Door de zorgaanbieder te treffen maatregelen . 8 3.3 Beoordeling van overige locaties . 9 4.1 Sturen op kwaliteit en veiligheid . 10 4.3 Deskundigheid en inzet personeel . 13 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis de Notenhoff te Andel op 4 februari 2014 De Inspectie voor de Gezondheidsz

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog