Nutri-tech.nu

Hår bildas genom att en samling av matrix celler bildar hårfolliklarna. Under tillväxtfasen är håret utsatt förden interna metaboliska miljön, liksom av cirkulerande blod, lymfa och extracellulära vätskor. När håret sedanväxer och når ytan av huden hårdnar det yttre lagret och låser in de inre metaboliska produkterna som harackumulerats under tillväxtfasen. Denna biologiska process förser oss därmed med en bild av dennäringsmetaboliska aktivitet som har pågått under denna tidsperiod.
Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver en mycket avancerad och sofistikerad analystekniskmetod, som om den utföres på ett korrekt sätt kan användas som ett hjälpmedel för att upptäckamineralbrister, mineralöverskott och/eller biokemiska obalanser. Vävnadsanalysen ger läkaren/terapeuten enindikation på vad de långvariga effekterna av kost, stress och påverkan av giftiga metaller kan orsaka.
LABORATORIETS TESTRESULTAT OCH DEN OMFATTANDE GENOMGÅNGEN AV RESULTATET BÖRINTE BETRAKTAS SOM DIAGNOSTISKA, UTAN ENDAST SOM EN EXTRA INFORMATIONSKÄLLA FÖRDEN BEHANDLANDE LÄKAREN/TERAPEUTEN. TESTRESULTATET ÄR FRAMTAGET AV ETT AUKTORISERAT LABORATORIUM. LABORATORIETUTFÖR ANALYSEN ENLIGT ETABLERADE STATLIGA RIKTLINJER OCH PROTOKOLL SAMT NORMERSOM FASTSTÄLLTS AV TRACE ELEMENTS, INC., USA. DESSA RUTINER KONTROLLERASREGELBUNDET. TOLKNINGEN ÄR BASERAD PÅ ANALYSRESULTATET OCH FORSKNING SOMGENOMFÖRTS AV DR. DAVID L. WATTS PH.D., TRACE ELEMENTS, INC., USA. NÄRINGSMINERALHALTER Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelsemed det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställdareferensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till ennuvarande brist- eller överskottssituation.
GIFTIGA METALLER Denna del visar mätresultatet hos vissa giftiga metaller. Det är rekommendabelt att dessa ämnen ligger sålågt som möjligt inom den vita delen. Värden som faller inom den övre mörkare röda delen bör beaktas somstatistiskt signifikant, men inte nödvändigtvis kliniskt betydelsefull. Ytterligare undersökning rekommenderasdärför för att undersöka möjligheten av klinisk betydelse.
TILLÄGGSMINERALHALTER Denna del visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tasmed som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studierkan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska BETYDELSEFULLA PROPORTIONER (RATIOS) Denna del visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Avsnittet består avkalkylerade värden mellan respektive ämnen. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som deenskilda mineralvärdena. Förhållandet mellan mineralerna speglar den känsliga balansen mellan dessa ochbör konstant upprätthållas.
PROPORTIONER (RATIOS) NÄRINGSMINERALER/GIFTIGA METALLER Denna del visar förhållandet mellan vissa livsviktiga näringsämnen och giftiga metaller, ju högre dess bättre.
Mätresultat bör ligga inom det vita fältet. Värden som faller inom det mörkare röda fältet kan indikera att dengiftiga metallen stör näringsmineralen.
PROPORTIONER (RATIOS) TILLÄGGSMINERALER Denna del visar kalkylerade värden av förhållandet mellan några av tilläggsmineralerna. För närvarande ärdokumentationen begränsad för dessa förhållanden. Dessa värden är endast medtagna som extraforskningsinformation för den medicinskt sakkunninge.
Denna del av rapporten behandlar den metaboliska profilen, viken grundar sig på forskning under ledning avDr. D.L. Watts. Varje klassifisiering grundläggs av mändgen vävnadsmineraler samt dess stimulatoriskarespektive hämmande effekt på de viktigaste energiproducerande endokrina körtlarna. Dessa körtlar reglerarabsorbering, avsöndring, metabolisk använding och införlivande av näringsämnen i kroppens vävnader såsomhuden, organen, skelettet, håret och naglarna. Hur effektivt näringsämnena tillgodogörs beror till stor del påfunktionen hos de endokrina körtlarna.
** Sympatisk dominans ** Tendens till minskad sköldkörtelfunktion (minskad hormonavsöndring) ** Tendens till ökad binjureaktivitet (ökad hormonavsöndring) Det nuvarande mineralmönstret visar på en snabb metabolisk hastighet (snabb ämnesomsättning, typ 2).
Den endokrina obalans som förknippas med snabb ämnesomsättning typ 2 beror vanligtvis på en akutstressreaktion eller möjligt inflammatoriskt tillstånd. Snabb ämnesomsättning av typ 2 förknippas ofta med högenerginivå. Energinivån kan dock skifta, i synnerhet under stressperioder.
Det bör påpekas att stress är en normal del av livet och har en nyttig funktion under förutsättning att stressenhålls under kontroll. Kronisk och okontrollerad stress kan orsaka olika vitamin- och mineralobalanser,bristande energi och minskad förmåga att upprätthålla god hälsa.
Anmärkning: Endokrin substitutionsterapi såsom behandling med tyroxin, insulin, binjure steroider(anti-inflammatoriska mediciner) etc. såväl som endokrina antagonister eller eventuellt bortopererad körtel,kan påverka vävnadsmineralbilden. Om så är fallet, kan inte den rapporterade endokrina statusen anses vararepresentativ för den endokrina aktiviteten. Vid dessa omständigheter, bör man ta i beaktande andra kliniskatester och patienthistoria.
Denna del av rapporten behandlar de näringsmineralhalter som visar på måttliga eller avsevärda avvikelserfrån idealvärdena. Det ljusblå området på diagrammet visar referensvärden baserade på statistisk frånanalyser gjorda på synbart friska individer. Följande avsnitt bygger däremot på kliniska data, därför kan dethända att mineraler som visar moderata förändringar från referensnivån inte kommenteras om inte kliniskbetydelse kan påvisas.
ANMÄRKNING: Det bör påpekas att de ämnen som faller inom den normala nivån också påverkas av det känsliga ochviktiga förhållandet till andra näringsämnen. Längre fram i rapporten under rubrikenNÄRINGSMINERALERNAS PROPORTIONER kommer detta viktiga samspel mellan näringsmineralerna attdiskuteras.
KALCIUM (Ca) Kalciumhalten i vävnaderna är lägre än normalt. Detta är inte ovanligt hos en patient i er ålder och med ermetaboliska typ. Om denna profil emellertid försämras eller fortgår under en längre tid, ökas risken för ett ellerflera av följande symptom: Ångest FAKTORER SOM KAN BIDRA TILL EN LÅG KALCIUMHALT * Ökad binjureaktivitet * Låg bisköldkörtelaktivitet * För hög fosforretention * Ansamling av giftiga metaller * Otillräckligt kalciumintag MAGNESIUM OCH BISKÖLDKÖRTELHORMON Magnesium jämte kalcium reglerar syntesen och/eller avsöndringen av bisköldkörtel hormon. Magnesium-och kalciumbrist i kombination kan peka på en minskad bisköldkörtelaktivitet, vilket kan resultera i minskad kalcium- och magnesiumabsorption från kosten.
MANGAN (Mn) OCH BLODSOCKERREGLERING Låga manganhalter är ganska vanligt, men en halt på 0,01 mg% är avsevärt lägre än normalt. Manganbehövs i kombination med vissa vitaminer och mineraler för många biokemiska reaktioner, inklusivekolhydratsomsättning och energiproduktion. Manganbrist återfinns ofta tillsammans med sådana symptomsom låga blodsockerhalter, ligamentära problem och rubbad fortplantningsfunktion.
GERMANIUM (Ge) Din germaniumnivå på 0,03 mg% överskrider den fastställda referensnivån för detta ämne. Högt intag avgermanium har rapporterats ha en skadlig effekt på njurfunktionen.
ÖRTER SOM INNEHÅLLER GERMANIUM (Ge) Vitlök LITIUM (Li) Även om litium nivån överskrider det fastställda referensvärdet, visar detta värde för närvarande inte pånågon klinisk betydelse. Emellertid skall dess kliniska betydelse även värderas i sitt förhållande till andranäringsmineraler.
PLATINA (Pt) Din platinanivå på 0,01 mg% överskrider den fastställda referensnivån för detta ämne. Tecken påplatinaförgiftning hos människa har ännu inte identifierats. Ett högt platinavärde indikerar emellertid en onödigexponering då en majoritet av befolkningen inte påvisar höga värden. Huvudsakliga platinakällor ärgruvarbete, katalytiska renare och smycketillverkning.
Denna del av rapporten går igenom de näringsmineralproportioner som visar måttliga eller avsevärdaavvikelser från den "idealiska" proportionen.
Pågående forskning visar att störda metaboliska funktioner inte nödvändigtvis uppstår till följd av en bristeller ett överskott av en viss mineral, utan snarare från en obalans i förhållandet (proportionen) mellanmineralerna. Beroende på detta invecklade förhållande mellan mineralerna är det extremt viktigt att obalanserkan fastställas. När de väl har upptäckts kan korrigerande behandling sedan användas för att återställa en Anmärkning: "Näringsgrafen" som visas på omslaget till denna rapport, och som utvecklats av forskare vidTrace Elements, Inc., visar det motverkande förhållandet mellan viktiga näringsämnen, inklusive grundämnen(pilarna visar de motverkande effekterna vid absorption och retention).
HÖG PROPORTION NATRIUM/KALIUM (Na/K) OCH STRESS Stress har en indirekt effekt på kroppens mineralmönster. Kroppen reagerar på stress genom att öka ellerminska avsöndringen av vissa hormoner från de endokrina körtlarna. Hormonerna påverkar i sin tur kroppensupptag, kvarhållande och avsöndring av näringsämnen, inklusive mineraler. Det tidiga stresstadiet är känt somlarmstadiet, vilket visar sig genom att hormonerna påbörjar en larmreaktion som orsakar ett ökat kvarhållandeav natrium i förhållandet till kalium. Således är detta mönster ett tecken på stressens larmstadium. Mönstretkan även förknippas med en inflammatorisk reaktion eller ökad histaminproduktion.
HÖG PROPORTION NATRIUM/MAGNESIUM (Na/Mg) Natriumhalten är hög i förhållande till magnesium (se hög proportion Na/Mg). Dessa två mineraler bör vara ibalans (4.2/1) med varandra. När natrium finns i överskott i förhållande till magnesium ökas oftamagnesiumbehovet.
Hår är en av de vävnader som rekommenderas av United States Environmental Protection Agency("E.P.A.") som lämplig vävnad att använda för att avslöja tungmetallsinlagringar i kroppen. I en E.P.A. rapportfrån 1980 anges människohår som en lämplig vävnad att använda till att göra biologiska mätningar påeventuell förekomst av tungmetaller i kroppen. Denna rapport bekräftar andra forskningsresultat som ocksåhar upptäckt att hår är en lämpligare vävnad än blod och urin att använda för att avslöja eventuell exponeringav ett flertal giftiga ämnen.
ANTIMON (Sb) Antimonnivån är förhöjd. Antimon är vanligt förekommande i förorenad luft och man hittar ofta förhöjdavärden hos yrkesmässigt utsatta personer. Antimon förekommer i ett flertal tillverkningsprocesser, exempelvisvid tillverkning av: Målarfärg Tilläggas kan att antimon även har använts i läkemedel mot parasiter, speciellt mot blodmask (schistosom).
ARSENIK (As) Din arseniknivå på 0,06 mg% överskrider den fastställda referensnivån för detta giftiga ämne. Detta kanbero på en extern förorening om det har förekommit en exponering från kolvärmeverk, smältugnar ellerraffinaderier. Ytterligare tester bör göras för att bekräfta en verklig förgiftning och för att utesluta en externförorening, speciellt om symptom på en förgiftning förekommer. Här är några symptom på en kroniskarsenikförgiftning: Dermatit ARSENIKKÄLLOR Man har hittat höga halter av arsenik i havsmat frän kustvatten, framförallt i räkor, ostron och musslor. Andrakällor av arsenik inkluderar arsenikrika jordar, ogräsmedel, insektsspray innehållande arsenik,arsenikbehandlat byggmaterial, kolbränning och vid smältverksarbete.
Ytterligare test av könshår rekommenderas som en extra kontroll, då könshår inte påverkas av den dagligamiljön i samma utsträckning som huvudhår. Även om arsenikvärdet visar sig komma från en extern förorening,är det av yttersta vikt att exponeringen av arsenik minimeras, då arsenik är känt för att öka risken för cancer ihud, lungor och lever.
Andra bekräftande kliniska tester kan inkludera könshår eller hår från armhålan, urin (skall vara minder än50 mcl/L) och blod. Arsenik är antagonistisk mot selen och kan därför bidra till bildandet av fria radikaler.
BERYLLIUM (Be) Din beryllimnivå på 0,01 mg% överskrider den fastställda referensnivån för detta ämne. Förhöjdaberylliumvärden pekar på en industriell toxinkälla. Höga halter har förknippats med rakit och motarbetarindirekt kalcium och andra kalciumrelaterade mineraler. Berylliumförgiftning har även en skadlig effekt på D-vitaminets funktion i kroppen.
KADMIUMHALTEN BEFINNER SIG INOM VARNINGSGRÄNSERNA De följande är några tämligen vanliga kadmiumkällor: Tobak ANMÄRKNING: Blodtester kan ibland avslöja förhöjda gifthalter i kroppen. Kroppens skyddsmekanismer avskiljer emellertiddet giftiga ämnet från blodet och lagrar in det i olika vävnader i kroppen efter exponeringen av ämnet. Omexponeringen inte är pågående eller kronisk, kan det därför hända att blodvärdena inte visar förhöjda värden.
Alla människor är till viss grad utsatta fär giftiga metaller. Kvarhållandet av dessa giftiga metaller beror dockpå individens skyddsmekanism. Balansen mellan näringsmineralerna och de giftiga metallerna kan ofta utgöraden avgörande faktorn för graden av förgiftning. Exempelvis har blyansamling en skadligare effekt påkroppskemin om tillgången på kalcium och järn i kroppen är otillräcklig. Genom att mäta halten av giftigametaller i relation till de skyddande mineralerna kan man ofta se i vilken grad tungmetallerna stör den normalabalansen i kroppens biokemi.
Följande kostförslag utarbetas med hjälp av ett flertal faktorer: näringsinnehållet i varje födoämne inklusiveproteiner, kolhydrater, fett samt vitamin-och mineralinnehåll samt individens mineralvärden, ratio ochmetaboliska typ. Utifrån dessa faktorer kan det föreslås att vissa födoämnen tillfälligtvis undviks respektiveökas för att bidra till en förbättrad biokemi.Vid konstaterad födoämnesallergi mot specifika ämnen utesluterman bara de ämnen som man är överkänslig mot och som rekommenderas i rapporten.
ALLMÄNNA KOSTRÅD FÖR PERSONER MED SNABB ÄMNESOMSÄTTNING * ÖKA INTAGET AV FÖDOÄMNEN RIKA PÅ PURINPROTEIN. Viktiga källor är lever, njure och hjärta.
Andra bra källor är sardiner, tonfisk, musslor, krabba, hummer och ostron. Om inte annat anges bör intagetav moderat och högvärdigt purinprotein omfatta ungefär 30% av det totala dagliga kaloriintaget.
* ÖKA INTAGET AV MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER, exempelvis ost, yoghurt, grädde och osaltatsmör. Öka intaget av nötter och frön, exempelvis mandlar, valnötter, jordnötter, jordnötssmör och solrosfrön.
Födoämnen som har hög fetthalt bör omfatta ungefär 30% av det totala dagliga kaloriintaget.
* MINSKA KOLHYDRATSINTAGET inklusive oraffinerade kolhydrater. Sådant som flingor, fullkorn ochfullkornsprodukter bör ej konsumeras ofta före nästa utvärdering. Kolhydratsintaget i form av oraffineradekolhydrater bör omfatta ungefär 30% av det totala dagliga kaloriintaget.
* UNDVIK ALLT SOCKER OCH RAFFINERADE KOLHYDRATER. Detta omfattar vitt och brunt socker, honung, godis, läsk, kaffebröd, alkohol och vitt bröd.
FÖDOÄMNESALLERGIER Hos en del personer kan vissa födoämnen framkalla "falska" allergiliknande reaktioner, vanligen kalladefödoämnesallergier. Konsumtion av födoämnen som man är överkänslig mot kan framkalla reaktioner alltifråntrötthet till hyperaktivitet hos barn, klåda och hudutslag, huvudvärk, högt blodtryck och ledvärk.
Överkänslighet mot födoämnen kan uppstå genom biokemisk (näringsmässig) obalans, orsakad av stress,föroreningar och mediciner. Näringsobalans kan vidare bidra till ett dagligt ensidigt ätande från en begränsadgrupp födoämnen. Ofta uppstår ett behov att vilja äta sådan föda som man är mest överkänslig mot och somman gärna äter av en eller flera gånger per dag.
Följande avsnitt kan innehålla födoämnen som vi rekommenderar att man bör undvika. Dessa födoämnenskall ses som potentiell "allergiföda", eller som födoämnen som kan framkalla en snabb och kraftfull reaktion.
Konsumtionen av dessa födoämnen bör undvikas helt under fyra dagar. Därefter bör de inte ätas oftare än vartredje dag under den föreslagna terapiperioden.
FÖDOÄMNESALLERGI OCH HISTAMINPRODUKTION En del födoämnen kan orsaka histaminutsöndring hos vissa ämnesomsättningstyper och därmed orsakaandningsrelaterade allergireaktioner. Dessa födoämnen är kontraindikerade och bör reduceras tills nästaanalys göres.
rödbetsblast MAGNESIUMRIK FÖDA Följande födoämnen är rika på magnesium i förhållande till kalcium och natrium. Dessa födoämnen bördärför ökas i dieten tills nästa analys göres.
majs FÖLJANDE FÖDOÄMNEN BÖR ÖKAS TILLS NÄSTA ANALYS GÖRES getmesost AMINOSYROR SOM FÖRBÄTTRAR KALCIUMUPPTAGET Kalciumupptaget ökar markant om dieten innehåller höga halter av aminosyrorna lysin, arganin och histidin.
Dessa aminosyror hjälper också till att reducera syrabildning i vävnaden. Båda effekterna är bra för personermed snabb ämnesomsättning. Följande födoämnen rekommenderas därför vid detta tillfälle: lima bönor SÄRSKILD ANMÄRKNING Denna redogörelse innehåller endast ett begränsat antal födoämnen som bör undvikas eller ökas i kosten.
FÖR DE FÖDOÄMNEN SOM INTE OMFATTAS AV DEN HÄR DELEN, GÄLLER ATT FORTSATT MÅTTLIGKONSUMTION ÄR GODTAGBAR, OM INTE ANNAT REKOMMENDERAS AV DEN BEHANDLANDELÄKAREN/TERAPEUTEN. Under vissa omständigheter kan kostrekommendationer räkna upp sammafödoämne i kategorierna "att äta" och "att undvika". I dessa enstaka fall bör födoämnet alltid undvikas.
Denna redogörelse kan ge en unik insikt i näringsbiokemin. De rekommendationer som finns med ärspeciellt utarbetade med hänsyn till metabolisk typ, mineralstatus, ålder och kön. Ytterligarerekommendationer kan baseras på andra kliniska data utförda av den behandlande läkaren/terapeuten.
PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING: Detta programs syfte är att återställa en normal balans i krppens biokemi genom individuellt utarbetadekostförslag och supplementrekommendationer. Om det följs på rätt sätt kan det stärka kroppens förmåga atteffektivare tillgodogöra sig konsumerade näringsämnen, med en förbättrad energiproduktion och hälsa somföljd.
VAD MAN KAN VÄNTA SIG UNDER PROGRAMMETS GÅNG: Mobiliseringen och elimineringen av giftiga metaller kan orsaka tillfälligt obehag. Om till exempel en för storansamling av järn och bly medverkar till artrit kan ett tillfälligt uppblossande av besvären uppstå av och till.
Dessa obehag kan kvarstå tills den giftiga metallen har avlägsnats.
INGEN DEL AV DENNA RAPPORT FÅR ÅTERGES ELLER ÖVERSÄTTAS VARE SIG ELEKTRONISKTELLER MEKANISKT, INKLUDERANDE KOPIERING, BANDINSPELNING ELLER ANNAN INFORMATIONS-ELLER DATALAGRING, UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN TRACE ELEMENTS, INC. U.S.A.
Auktoriserad Representant för Skandinavien FÖLJANDE KOSTTILLSKOTT SKALL INTAGAS TILLSAMMANS MED MAT FÖR ATT ÖKA UPPTAGETOCH FÖR ATT UNDVIKA MAGPROBLEM.
OVANSTÅENDE REKOMMENDATIONER KANSKE INTE INKLUDERAR MINERALER SOMUNDERSKRIDER IDEALNIVÅN ELLER OCKSÅ REKOMMENDERAS KANSKE MINERALER SOMÖVERSKRIDER IDEALNIVÅN PÅ FRAMSIDANS GRAFISKA BILD. DETTA BEROR INTE PÅ NÅGOTMISSTAG VID TOLKNINGEN AV ANALYSRESULTATET. REKOMMENDATIONERNA ÄR NOGAUTRÅKNADE MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN VARJE ENSKILD MINERALS SPECIFIKA PÅVERKAN PÅANDRA MINERALER, FÖR ATT PÅ SÅ VIS FÅ EN SYNERGISTISK EFFEKT. DETTA PROGRAM ÄRUTFORMAT FÖR ATT BALANSERA PATIENTENS MINERALNIVÅ GENOM DESSA SAMVERKANDEREAKTIONER.
OVANSTÅENDE KOSTTILLSKOTT SKALL INTE INTAS UNDER EN LÄNGRE TIDSPERIOD ÄN 2 ELLER 3MÅNADER BEROENDE PÅ METABOLISK TYP, UTAN ATT MAN GÖR EN UPPFÖLJNING VIA ENOMANALYS. DETTA ÄR HELT NÖDVÄNDIGT FÖR ATT UPPTÄCKA EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR OCHDÄRMED KUNNA ÄNDRA PÅ KOSTTILLSKOTTS REKOMMENDATIONEN.
TRACE ELEMENTS KOSTTILLSKOTTSREKOMMENDATION ÄR UTFORMAD EFTER SAMARBETEMELLAN TRACE ELEMENTS, INC., NUTRI-TECH ANALYSSERVICE OCH ALPHA PLUS AB, ANVÅNDALPHA PLUS BEPRÖVADE TILLSKOTT FÖR OPTIMALT RESULTAT PÅ ANALYSEN.

Source: http://www.nutri-tech.nu/content/report2001.pdf

Study offers reassurance on commonly prescribed drug

Study offers reassurance on commonly prescribed drug (PhysOrg.com) -- Researchers at the University of Dundee have found that a drug which is commonly prescribed for patients with conditions including high blood pressure, heart failure and liver disease is safer than a previous study had indicated. Spironolactone is an old medicine that has undergone a resurgence in use in the last 10 years a

Albuterol final.pdf

The Commonwealth of Massachusetts Executive Office of Health and Human Services Jon Burstein , State EMS Medical Director Basic and Intermediate Albuterol Treatment for Known Asthmatics ____________________________________________________________________________ As part of the revised Statewide Treatment Protocols, version 5.5, effective November 1, 2003, ambulance services statewid

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog