Monte.nu

Eslövs Montessorifriskolas handlingsplan för att förebygga och förhindra
kränkande behandling och mobbning 2012-2013

Långsiktiga mål:
Vår verksamhet grundar sig på att alla elever ska
 känna sig trygga i skolan och i skolans fritidshem  uppleva skolan och fritids som meningsfulla platser  trivas och känna glädje i skolan och på fritids
Vår verksamhet grundar sig på att
 vi följer Nya skollagen(2010:800) 5 kap. Trygghet och studiero samt 6 kap. Åtgärder mot  vi aktivt tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling  det finns ett fungerande team som vid behov kontaktas och handlar enligt en särskild  föräldrarna ska känna sig delaktiga i likabehandlingsplanen  personalen får delta i kompetensutveckling  den årliga tidplanen för åtgärder följs upp, utvärderas och revideras
Vad är kränkande behandling?
Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En sådan behandling strider mot principen om
alla människors lika värde.
Kränkningar kan vara synliga eller dolda. De kan ta sig uttryck i fysiskt (slag, sparkar, knuffar),
verbalt (reta med elaka ord, hota, frysa ut eller trakassera) eller icke-verbalt uppträdande eller
bemötande (ryktesspridning, negativa kommentarer om utseende eller beteende, rasistiska bilder
och märken, sms, mms, e-post, chatt, twitter och facebook).
Vad är mobbning?
Mobbning är en form av kränkande behandling. Den som kränks utsätts för negativa handlingar av
en eller flera individer, vid upprepade tillfällen. En upprepad negativ handling är när någon eller
några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon
blivit kränkt alltid måste tas på allvar.
Konkreta mål:
Delaktighet och ansvarsfördelning
Elevers delaktighet
:
I början av varje nytt läsår går all personal tillsammans med eleverna igenom de för skolan och
fritidshemmet övergripande trivselreglerna.
Detta gör man redan under läsårets första skoldag.
Varje grupp av elever (F-klass, år 1-2, år 3-4 och år 5-6) bestämmer sina egna för gruppen gällande
trivselregler. Detta gör man på läsårets första klassråd.
Trivselreglerna skrivs på ett s.k. kontrakt som alla elever ska skriva under och som även ska skrivas
under av föräldrarna. Även konsekvenser ska finnas nedskrivna. Detta kontrakt gäller för hela
läsåret.
På skolans första elevrådsmöte har grupperna med sig sina trivselregler för en gemensam
genomgång. På detta möte diskuteras ”riskplatser” som har kartlagts.
För att få en uppfattning om det aktuella läget på skolan och på fritids, kommer alla elever att
muntligt intervjuas i slutet av september månad.
Elevskyddsombud från åk 5-6:
Föräldrars delaktighet:
På höstens föräldramöte diskuteras skolans övergripande trivselregler samt gruppernas enskilda
regler. Eventuella ändringar kan göras vid behov.
På detta första föräldramöte går man också igenom handlingsplanen för att förebygga och förhindra
kränkande behandling. Planen skickas hem till de föräldrar som eventuellt inte kan närvara vid
mötet.
Handlingsplanen finns på skolans hemsida, på SchoolSoft och på anslagstavlor.
Personalens delaktighet:
På första personalmötet går rektor igenom handlingsplanen och läsårets tidplan presenteras.
Skolans förebyggande arbete samt viktiga ”kom ihåg” för personalen diskuteras.
Fritidspersonalen sammanställer elevintervjuerna och dessa diskuteras på personalkonferens och
elevvårdsmöte.
Om det visar sig att man får information om kränkande behandling, vidtar personalen omedelbart
åtgärder enligt en speciell handlingsplan som finns i skolans handlingsplan mot mobbing.
Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor
(skollagen 6 kap §10)

Förebyggande arbete
Kartläggning 2012/2013

 inventering av riskplatser (personalkonferenser, föräldramöten, elevråd) Personalens förebyggande arbete kan vara något av följande:
 kamratstödjare i åk 5-6 (Marie och Eva)  kontaktböcker/utvärderingsböcker vid behov  dokumentation av händelser av allvarligare karaktär  kompissamtal  vänskapsövningar/samarbetsövningar  massage/yoga  känslogrupp  litteratur/högläsning (t.ex Carina Wilkes böcker om Betty och Betty och Robban)  elevvårdsteam med möte varannan vecka – möten dokumenteras Rastvakter:
När eleverna har rast finns det alltid minst två vuxna ute på skolgården.
Rastvakterna ser till att alla barn är delaktiga i lekar och att ingen ska behöva känna sig ensam.
En riskinventering av platser som behöver extra kontroll av vuxna har gjorts. Dessa platser är
fotbollsplanen, king-out-planen, buskarna och bandyplanen.
Kom ihåg för all personal:

 Undvik att låta elever själva välja lag eller grupp.  Låt dem inte dela ut inbjudningskort till fester, om inte alla i klassen är bjudna. Det kan finnas barn som inte blir bjudna. Detta meddelas till föräldrarna via SchoolSoft.  Informera rastvakterna, om det finns elever som de behöver hålla ett särskilt öga på.  Stanna alltid upp, när ni ser elever som bråkar och säg till dem att sluta.  Uppmana eleverna att de ska berätta för någon vuxen, om de själv eller någon annan behandlas illa. Påpeka att det inte är skvaller utan att hjälpa.  Observera tysta och tillbakadragna elever. Studera hur de andra eleverna behandlar dem.  ALL PERSONAL är delaktig i ALLA ELEVER oavsett ålder eller grupptillhörighet.  Viktigt att konsekvenserna till trivselreglerna följs upp. Tidplan läsåret 2012-2013
Augusti/september
Informationsmöte – personal – ansvar rektor
Gruppernas trivselregler – elevråd – ansvar rektor
Föräldramöte – ansvar klasslärare
Anti-mobbingteamet har möte 30/8-12 kl 9.30 – ansvar rektor
Oktober
Intervjuer åk F-3 – ansvar pedagoger
Enkäter åk 4-6 – ansvar pedagoger
Ev. sociogram (Åsa)
Intervjuerna utvärderas och diskuteras på Anti-mobbingteams-möte – ansvar rektor
Ev. åtgärder sätts in – ansvar rektor

Februari
Anti-mobbingteamet har möte – uppföljning av arbetet i klasserna föregår detta möte – ansvar
rektor
Augusti
Utvärdering av handlingsplanen utifrån förnyad kartläggning och ev. revidering av denna. Detta
sker vid studiedag augusti– ansvar rektor
MONTESSORIFRISKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH
MOBBNING

Våra långsiktiga mål är att alla barn ska:

 Trivas i skolan och på fritids  Känna trygghet  Uppträda på ett sätt som motverkar kränkande behandling och mobbning
Informationsmöte för personalen vid läsårets början:
Förebyggande arbete samt ”kom ihåg” för personalen
Föräldrainformation om handlingsplanen på första föräldramötet
Under läsåret 2012-2013 kommer vi att ha intervjuer för de yngre eleverna (F-3) och enkät för de
äldre eleverna(4-6).
Anti-mobbingteamet föreslår ev.åtgärder.
Tidplan – antimobbningsarbetet .
Anti-mobbingteamet
På skolan finns ett anti-mobbingteam bestående av pedagoger och skolsköterska.
Följande personer ingår i gruppen: Ingrid Hultman, Åsa Hjalmarsson, Maria Dahlström-Holm,
Therese Neroth-Malling och Eva Lindstedt. Terese Grevstad från förskolan är med i teamet. Om
mobbning misstänks föreligga så kontaktas teamet.
Teamet arbetar med det övergripande antimobbningsarbetet på skolan.
Så här gör vi på skolan och på fritids om vi får reda på att en elev blir illa behandlad av
andra elever:

Någon i teamet tar kontakt med den som lämnat uppgifterna och även med den som
känner sig mobbad.
Noggranna anteckningar om vad som hänt skrivs ner.
Enskilda samtal med den eller de elever, som noteras i anteckningarna . Två personer
är alltid med vid dessa samtal varvid en tar hand om samtalet och den andra
antecknar.

Eleven eller eleverna uppmärksammas extra både på lektioner och raster.
Uppföljningssamtal sker efter 3 – 4 dagar .
Kontakt tas med den som blivit utsatt för mobbningen för att höra efter som det blivit
bättre.
Uppföljningssamtal igen efter 1-2 veckor.

Föräldrarna kontaktas ibland före och ibland efter det att samtalen ägt rum. Detta avgörs från fall till
fall.
Förebyggande arbete för likabehandling och arbete mot kränkande behandling och mobbing
kan vara följande:

Gruppen som grogrund – bok med övningar vänskapsövningar – hemlig kompis – kompissamtal litteratur i ämnet t ex. högläsningsböcker trygghetsråd – elever
film
enkäter/intervjuer
Trivselregler
Gemensamma regler för hela skolan och fritidshemmet:

Dessa går man igenom med eleverna första skoldagen och återkommer till dem vid behov. Reglerna
finns på en tavla i fritidskorridoren.
Klassernas egna regler
Varje klass utarbetar vid läsårets början sina egna ”klassregler”. Det finns också konsekvenser
nedtecknade. Dessa regler undertecknas av föräldrar och elev.

Rastvakter
När eleverna har rast finns personal ute. Det är alltid minst 2 vuxna ute på rasten.
Kom ihåg (för all personal )
Regelbundet hålls samtal/lektioner i förebyggande syfte.
Undvik att låta elever själva välja lag eller grupp.
Låt dem inte dela ut inbjudningskort till fester om inte alla i klassen är bjudna.
Informera rastvakterna, om det finns elever, som de behöver hålla ett särskilt öga på.
Stanna alltid upp, när ni ser elever som bråkar och säg till dem att sluta.
Uppmana eleverna i början av varje termin om att de ska berätta för någon vuxen, om de eller
någon behandlas illa. Påpeka att det inte är skvaller utan att hjälpa.
Observera tysta och tillbakadragna elever. Studera hur de andra eleverna behandlar dem.
All personal är delaktig i alla elever oavsett ålder eller grupptillhörighet.

Tidplan Läsåret 2012/13
Augusti /september
Anti-mobbingteamet har möte den 30/8-12 kl. 9.30 – rektor ansvar
Informationsmöte – personal – studiedag 9/8-12– rektors ansvar
Förebyggande arbete samt ”kom ihåg” för personalen (uppdateras på PK 21/8) - rektor
Föräldrainformation om likabehandlingsplanen på höstens föräldramöte – klasslärares ansvar
Handlingsplan på skolans anslagstavla, på SchoolSoft samt på hemsidan – rektors ansvar
Oktober
Lägesenkät/intervjuer samt sammanställning – pedagogers ansvar
Utvärdering av enkäterna/intervjuerna (anti-mobbingteamet) – rektors ansvar
Ev. åtgärder – anti-mobbingteamet
Februari
Anti-mobbingteamet har möte - lägeskontroll – protokoll minnesanteckningar elevvårdsmöten -
rektor
Maj
Anti-mobbingteamet – utvärdering - rektor

Source: http://monte.nu/wp-content/uploads/2012/01/likabehandlingsplan-antimobbingplan-skola-fritids-2012-2013-1.pdf

southsidedocs.com

PHYSICAL HISTORY FORM NAME: _______________________________ Age: ______ Sex: Male_____Female____ Martial Status: (Please check one) Married ___ Divorced___ Single___ Widow___ Please answer the following questions as accurately as possible: 1. Is there any history of diabetes? __________If yes, how long have you been a diabetic? _______ Do you have to take Insulin for diabetes or is it

public.beuth-hochschule.de

quantitative Voraussage der Eigenschaften neuer Moleküle • QSAR - Quantitative Structure Activity Relationbiologische Aktivität = f (Deskriptor 1, Deskriptor 2, .)z. B. für log IC50, log K, . • QSPR - Quantitative Structure Property RelationEigenschaft = f (Deskriptor 1, Deskriptor 2, .)z. B. für log S, log Perforderlich ist ein Trainingsdatensatz mit experimentellen Daten und berechn

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog