demens kan utfordres!

Demens kan utfordres!
• Pasient - pårørende – ikke lenger aksepterer • For å utelukke årsaker som kan behandles• Behandling –> riktig behandling –> trygg • Forverrende faktorer:medisiner, interaksjoner, • 87% - kronisk tretthet, sinne og depresjon(Rabins, • Pårørendes stress er viktig utløsende faktor for bruk av hjemmebaserte tjenester og institusjon • Søvnforstyrrelser, hal usinasjoner og følelsesmessige tegn på depresjon hos den syke med demens gir mest stress for pårørende(Donaldsonet al 1998) Forekomst av demens i Norge 2004
Prevalens
> 65 000
Insidens
10 000/år
65 år+
AlzheimerD+VaskulærD+LewyBodyD
Hjemme : Instit.
I sykehjem
75-80% (alvorlig grad>50%)
Kostnader
15 milliarder/år
• Flere eldre med kreftsykdom og flere med • Antallet med demens øker til 130 000 personer i løpet av de neste 30-40 årene (Ref. HOD 2005-06, kap 6.3).
• I årene framover: nye grupper eldre - flere med fremmedkulturell bakgrunn, flere med kroniske sykdommer, psykisk utviklingshemming, rusbruk og psykiske lidelser. • En langvarig og irreversibel tilstand • Forårsaket av ulike årsaker i hjernen • Sviktende hukommelse især for nyere data • Svikt i dømmekraft, planlegging, tenkning Det dreier seg om en kombinasjon av flere • Arv – med kromosome feil ( 1,14,21 )-mindre en 1 % • Apolipoprotein : personer med APOE e4 utsatt, men arvelig • Høye kolesterolverdier gjennom livet Årsaker til Adferds- og psykologiske forstyrrelser • Fysisk årsak: smerte, infeksjon, brudd • Aktivitet: ny omsorgsperson, påkledning, • Vrangforestillinger om tyveri; redsel, • APSD er meget vanlig hos moderat til alvorlig demente • Dette er en fysisk, emosjonell og økonomisk utfordring • Det er vitenskapelig bevist at AD pasienter med APSD har en dårligere prognose, en raskere sykdomsprogresjon, økt stress hos omsorgsgiveren tidlig overføring til institusjonsplass og utbredt bruk av psykofarmaka • Symptomene blir verre ved sykdomsforløpet og utgjør en • Symptomatisk legemiddel behandling av • Randomiserte, kontrollerte studier viser at flere ulike behandlingsprinsipper bedrer pasientenes funksjon forbigående og bremser forverring av symptomer.
• Kan redusere Adferds- og psykologiske Uro, vandring
• Finnes ingen kur for Alzheimers sykdom eller noen av • Ikke mulig å stoppe avleiringen av betaamyloid.
• Demens er progredierende. • Effekten av legemiddelbehandling kan være vanskelig å • Den umiddelbare effekten kan måles som bedring av symptomer, men virkningen kan også være stabilisering • I klinisk praksis kan man ved hjelp av ulike tester og spørreskjemaer måle bedring og stabilisering.
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1641-2 Effekt av legemidler mot demens
K Engedal A Brækhus L Gjerstad
Figur 1 Vanlig progrediering av Alzheimers
sykdom i relasjon til skåre på Mini Mental
Status-test. Kurve a representerer en tenkt
behandling som stopper progredieringen av
sykdommen, kurve b en behandling som initialt
bedrer symptomene og fører til redusert
forverring (dagens behandling)

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1641-2 Effekt av legemidler mot
demens

For mild til moderat demens: Exelon, Remenyl, Aricept. Det er ikke mulig å vite hvem vil respondere, før vi ha har gitt medisinen i 3- 6 måneder.
Ingen bevis at medisinering ikke er kost effektiv.
• Prøv ikke-farmakologiske tiltak først • Behandling avsluttes hvis ingen bedring • Pårørende informeres om fordeler og ulemper • Citalopram ( Cipramil ) og Sertralin ( Zoloft ) • Tillegg av andre antidepressiva, Mianserin • Hvert individ må vurderes ” case by case ”• Kartlegging/ årsak / utløsende faktorer• Tilstrekkelig søvn• Godkjente medisiner i korte perioder• Ebixa og Citalopram for aggresjon og symptomer • Sjeldent: kortvarig bruk av godkjent antipsykotisk medikasjon i lav dose ved sterk indikasjon Management of agitation and aggression in AD- Ballard et al, May 2009 sikkerhetsprofilen til Ebixa® er det god grunn for å bruke Ebixa® som førstevalg Ballard C, Sorensen S, Aarsland D, European Neurological Review, 2008;3(1)23–26
• Individuell biografi • Kommunikasjon med pårørende• Fysisk sykdom• Depresjon• Smerter eller annet ubehag• Bivirkninger av medisiner• Psykososiale faktorer• Fysiske omgivelser • Etablere kontakt mel om pårørende, lege og • Diskuter adferd i forsøk på å forstå • Diskuter hjelpetiltak som hjemmesykepleie, støttekontakt, plass på dagsenter, institusjonsplass • Kartlegg funksjonsevner, boligforhold, • Personer med demens kjører dårligere • Noen ganger riktig å orientere, andre ganger å • Obs på følelser som angst, ensomhet Lærebok demens- Knut Engedal og Per K Haugen • Utbytte av å delta i aktiviteter som trim, • Bedrer sosial fungering, uro og trivsel Seven signposts for a "brain healthy" lifestyle
Keep your brain active: Hold deg mentalt aktiv Be physical y active: Hold deg fysisk aktiv Manage your blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, and weight Participate in social activities: Hold deg sosialt aktiv Avoid tobacco smoke and drink alcohol only in moderation ”State of the art” strategier
• Effektiv bruk av tilgjengelige medisiner: for å forsinke symptom utvikling og sykdomsrelaterte adferds og psykiatriske symptomer • Identifiser andre riskofaktorer, spes. vaskulære (hjertekar) og • Behandle angst og depresjon• Reduser ny risko : leve sunn livsstil: oppfordre til psykisk, mental og • Vurder preserverte evner og stimuler emosjonell styrke• Pasient rådgivning– forbedre funksjon og kvalitet i livet• Pårørende veiledning – forbedre emosjonell helse og kvalitet for • Unngå ulykker• OBS: Polyfarmasi, interaksjoner og andre sykdommer i forløpet

Source: http://www.schizofrenidagene.no/foredrag/Publikumsforedrag.pdf

Microsoft word - encourager - 2 page.doc

____________________________________________________________________________________________________________ A Note from the Pastor. . . If you have ever watched your investments in the stock market, you know that the only c onsistency of high-risk/high-yield stocks is their flux-causing reflux in your stomach. The only sane manner to both keep u p with it all, and stop popping Nexium, is to

Paper 2

Paper 2.2 Answers 1. There are several requirements to be satisfied for the formation of a contract; one of them is that a party who seeks to enforce a contract must show that he provided consideration for the contract. The general rule is that fresh consideration must be provided. The promisee must give value at the time of or after the entering into the contract: Roscorla v Thomas. Any

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog