Miapalya

BUKSZ 2006
FREUD-ÉV
nem élte volna túl a holokausztot.
Jelen írásban két – az évfordulóra On the Couch. A Book of Psycho-
analysis Cartoons. Featuring Car-
pítóját a mai emberekhez, akik túlnyo- toons from The New Yorker.
piáktól eltekintve – keveset tud róla, módját képviselik. Mindkettô az oszt- nistry for Foreign Affairs, Austria. For- noha, mint György Péter Az üres dí- rák külügyminisztérium támogatásá- vány címû cikkében (Élet és Irodalom, 2006. április 28.) megjegyzi: „mai kul- képpen illusztrált brosúra a bécsi kü- túránk szókészlete és metaforakincse lügyminisztérium ajánlásával a külön- Edith Kurzweil: Sigmund Freud –
Conquistador of the Unconscious.
Federal Ministry for Foreign Affairs, Vi- reprezentálható a sztereotípiákon túl, fesszora, a Partisan Review egykori innovatív tudományos irányzat, új te- gráfia (többek közt Freudians and Fe- minists és The Freudians: A Compa- Freud szavaival – „a világot álmából rative Perspective) szerzôje, a Li- felrázni” kívánó univerzális eszme- terature and Psychoanalysis és más rendszer? Freud életútjának és a pszi- freudi fogalmak – az ellenállásnak, a nek, az elfojtásnak és az „elfojtott vis- szatérésének” fogalmi hálója – nélkül veit mutatja be, hanem kitér utóéleté- re, a Freud utáni pszichoanalízis fôbb osztrák kulturális intézeteket világ- szerte – így Budapesten is – Freud In- problémájára reflektál. A bécsi Sig- Vom Denken im Liegen (A dívány. A jelentôséget tulajdonít az évforduló- fekve gondolkodásról) címû kiállítása, aktualitása körül folyó vitákra is. Írása va, a tudomány, a mûvészet és az iro- nemzeti identitás megalapozói közé.
dalom eszközeivel „azt a mentális te- ret kívánja bejárni, amelyet a díványon való fekvés pozíciója határoz meg”. A „együtt kell élnünk az emberi motivá- ciónak azzal a láthatatlan dimenziójá- analyse címû, 2006. augusztus 27-ig val, amelyet ô nyitott meg” (49. old.).
nyitva tartó kiállításán (amelynek kriti- A brosúra „fogyaszthatóságát”, felhí- ÉS-cikkében olvashatjuk) is fontos gondosan, rendkívül ízlésesen össze- szereplô a dívány, vagyis az „üres” válogatott, kiváló minôségben repro- kívánta megfordítani: ezúttal nem a pá- vagy inkább „hiányzó” dívány, hiszen nak fotóiból, barátainak, tanítványai- formában „avatva be” a (potenciális) nak, követôinek fényképeibôl áll. Az álmok és szimbólumok rejtelmeibe.
Az évfordulóhoz kulturális és mûvé- után kénytelen volt Bécset örökre el- szépséges fotók segítségével egy le- dik, s már eddig is számos kiadvány.
londoni Freud-múzeumban emlékez- tûnt, örökre elveszett világot, a XX.
teti a látogatót arra, hogy ha Bécsben század elejének Bécsét próbálja vis- szavarázsolni (amikor még a dívány is nyelvhasználat, az analitikus zsargon.
helyett inkább a rúttal és az alantassal foglalkozik. A New Yorker magazin- eszébe jut!” – szólítja fel az analitikus a díványon fekvô páciensét, akinek re- májú karikatúrákból válogat, amelyek mek kilátása nyílik a szemközti ház te- jelenleg az On the Couch. Cartoons from The New Yorker címû kiállításon nô? – kérdezi az orvos a díványán fek- kiállítást) Michael Freund osztrák mé- diakutató és újságíró, a Standard cí- szintén idôsebb úr a terapeutájával.
és állította össze; ô írta a kötet beve- Ne is törôdjön vele, Miss Watkins.
tettel jelentôs javulásomra, újra gyen- Minden páciensem bolondul értem.
gédséget érezhetek anyám iránt?” – Az „aranykor” karikaturistái elôszere- Az analitikus és a páciens közötti vi- pszichoanalitikus témájú karikatúrából mélyével, akit rendszerint elegáns ren- delôjében üldögélô középkorú, kopa- leplezett pénzsóvársága, illetve a be- férfiúként ábrázoltak; a rendelô falán pedig a poénok ereje szempontjából.
Többségük ráadásul nagyon találó – a engem megfizetni?” „Beszélhetnék vonását kapja el, forgatja ki, teszi iró- amelyik a számlát fizeti?” „Az ön prob- ság: Michael Freund idôbeli perspektí- lettek) nem volt szokás karikírozni. Mi- marad ki a karikatúrákból a szexuális csábítás és a dívány közötti szoros asszociáció sztereotip témája sem.
pszichiátert idéz, aki a karikatúrák ké- pi világa mögött meghúzódó tudatta- a páciensnôjét szerelmével ostromló, lan attitûdökrôl azt állapította meg, sôt a díványon mellé fekvô analitikus.
hogy „a felsô közép- és a középosz- Az egyik rajzon pedig a dívány mögött fonjáig ugrik. A pszichoanalízis ameri- tálybeli amerikaiak, fôleg az értelmisé- kai „aranykora” a negyvenes évek ele- dôlô orvos így szól: „Ne is törôdjön jétôl a hetvenes évek végéig tartott, a vele, Miss Watkins. Minden pácien- jelent meg róla a legtöbb karikatúra.
mint csábító” kliséje mellett felbuk- kan az „analitikus mint ôrült” szte- berlini kiállításon, az analitikus dívány, amely egyszerre közön- megpróbálná, Mrs. Haffner!” – nek, aki félelmében a dívány alá bújt, azzal a részével, amelyik a számlát fizeti? BUKSZ 2006
Nézzük a jó oldalát a dolognak, Mr. Harley. Ha ezek az urak nem jönnek magáért, évekbe telt volna, amíg rájövünk, Simplizissimus rajzolóinak például Ezt a fajta pszichoanalitikus kultúrát – vagy inkább szubkultúrát – Woody Al- kasztaniuk.” (A vicc és viszonya a tu- len tette halhatatlanná az Annie Hall- dattalanhoz. In: Sigmund Freud: Es- szék. Gondolat, Bp., 1982. 246–247.
kal, egerekkel, különféle fantasztikus gyógyszeres (Prozac) és egyéb terápi- tekkel, királyokkal és múmiákkal né- nya a New Yorker karikatúráinak hu- klasszikus pszichoanalízist, kulturális pesíti be az analízis színterét. A karos- székben ülô kiskutya így szól a kön- nyezô páciensnek: „Nos, én hiszem, vicckultúrával, ezen belül pedig Freud cisztánná” vált, ami jól nyomon követ- zsarnok volt” – közli analitikusával a „zsidó viccekkel”, továbbá a Simplizis- díványon fekvô koronás fô. Egy másik simus címû szatirikus lappal, amely- tés, gúny, agresszió tárgya, és megje- lett, bekeretezett diplomái alatt üldö- gél, mögötte egyiptomi szarkofág. Vé- gül, a kötet utolsó karikatúráján fel- nyelvkritikája között is, aki a pszicho- szen más üzenethez. A „shrink”, azaz ravatalozott holttest látható, a karos- szlengben az analitikust hívják, baljós- nyolta („A pszichoanalízis az a beteg- latú, gonosz vagy nevetséges figurává „Még mindig terápiában van” – mond- ség, amely saját gyógymódjának kép- válik, aki a páciensét fojtogatja, te- A „karikatúra-háborúk” mai, felfoko- zott légkörében felvetôdik a kérdés, és közli: elege van az egészbôl, itt és miféle érzékenységeket sértenek, kit mivel provokálnak az efféle ábrázolá- szakmát. Az egyik karikatúrán így ok- tatja ki riadt kis páciensét: „Én pszi- chiáter vagyok, Mr. Fenton. Északnyu- lenthetjük: a humor forrásának határai zset, amelyet fejzsugorítónak hívnak.” maga Freud legitimálja, aki A vicc és viszik el pácienst a rendelôbôl. A te- viszonya a tudattalanhoz (1905) címû így összegzi: „Megszületünk, dekon- zük a jó oldalát a dolognak, Mr. Harley.
vonásaként emeli ki örömszerzô, fel- évekbe telt volna, amíg rájövünk, mitôl kedését a „tiltó, gátló hatalmakkal”. A van magának bûntudata.” A „páciens mint agresszor” is többször felbukkan.
Például a díványon fekvô beteg gép- pisztolyt tart a kezében, mire analitiku- törvényszerûen a bosszúság számlá- növeli a biztonságérzetét, Mr. Bromer, jára írjuk – bosszankodás helyett. A ■■■■■■■■■■■■ ERÔS FERENC

Source: http://buksz.c3.hu/0602/09miapalya.pdf

pest.ca.uky.edu

RESTRICTED USE PESTICIDE (Ground and Surface Water Concerns) For retail sale to and use only by certified applicators or persons under their direct supervision and only for those usescovered by the certified applicator's certification. This product is a restricted use herbicide due to ground and surface water concerns. Users must read and follow allprecautionary statements and instructions

Proceedings of the 1st international workshop on electronic voting

From Legal Principles to an Internet Voting System German Research Center for Artificial Intelligence GmbH Abstract: Past research on Internet voting has been concentrated on two aspects. First, there are investigations to find the appropriate balance between anonymity and authentication. Second, the impact of the use of Internet voting to legislation has been studied. In this paper we a

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog