Microsoft word - sporten en geneesmiddelen - mvs - elite.doc

Wat moet je als sporter doen als je een geneesmiddel moet gebruiken om
medische redenen?
Vraag 1: Bevat het geneesmiddel een stof die op de dopinglijst staat?
Antwoord:
Op deze website staat een lijst van al e in België geregistreerde geneesmiddelen (dus geen voedingssupplementen of andere producten). Aan de hand van kleurencodes kun je gemakkelijk zien of een bepaald geneesmiddel een verboden stof bevat. Ook je behandelend arts kan je hierbij natuurlijk helpen. Als je geneesmiddel geen verboden stof bevat, hoef je uiteraard niets te doen. Vraag 2: Wat moet je doen als het geneesmiddel een stof bevat die op de
dopinglijst voorkomt?
Antwoord:
Je vraagt een “toestemming wegens therapeutische noodzaak = TTN” aan zodra je een product met een verboden stof krijgt voorgeschreven; Je volgt dezelfde werkwijze als in het verleden en je toont je medisch attest op de dopingcontrole. Je bent dan wel verplicht om na de controle een toestemming te vragen voor de verboden stof (zonder enige garantie dat de Vraag 3: Hoe dien je je aanvraag in?
Antwoord:
Je kan de aanvraagformulieren downloaden op de website www.dopinglijn.be via de rubriek “toestemming wegens therapeutische noodzaak” of telefonisch aanvragen een verkorte aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak. Die geldt voor niet-systemische corticosteroïden en voor de volgende bèta 2- agonisten die geïnhaleerd worden: formoterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline. Voor deze aanvraag wordt steeds onmiddel ijk toestemming verleend, maar de expertencommissie kan op ieder moment de toestemming een normale aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak. Die geldt voor al e andere stoffen van de dopinglijst. Je arts weet welk formulier ingevuld moet worden. Je vult het formulier samen met je arts in, en je stuurt het op naar het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Expertencommissie MVS, Arenbergstraat 9 in 1000 Brussel of je faxt het naar het nummer 02-553 36 50. Om in aanmerking te komen voor toestemming moet je aanvraag steeds vol edig in drukletters ingevuld worden en vergezeld zijn van relevante medische informatie. Onvol edig ingevulde formulieren of formulieren waarbij de nodige medische informatie ontbreekt, worden onbehandeld teruggestuurd in afwachting van een Als je toestemming hebt gekregen om een verboden stof te gebruiken, is het belangrijk dat je die toestemming op zak hebt bij een dopingcontrole en dat je ze Als je beslist om vooraf geen aanvraag in te dienen, moet je bij de dopingcontrole zeker een attest van je behandelende arts voorleggen aan de controlearts. Na de controle ben je verplicht een aanvraag tot toestemming wegens therapeutische Kort samengevat:
1. Ga na of het geneesmiddel een verboden stof bevat op www.dopinglijn.be 2. Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag dan toestemming aan: voor de controle: geeft meer zekerheid; na de controle: je moet de beslissing van de expertencommissie 3. Vul samen met je arts het juiste formulier correct en vol edig in en stuur het samen met al e relevante medische informatie op. 4. Wacht de beslissing van de expertencommissie af. 5. Als je toestemming hebt verkregen, heb je die altijd op zak om ze bij een dopingcontrole voor te leggen aan de controlearts. 6. Als je vooraf geen toestemming hebt gevraagd, leg je het attest van je behandelende arts voor aan de controlearts. Na de dopingcontrole vraag je Voor de meest recente informatie over het dopingbeleid in Vlaanderen kan je surfen De toestemming wegens therapeutische noodzaak kan enkel worden verleend
indien voldaan is aan al de volgende voorwaarden en criteria:
1° er bestaat geen ander redelijk therapeutisch alternatief voor het geneesmiddel 2° de gezondheid van de sportbeoefenaar wordt geschaad als het geneesmiddel met de verboden stof niet zou worden gebruikt; 3° het prestatievermogen van de sportbeoefenaar mag na genezing door het gebruik van het geneesmiddel met de verboden stof niet hoger liggen dan het prestatievermogen bij de aanvang van de ziekte. Het gebruik van enige verboden substantie of verboden middel om laagnormale waarden van enig endogeen hormoon te verhogen wordt niet als een aanvaardbare 4° de noodzaak voor het gebruik van het geneesmiddel met de verboden stof is niet het gevolg, deels of vol edig, van voormalig niet-therapeutisch gebruik van een verboden substantie of een verboden middel; 5° de sportbeoefenaar kreeg nog geen weigering van een andere commissie voor eenzelfde therapeutisch gebruik van een verboden stof. Een toestemming wegens therapeutische noodzaak kan nooit retroactief
gegeven worden. Op die regel zijn twee uitzonderingen:
1° als een spoedbehandeling of behandeling van een acute medische aandoening in hoogst uitzonderlijke geval en noodzakelijk bleek; 2° als de sportbeoefenaar niet tot de elitegroep behoort waarvoor toestemming wegens therapeutische noodzaak is vereist. De expertencommissie hanteert in deze geval en eveneens de bovenstaande criteria om na te gaan of een toestemming kan verleend worden. ELITE – ATLETEN: geen dubbele aangifte !

Voor atleten die deelnemen aan internationale kampioenschappen en IAAF-
wedstrijden geldt bij de IAAF een aangifteverplichting wat betreft toestemming
wegens therapeutische noodzaak (= TTN). Informeer u hierover bij de federatieartsen dr. Dirk Van Campen, dr. Piet Boucquil on of dr. Marc Goethals .
Deze toestemmingen gelden ook in Vlaanderen en dienen niet opnieuw
aangevraagd te worden.

Source: http://www.val.be/UserFiles/File/frankie/Handleiding%20MVS%20-%20TTN%20(doping).pdf

How i came to have two different transplants

http://www.cornealdystrophyfoundation.org Email: ExecDir@cornealdystrophyfoundation.org Focus on Education – Inspiration - Vision How I Came to Have Two Different Transplants By Deloris Axelrod I had been nearsighted (myopic) from childhood and had worn glasses to correct that. At the time of my transplants, my vision still tested at 20/40 and 20/30 corrected with glasses. I did

Info traitement par laser co2 fractionné

Informations concernant le traitement par laser CO2 fractionné Le traitement consiste à réaliser l'abrasion partielle sous forme de petits trous d'une zone cutanée en général localisée sur le visage à l'aide d'un laser ablatif appelé CO2. Indication esthétique : vieillissement cutané (rides, taches brunes) Indications médicales : cicatrices rouge d’acné par l'intermédi

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog