Ulotkadobra do akceptu

ulotkaDOBRA do akceptu 16/07/2007 13:04 Page 1 Placówki medyczne realizujàce program leczenia ARV
KA˚DA KREW JEST POTENCJALNIE
ZASADY POST¢POWANIA
w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej w 2007 r.
Nazwa placówki
Szpitale, na bazie których
ZAKAèNA!
PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
dzia∏ajà oÊrodki referencyjne
NA KREW I INNY POTENCJALNIE
PRACUJ ZAWSZE W R¢KAWICZKACH!
ZAKAèNY MATERIA¸ MOGÑCY
Dzi´ki os∏oni´ciu d∏oni r´kawiczkà lateksowà przy zak∏uciu ig∏à
ze Êwiat∏em ryzyko zaka˝enia HIV zmniejsza si´ o oko∏o 50%.
ZAWIERAå HIV.
Prawdopodobieƒstwo zaka˝enia po ekspozycji zwiàzanej
z uszkodzeniem skóry wynosi:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaêny im. T. Borowicza, ul. Âw. Floriana 12, Bydgoszcz HIV: 0,3% HCV: 5-15% HBV: 30%
Szpital Specjalistyczny – Szpital SpecjalistycznyOÊrodek Diagnostyki i Terapii AIDS Najmniejsza obj´toÊç krwi, która mo˝e przenieÊç zaka˝enie to:
HIV – 0,1 ml HBV – 0,00004 ml
PAMI¢TAJ:
Szybkie i w∏aÊciwe dzia∏anie po ekspozycji mo˝e
uchroniç Ci´ przed zaka˝eniem HIV!
Oddzia∏ Kliniczny Chorób Zakaênych SPSW Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Klinika Obserwacyjno – Zakaêna Dzieci Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony,ul. Arkoƒska 4, 71-455 Szczecin Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaêny www.aids.gov.pl
ul. Wroƒskiego 24 / 25, 50-375 Wroc∏aw ulotkaDOBRA do akceptu 16/07/2007 13:04 Page 2 EKSPOZYCJA ZAWODOWA pracowników ochro-
• Pobraç krew od osoby b´dàcej potencjalnym êród∏em zaka˝enia WA˚NE: Póêniejsze wdro˝enie profilaktyki poekspozycyjnej
ny zdrowia jest to nara˝enie na zaka˝enie ró˝nymi drobno-
i za jej zgodà oznaczyç przeciwcia∏a anty-HIV, anty-HCV i HBsAg.
znacznie zmniejsza szanse skutecznoÊci. Najpóêniej mo˝na ustrojami, m.in. HIV, HBV, HCV na skutek kontaktu z materia-
• Zastosowaç u osoby eksponowanej profilaktyk´ przeciw jà zastosowaç 72 godziny od ekspozycji.
∏em biologicznym, w trakcie wykonywania pracy zawodowej.
zaka˝eniu HBV i HCV na terenie zak∏adu pracy.
Je˝eli nie mo˝na zrealizowaç podanego schematu • Zg∏osiç przypadek ekspozycji zawodowej w miejscu pracy.
post´powania skontaktuj si´ jak najszybciej z oÊrodkiem • KREW i ka˝dy materia∏ biologiczny zawierajàcy realizujàcym program leczenia ARV w zakresie profilaktyki krew jest najbardziej potencjalnie niebezpiecznym PROFILAKTYKA ZAKA˚ENIA HBV:
êród∏em zaka˝enia wirusami HIV, HBV, HCV.
Szczepionka
• Innym potencjalnie infekcyjnym materia∏em Po przyj´ciu pierwszej dawki leku profilaktyk´ nale˝y eksponowana
immunoglobulina
kontynuowaç: COMBIVIR 2 x 1 tabl. dziennie lub TRUVADA anty-HBs*
wzw typu B
Zaka˝ona HBV
Nie zaka˝ona HBV,
Umów si´ telefonicznie na wizyt´ w oÊrodku realizujàcym nie szczepiona
program leczenia ARV w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej, który przejmie opiek´ do czasu wzw typu B
– p∏yny: mózgowo-rdzeniowy, osierdziowy, otrzewnowy, Przeciwcia∏a
anty-HBs NIE
– komórki, hodowle tkankowe lub po˝ywki zawierajàce HIV Profilaktyka poekspozycyjna zaka˝enia HIV polega na powy˝ej 10 mIU/ml
przyjmowaniu leków antyretrowirusowych przez 28 dni lub Mocz, ka∏, Êlina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot do momentu definitywnego rozstrzygni´cia celowoÊci jej Przeciwcia∏a 3
i ∏zy – o ile nie zawierajà krwi – NIE sà zakaêne! przyjmowania. Po wykluczeniu zaka˝enia HIV u osoby anty-HBs
schemat 0-1-6 m-cy,
Kontakt z nimi NIE wymaga zastosowania profilaktyki poekspo- b´dàcej êród∏em ekspozycji, osoba eksponowana mo˝e poni˝ej 10 mIU/ml
kontrola przeciwcia∏
po pe∏nym cyklu
szczepienia
• Do zaka˝enia HIV w czasie ekspozycji zawodowej mo˝e dojÊç: * Swoista immunoglobulina anty-HBs nie jest refundowana przez NFZ WA˚NE: Do czasu wykluczenia zaka˝enia HIV osoba,
– poprzez naruszenie ciàg∏oÊci skóry przy zak∏óciu, która uleg∏a ekspozycji powinna:
PROFILAKTYKA ZAKA˚ENIA HCV:
• zachowaç wstrzemi´êliwoÊç seksualnà lub przestrzegaç – po d∏ugotrwa∏ym kontakcie skóry z du˝à obj´toÊcià zasad bezpieczniejszego seksu (m.in. stosowaç Nie ma specyficznego post´powania, ale leczenie ostrego wirusowego zapalenia wàtroby typu C jest skuteczne u oko∏o Profilaktyki przeciw HIV NIE stosuje si´ po ekspozycji na skór´ • nie zachodziç w cià˝´, nie karmiç piersià, • wstrzymaç si´ od oddawania krwi, plazmy, nasienia, Nale˝y wykonywaç badanie przeciwcia∏ anty-HCV po 3 i 6 miesià- cach od ekspozycji i oznaczaç aktywnoÊç ALT co miesiàc przez NATYCHMIAST PO EKSPOZYCJI:
• Skór´ (miejsce skaleczenia lub zak∏ucia) przemyj du˝à PROFILAKTYKA ZAKA˚ENIA HIV:
• Nie u˝ywaj Êrodków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu! W przypadku potwierdzonego zaka˝enia HIV lub braku • Oko przep∏ucz kilkakrotnie wodà lub roztworem soli mo˝liwoÊci wykluczenia zaka˝enia HIV u osoby b´dàcej êród∏em Autor opracowania: dr Aneta Cybula-Walczak • Âluzówki jamy ustnej i nosa wyp∏ucz wodà PRZYJÑå W CIÑGU 1-2 GODZIN OD EKSPOZYCJI JEDEN
CDC. Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the managment of occupational • Krew rozpryÊni´tà na skórze przemyj wodà Z LEKÓW ANTYRETROWIRUSOWYCH
exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR 2005 • Nie wyciskaj rany! Nie tamuj krwawienia! CDC. Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the management of occupational COMBIVIR 1 tabl.
exposures to HBV, HCV and HIV and recommendation for postexposure prophylaxis MMWR 2001 Nast´pnie nale˝y:
Post´powanie po kontakcie z HIV dr Dorota Rogowska-Szadkowska KC ds. AIDS, Warszawa, • Pobraç krew od osoby eksponowanej i oznaczyç przeciwcia∏a TRUVAD¢ 1 tabl.
Schemat post´powania zatwierdzi∏ konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaênych anty-HIV i anty-HCV oraz HBsAg, a u osób szczepionych Dost´p do tych leków winien byç zabezpieczony przez przeciw wzw typu B oznaczyç przeciwcia∏a anty-HBs

Source: http://www.wp.ajd.czest.pl/studenci/uploads/SANEPID/ulotka%20postpowanie%20po%20ekspozycji1.pdf

(microsoft word - v\345rdprogram uu.doc)

Vårdprogram för traumarelaterade psykiska störningar Kerstin Bergh Johannesson och Tom Lundin Verksamhetsområde allmänpsykiatri Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri Innehållsförteckning Inledning Inledning Människor som utsatts för svåra trauman kan visa många olika reaktioner. För de flesta avklingar dessa reaktioner spontant utan långsiktiga

Untitled

ACTIVslate The ACTIVslate enriches learning environments by inspiring group interaction The Promethean ACTIVslate complements the Promethean Collaborative Classroom Solution, providing teachers and learners with the opportunity for greater interaction with the teaching material and each other. When using your Promethean interactivewhiteboard you are no longer confinedto the front o

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog