$asqf38_d__bilaga_15b_klassificering_0906.xls

Måltal för läkemedel 2009

Måltal har i flera år använts för att underlätta uppföljning och för att i viss mån balansera
effekterna av en historiskt baserad budget. Måltalen har definierats inom läkemedelsgrupper där
Skåne har en ovanligt hög förskrivning och/eller det finns stora prisskillnader utan motsvarande
medicinska skillnader.
Inför 2009 har en indelning gjorts i kvalitetsmåltal för läkemedelsbehandling hos äldre, måltal för
kostnadseffektivitet samt klyftiga kvoter. De klyftiga kvoterna har mindre ekonomisk betydelse
på Skånenivå, men kan beroende av verksamhetens inriktning ha en relativt större betydelse på en
enskild enhet. Kvoterna kan betraktas som tips från Läkemedelsrådet till intresserade
verksamhetschefer på terapiområden där det finns möjlighet till besparingar utan att göra avkall
på den medicinska kvaliteten.
Både måltal och klyftiga kvoter utgår från Skånelistans rekommendationer och är förankrade med
Läkemedelsrådets terapigrupper. Om måltalen uppnås kan drygt 90 miljoner kronor sparas under
2009.
Kvalitetsmåltal för läkemedelsbehandling hos äldre
Långverkande bensodiazepiner (lugnande samt sömnmedel) till äldre (75 år och äldre).
Medel med betydande antikolinerga effekter till äldre (75 år och äldre).

Enligt socialstyrelsens rapport Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi
(www.sos.se) bör andelen individer som använder:
långverkande benzodiazepiner (diazepam, nitrazepam, flunitrazepam) respektive medel med
betydande antikolinerga effekter (t ex Atarax, Theralen, Nozinan, Propavan) vara så låg som
möjligt
.

Måltal
Protonpumpshämmare

Bibehållet måltal: 90 % av förskriven volym(DDD) av PPI (ATC-kod A02BC) skall vara
generiskt omeprazol (A02BC01 minus Losec och Losec Mups), • Bibehållet måltal: ingen ökning i volym

Statiner

Bibehållet måltal: 80 % av förskriven volym av statiner (ATC-kod: C10AA) mätt som DDD,
skall vara generiskt simvastatin (ATC-kod: C10AA01 minus Zocord).
RAAS-blockad

Bibehållet måltal: 80 % (DDD) av medel som påverkar renin-angiotensinsystemet (ATC-
kod: C09) skall vara ACE-hämmare (ATC-kod: C09A och C09B). • Bibehållet måltal: volymen Plavix ska utgöra max 2 % av summan av volymen för Plavix +
Trombyl). Observera att måltalet endast gäller utanför sjukhus.
Antidepressiva läkemedel – SSRI

Bibehållet måltal: Andelen generiskt SSRI (ej Cipramil, Zoloft eller Cipralex) av SSRI

Antidepressiva läkemedel – mirtazapin

Bibehållet måltal: 95 % av den totala mirtazapinförskrivningen skall vara generika i vanlig
tablettform (N06AX11 minus Remeron S samt munlösliga generika).
Medel vid obstruktiv luftvägssjukdom (astma och KOL)

• Läkemedelsrådet föreslår ökat fokus i uppföljningen på denna grupp innefattande kvalitetsuppföljning och utvärdering av insatt terapi. Måltal för medel vid obstruktiv luftvägssjukdom (ATC-kod: R03) är bibehållen kostnad. • Bibehållet måltal: Relationen mellan volymen av Triobe resp volymen av B03BA01
(cyanokobalamin) följs upp. Volymen av Triobe får max uppgå till 10 % av förskrivningsvolymen av B03BA01.
Klyftiga kvoter
• Andel peroralt sumatriptan av perorala triptaner bör vara hög. Minst 65 % av volym enbart • Andel generiska fentanylplåster (ej Durogesic) av fentanylplåster bör vara hög. Minst 50 % • Andel generiskt gabapentin (ej Neurontin) av gabapentin bör vara hög. Minst 70 % av den totala gabapentinförskrivningen skall vara generika (N03AX12 minus Neurontin). • Andel generiskt lamotrigin (ej Lamictal) av lamotrigin bör vara hög. Minst 50 % av den totala lamotriginförskrivningen skall vara generika (N03AX09 minus Lamictal). • Andel generiskt alendronat av perorala bisfosfonater bör vara hög. (M05BA04 minus Fosamax, Fosamax mite samt Fosamax veckotabl)/(M05BA01 + M05BA04 + M05BA07). • Andel generiskt alfuzosin (ej Xatral OD) av alfuzosin bör vara hög. Minst 90 % av den totala alfuzosinförskrivningen skall vara generika (G04CA01 minus Xatral OD). • Andel simvastatin med tablettstyrka 20 - 40 mg av allt simvastatin bör vara hög. Räknat i • Andel NPH-insulin (A10AC01) av NPH-insulin (A10AC01) + insulin glargin (A10AE04) + insulin detemir (A10AE05) bör vara hög. Minst 70 % av volym. Gäller i primärvård. • Andel generiskt loratadin och cetirizin av antihistaminer bör vara hög. (RO6AX13 minus Clarityn samt Clarityn-S samt R06AE07 minus Zyrlex av allt R06A). 1 Basläkemedel2 Klinikläkemedel3 Klinikläkemedel - solidarisk finans4 Smittskydd5 Smittskydd - solidarisk finans6 Regional finansiering ProdId Artikel
Finans / ID

Source: http://avtal.skane.se/HolgerDokument/09/01191/D_Bil14_bil15.pdf

Reunión de equipo

07/11/2013 Reunión de equipo Hora local 15:30 Málaga (España) Reunión convocada y organizada Tipo de reunión: Videoconferencia por: Spanish-Latin DILI Network. Dr. Raúl J. Andrade Bellido. Servicio de Digestivo. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga Dra. Maribel Lucena González. Servicio de Farmacología. Facultad de Medicina. Universida

wwwchem.csustan.edu

Biochemistry IFall 1994Koni StoneExam 1September 28, 19941. Draw the structures for the following amino acids:2. Runner Ron was in the starting blocks for the BIG 100 meter race. Just before thegun went 'Bang', Ron took a series of quick short breaths. a. Explain why he did this in terms of blood pH. b. While he was running for the GOLD, Runner Ron's muscles were making anabudance of lactic aci

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog