(microsoft word - skandia tour distrikt \326rebro 2012 f\366rslag)

Tävlingsbestämmelser 2012

Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia
Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt. På
samtliga spelplatser och nivåer har flickor och pojkar gemensamma spelplatser. Mellan varje omgång
sker uppflyttningar baserat på prestation.
Skandia Tour Distrikt Örebro är en öppen tour och består 2012 av fem tävlingar för ungdomar och juniorer födda 1991 eller senare. Tävlingarnas huvudsyfte är att juniorerna ska ha kul, lära sig spela med andra spelare, spela nya banor och att lära sig tävla i golf. Skandia Tour Distrikt fokuserar på att få med så många som möjligt in i tävlingsverksamheten. Tävlingarna spelas i två klasser, HCP-klassen och Open-klassen. DELTAGARE Pojkar & flickor födda 1991 och senare som innehar officiellt handicap (36). HCP-klassen riktar sig i första hand till juniorer med högre handicap som vill ta steget att börja tävla. ANTAL STARTANDE Vid deltävlingar rekommenderas arrangören att i HCP-klassen ge plats åt totalt 50 pojkar & flickor. Har arrangören inte möjlighet att ta emot alla anmälda stryks de som har högst handicap. Vid mindre än 3 anmälda i någon klass erbjuds spelare att spela utom tävlan eller i någon av de andra klasserna. Det innebär att flickor kan erbjudas ingå i samma klass som pojkar och vice versa. Spelare med hemmaklubb inom Örebro Läns Golfförbund har företräde till tävlingarna vid överanmälan, annars gäller hcp-principen. HANDICAP Officiellt handicap (36) är ett krav för att få delta. TÄVLINGSFORM Alla klasser spelar slaggolf med handikapp, 18hål, gul tee för killar och röd tee för tjejer. Vid lika resultat delas placeringen och priser fördelas enligt den matematiska metoden (regel 6:5:2). Du som spelar i HCP-klassen tävlar i någon av dessa grupper: ANMÄLAN Anmälan öppnas 12 dagar före tävling och sker via www.golf.se eller genom att kontakta arrangerande klubb. Anmäld spelare som uteblir från tävling, utan godtagbart skäl & utan att meddela arrangören senast dagen före tävling, diskvalificeras från deltagande i efterföljande deltävling inom Skandia tour distrikt. Till godtagbara skäl för återbud räknas: skada, sjukdom, personliga eller familjära olyckor. TD bedömer och beslutar. ANMÄLNINGSAVGIFT Anmälningsavgift i HCP-klassen är 80 kr vilken även inkluderar greenfee. Avgiften ska betalas vid anmälan före start. Efter överenskommelse med arrangerande klubb finns möjlighet till fakturering till hemmaklubben för deltagarna. Trebollar med 7 – 8 minuters mellanrum där pojkar och flickor lottas var för sig En riktlinje är att spelare lottas utifrån klass, ålder och sist efter handikapp. HCP-klassen startar efter att Open-klassen startat och en gemensam prisutdelning är att föredra.
DELTAGARE
Pojkar & Flickor som är födda 1991 och senare och riktar sig till dig som har ambition att ta sig
vidare till Skandia Tour Regional. Spelare med hemmaklubb inom Örebro Läns Golfförbund har
företräde till tävlingarna vid överanmälan, annars gäller hcp-principen.
UPPFLYTTNINGSPLATSER
Spelare som deltar i Open-klassen har möjlighet att kvalificera sig till deltagande i Skandia Tour
Regional. Antalet uppflyttningsplatser till Skandia Regional är 10% av start fältet+ ev delningar.
Startfält på 4-14 startande 1 plats
Startfält på 15-24 startande 2 platser
Startfält på 25-34 startande 3 platser
och så vidare
Deltagare som spelar till sig en uppflyttningsplats till Skandia Tour Regional måste dock betala touravgiften (350kr) för att kunna utnyttja sin uppflyttningsplats. Se Skandia Tours hemsida för mer information. ANTAL STARTANDE
Vid deltävlingar rekommenderas arrangören att ge plats åt 45 pojkar och 15 flickor. Har arrangören
inte möjlighet att ta emot alla anmälda stryks de som har högst handicap. Spelare med hemmaklubb
utanför Örebro Läns Golfförbund har rätt att delta i mån av plats.
Om någon klass (flickor eller pojkar) inte når upp till rekommenderat antal startande, minst 4 anmälda, bildas en gemensam klass. Uppflyttnings platser till Skandia Tour Regional delas ut enligt lägsta scratch resultat för pojkar respektive flickor. HANDICAP Det finns ingen handikappgräns för deltagande i Open-klassen. TÄVLINGSFORM Slagtävling, 27 hål, scratch från Gul tee för pojkar och Röd tee för flickor. Vid lika resultat avgörs första plats genom särspel play off hål för hål. Övriga placeringar fördelas enligt den matematiska metoden (regel 6:5:2). ANMÄLAN Anmälan öppnas 12 dagar före tävling och sker via www.golf.se eller genom att kontakta arrangerande klubb. Anmäld spelare som uteblir från tävling, utan godtagbart skäl & utan att meddela arrangören senast dagen före tävling, diskvalificeras från deltagande i efterföljande deltävling inom Skandia tour distrikt. Till godtagbara skäl för återbud räknas: skada, sjukdom, personliga eller familjära olyckor. TD bedömer och beslutar. Observera att spelare anmäler sig till Elit, Riks och Regional i en anmälan och till Skandia Tour Distrikt i en annan anmälan. Spelare som inte får plats på Skandia Tour Regional blir inte per automatik placerade på Distrikt. ANMÄLNINGSAVGIFT Anmälningsavgiften för Open -klassen är 100 kr vilken även inkluderar greenfee. Avgiften skall betalas vid registrering, senast 30 minuter före start. Efter överenskommelse med arrangerande klubb finns möjlighet till fakturering till hemmaklubben för de deltagande spelarna. Trebollar med 7 – 8 minuters mellanrum där pojkar och flickor lottas var för sig såvida anmälningarna i någon av klasserna inte uppnår minkrav på deltagare, minst 3 startande. En riktlinje är att spelare lottas först utifrån ålder och sedan efter handikapp. Varvade bollar rekommenderas för att underlätta gemensam prisutdelning. STARTLISTOR Publiceras via ”Min Golf” och golf.se snarast efter att anmälningstiden gått ut. Skandia Tour Distrikt Örebro följer de gemensamma bestämmelser som SGF har för juniortävlingar 2012. Nedan följer ett utdrag från dessa: CADDIEFÖRBUD I SGF Juniortävlingar gäller förbud att använda caddie under fastställd rond. Caddieförbudet gäller också Skandia Tour Distrikt i den klass som spelar om uppflyttningsplatser till Skandia Tour Regional. I Örebro gäller caddieförbud för alla klasser i Skandia Tour Distrikt Information till anhörig Självklart ska du uppmuntra och heja på dina spelare men tänk på att du inte får ge tips och råd till spelaren under pågående rond. Bestämmelsen om caddieförbud i SGF Juniortävlingar finns för att spelarna ska få ta fullt ansvar för vad de åstadkommer på tävlingarna, både bra och mindre bra. Det finns inga angivna avstånd som åskådare måste befinna sig från spelaren för att följa spelet men publik ska inte gå på fairway och naturligtvis inte på green. Föräldrar och andra åskådare, som har för avsikt att följa särskilda spelare, bör kontakta ansvarig Tävlingsledare eller TD för tävlingen för att presentera sig och för att låta TL/TD och domare förstå att de är införstådda med hur man som åskådare bör bete sig på banan. Föräldrar och andra åskådare får inte använda golfbil på banan då de följer spelet. Endast TD, domare, ledamot av tävlingsledning samt eventuella personer som tävlingsledningen godkänt får framföra golfbil på banan under samtliga dagar för inspel och tävling. GREENLAGARE OCH KLOCKA Greenlagare och klocka ska kunna uppvisas före start. Att inte laga nedslagsmärken är brott mot Gott Uppträdande. Klocka ska alltid ingå i en spelares utrustning så att spelarna kan kontrollera tiden vid eventuellt letande efter boll och ha möjlighet att veta om de följer det uppsatta tidsschemat. AVSTÅNDSMÄTARE Det är inte tillåtet att, under fastställd rond, använda sig av avståndsmätare. Detta gäller även om arrangörsklubbens lokala regler medger sådant användande. Plikt för brott mot denna tävlingsregel är diskvalifikation enligt Regel 14-3. Under en inspelsrond kan avståndsmätare användas. MOBILTELEFONER OCH ANNAN ELEKTRONISK UTRUSTNING Decision 14-3/16 och 14-3/17 reglerar vad som är tillåtet eller inte tillåtet beträffande användandet av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på banan under fastställd rond. Spelaren ska därför försäkra sig om att sådan utrustning som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet av sådan utrustning inte sker i strid med Spelets regler. Mobiltelefon som medförs på banan bör vara avstängd eller i tyst läge. Mobiltelefon får användas i nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning. Decision 14-3/17 handlar bland annat om en spelares användande av MP3-spelare eller motsvarande och beskriver hur Spelets regler bedömer lyssnandet på information eller musik under en fastställd rond. HANDICAPGRUNDANDE RONDER Alla handicapgrundande ronder som spelas i SGF Juniortävlingar registreras med automatik i GIT för spelare som är medlemmar i en svensk golfklubb. GOTT UPPTRÄDANDE/ BROTT MOT ETIKETTEN Tävlingsledning och domare kommer att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna beter sig på ett föredömligt och sportsligt sätt. Till Gott Uppträdande hör: • att alltid uppträda sportsligt och trevligt, • att klä sig på ett för tävlingen och omständigheterna lämpligt sätt, • att vid utebliven start kontakta TD för tävlingen så snart som möjligt, • att som pristagare närvara vid prisutdelning, i annat fall meddela TD, • att vid seger hålla tal och tacka medtävlare, arrangör, banpersonal och sponsorer med flera, • att delta i aktiviteten ”Care for the course” om tävlingsledningen bestämmer detta. • att inte uttrycka störande kraftuttryck eller utföra våldsamma demonstrationer, • att inte kasta klubbor eller slå klubbor i marken, bagar, träd etc, • att inte röka eller bruka alkohol eller narkotika i samband med tävlingen på bana och förläggning • att inte i något fall uttrycka sig nedsättande om bana, funktionärer eller • att i övrigt följa rekommendationerna i Regler för Golfspel Avsnitt 1 – Etikett, Uppträdande på Sanktioner vid brott mot Gott Uppträdande: • tillsägelse • varning • startförbud/spelförbud Vid brott mot Gott Uppträdande meddelas spelarens hemmaklubb och GDF för eventuell disciplinär handläggning. FRITT INSPEL För samtliga deltagare i SGF Juniortävlingar gäller fritt inspel vid ett tillfälle före tävlingen. INBJUDAN Arrangerande klubb lägger upp tävlingen i GIT och sänder ut inbjudan med uppgifter om tävlingsledare & sista anmälningsdag & tid, senast 3 veckor före respektive tävlingsdag. PRISER Arrangerande klubbar svarar tillsammans med eventuell lokal sponsor för priser till ett värde motsvarande minst hela anmälningsavgifterna. Detta är viktigt för spelarna! Skandia Tour ansvarig i distriktet ser till att pokaler och medaljer beställs och levereras till arrangerande klubbar. Prisutdelningen ska vara en kul ceremoni och så många som möjligt ska vara kvar och applådera sina kamrater. Därför är det viktigt att den hålls i direkt anslutning till avslutad tävling. Om det är möjligt så hålls samtliga prisutdelningar samtidigt alternativt efter att varje klass avslutat sitt spel. TÄVLINGSRESULTAT Arrangerande klubb svarar för redovisning av tävlingen enlig följande • Skickas till olgf@gmail.com och ansvarig för Skandia Tour i Örebro län Ansavrig för Skandia Tour i Örebro Län är Fredrik Lager telefon: 070-325 28 65 e-post:: olgf@gmail.com

Source: http://www.olgf.nu/archive/regler/SkandiaTourDistriktOrebro2012.pdf

Ijfas_vol2

http://bma.org.in/ijfas.aspx Int. J. Fundamental Applied Sci. Vol. 2, No. 1 (2013) 23-28 ORIGINAL ARTICLE Open Access ISSN 2278-1404 International Journal of Fundamental & Applied Sciences Bioinformatics assessment of Functional Genes/Proteins Involved in Obesity-Induced Type 2 Diabetes Ehab M Abdella1, Rasha R Ahmed1, Mohamed B Ashour2, Osama M Ahmed2,3, S

Http://www.seccurrents.com/newsletter/default.aspx?fn=_top&rs=g

Features MAY 2007 EDITION FIN 48 Revisited: Fog Clearing on Controversial Tax Disclosures View article examples as Redline | Comparison | Collapsed For months, issuers have stalled on the application of the Financial Accounting Services Board's Financial Interpretation Number 48 (FIN 48). Confounded by the complexity of FIN 48's evaluations, these issuers have sought reprie

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog