Mediqromedic.nl

Aanvraagformulier Tobi® podhaler/Tobi® Startpakket Gegevens van de patiënt (of afdruk ponsplaatje)
Instructie thuis
instructie thuis door verpleegkundige is niet gewenst.
instructie thuis Tobi® podhaler, droogpoederinhalatie instructie thuis Tobi® verneveling.
Vernevelapparatuur
Gegevens behandelend specialist
0800 - TOBI TOBI
026 - 378 2545
Verkorte productinformatie TOBI® 300 mg/5 ml verneveloplossing
Samenstelling:
Eén ampul van 5 ml bevat 300 mg tobramycine als enkelvoudige dosis. Indicatie: Lange termijnbehandeling
van chronische longinfectie met Pseudomonas aeruginosa bij Cystic Fibrosis (mucoviscidosis)-patiënten van 6 jaar en ouder. Richtlijnen voor het verantwoord gebruik van antibiotica dienen in acht genomen te worden. Dosering: De aanbevolen dosis
voor volwassenen en kinderen is één ampul tweemaal per dag gedurende 28 dagen, in cycli van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder behandeling. Wijze van toediening: De inhoud van één ampul dient te worden overgebracht in de vernevelaar
en toegediend door middel van inhalatie gedurende ong. 15 minuten, met behulp van een Pari LC Plus herbruikbare vernevelaar met een geschikte compressor, d.w.z. een compressor met een flow rate heeft van 4-6 l/min en/of een tegendruk van 110-217 kPa, wanneer deze aan een Pari LC Plus vernevelaar is bevestigd. Contra-indicatie: Toediening van Tobi® is gecontraïndiceerd
bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor één of meerdere aminoglycosiden of voor een van de hulpstoffen (zie vol edige SmPC). Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met (vermoedelijke) nier-, gehoor-,
evenwichts- of neuromusculaire stoornissen of ernstige actieve hemoptysis. bronchospasme kan optreden bij inhalatie van geneesmiddelen en is gerapporteerd bij inhalatie van verneveld tobramycine, daarom moet de eerste dosis onder toezicht worden toegediend. Tobi® mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico’s voor de foetus of zuigeling. Interacties: Vermijd gelijktijdig en/of opeenvolgend gebruik
van Tobi® met andere geneesmiddelen die potentieel nefrotoxisch of ototoxisch zijn. Enkele diuretica kunnen de toxiciteit van aminoglycosiden verhogen door verandering van de antibiotica concentraties in serum en weefsel. Tobi® mag niet gelijktijdig met furosemide, ureum of mannitol worden toegediend. Andere geneesmiddelen waarvan gemeld is dat ze de potentiële toxiciteit van parenteraal toegediende aminoglycosiden doen toenemen zijn: amfotericine b, cefalotine, ciclosporine, tacrolimus, polymixines, platinumverbindingen, anticholinesterases, botulinetoxinen. Bijwerkingen: in gecontroleerd klinisch onderzoek zijn
stemveranderingen en tinnitus als enige ongewenste bijwerkingen gerapporteerd die significant vaker bij met Tobi® behandelde patiënten voorkwamen. Deze episoden van tinnitus waren van voorbijgaande aard en verdwenen zonder onderbreking van de Tobi® therapie. overige bijwerkingen waarvan sommige een gevolg kunnen zijn van de onderliggende ziekte: verkleurd sputum, infectie van de luchtwegen, myalgie, neuspoliepen en otitis media. overige bijwerkingen die soms optreden: dysfonie, dyspnoe, hoest, faryngitis. Afleverstatus U.R. Vergoeding en prijs: Tobi® wordt vol edig vergoed volgens het GVS. Voor prijs zie Z-index.
Datering Samenvatting van de Productkenmerken: 20 januari 2011. Raadpleeg voor vol edige informatie de geregistreerde
Samenvatting van de Productkenmerken. Te verkrijgen bij Novartis Pharma, Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, 026-3782111, of Verkorte productinformatie TOBI®Podhaler®28 mg inhalatiepoeder in harde capsules
Samenstelling:
Eén harde capsule bevat 28 mg tobramycine. Indicatie: Suppressieve behandeling van chronische longinfectie
met Pseudomonas aeruginosa bij Cystic Fibrosis patiënten van 6 jaar en ouder. Richtlijnen voor het verantwoord gebruik van antibiotica dienen in acht genomen te worden. Zie vol edige SmPC voor gegevens bij verschil ende leeftijdsgroepen. Dosering: De
aanbevolen dosis voor volwassenen en kinderen is 112 mg (4 capsules van 28 mg), tweemaal per dag gedurende 28 dagen, in cycli van 28 dagen met behandeling en 28 dagen zonder behandeling. Wijze van toediening: Tobi®Podhaler®wordt toegediend
via orale inhalatie m.b.v. de bijgeleverde inhalator (Podhaler®). Contra-indicatie: overgevoeligheid voor tobramycine, andere
aminoglycosiden of voor een van de hulpstoffen (zie vol edige SmPC). Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: Voorzichtigheid
is geboden bij patiënten met (vermoedelijke) nier-, gehoor-, evenwichts- of neuromusculaire stoornissen of klinische significante hemoptysis. bronchospasme kan optreden bij inhalatie van geneesmiddelen en is gerapporteerd bij inhalatie van Tobi®Podhaler®; daarom moet de eerste dosis onder toezicht worden toegediend. Tobi®Podhaler®niet gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding, tenzij de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico’s voor de foetus of zuigeling. Hoest kan optreden bij gebruik van inhalatiemiddelen. bij hoest bij continue behandeling van Tobi®Podhaler®dient het gebruik van tobramycine verneveloplossing te worden overwogen. Als hoest dan blijft bestaan, dienen andere antibiotica te worden overwogen. Voor Tobi®Podhaler®zijn veiligheidsgegevens op lange termijn niet beschikbaar. Interacties: Vermijd gelijktijdig
en/of opeenvolgend gebruik van Tobi® Podhaler®met andere geneesmiddelen die potentieel nefrotoxisch of ototoxisch zijn. Gelijktijdig gebruik met diuretische stoffen kunnen de toxiciteit van aminoglycosiden verhogen door verandering van de antibiotica concentraties in serum en weefsel; daarom Tobi®Podhaler®niet gelijktijdig toedienen met furosemide, etacrynezuur, ureum of mannitol. Andere geneesmiddelen waarvan gemeld is dat ze de potentiële toxiciteit van parenteraal toegediende aminoglycosiden doen toenemen zijn: amfotericine b, cefalotine, ciclosporine, tacrolimus, polymixines, platinumverbindingen, anticholinesterases, botulinetoxinen. Bijwerkingen: De meerderheid van de bijwerkingen die gemeld zijn met Tobi®Podhaler®waren mild of matig.
Zeer vaak gemelde bijwerkingen: hemoptyse, dyspneu, dysfonie, (productieve) hoest, orofaryngeale pijn, koorts. Vaak gemelde bijwerkingen: gehoorverlies, tinnitus, bloedneus, piepende ademhaling, rhonchi, beklemmend gevoel op de borst, neusverstopping, bronchospasme, braken, diarree, keelirritatie, misselijkheid, dysgeusie, huiduitslag, skeletspierpijn op de borst. Afleverstatus
U.R. Vergoeding en prijs: Vergoedingsaanvraag in behandeling. Voor prijs zie Z-index. Datering Samenvatting van de
Productkenmerken: 2011. Raadpleeg voor vol edige informatie de geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken. Te
verkrijgen bij Novartis Pharma, Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, 026-3782111, of via www.novartis.nl

Source: https://www.mediqromedic.nl/images/dynamic/romedic/download/tobi.pdf

(microsoft word - k34b.spc.doc)

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION • Active substance: Each enteric coated tablet contains 45.10 mg of pantoprazole sodium sesquihydrate equivalent to 40 mg of pantoprazole. For a full list of excipients, see section 6.1. 3. PHARMACEUTICAL FORM A yellow, oval biconvex enteric coated tablet

thenational.us2

Effective Drug Policies for Racing Pigeons Written by: John Vance ~ loftmaster@racingpigeonmall.com Back in May of 2012, Peta released a “Sting” video about the racing pigeon sport, and from the very beginning, this video was full of misrepresentations and out right lies. However, in one part of the video, a club officer of one of the IF clubs in the NYC area, actually stated on the video

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog