Hardij.nl

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD
J004 - OVEN CLEANER
1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Hardij Reinigingstechniek b.v.
Watermolen 136229 PM Maastricht+31 (0) 43 363 42 89+31 (0) 43 363 49 22info@hardij.nl 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.
4 EERSTEHULPMAATREGELEN
ALGEMENE INFORMATIEBrandwonden veroorzaakt door chemicaliën moeten onmiddellijk worden behandeld, uitstel is onduldbaar. VOORZICHTIG! EHBO-ers moeten zich bewust zijn van het risico van brandwonden die zij zelf kunnen oplopen.
INADEMINGSlachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.
INSLIKKENNIET LATEN BRAKEN! Mond grondig spoelen. veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen! CONTACT MET DE HUIDBesmette kleding onmiddellijk verwijderen. Onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.
CONTACT MET DE OGENOgen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.
5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
BLUSMIDDELENDit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.
SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURESSpeciale veiligheidskleding gebruiken. Normale bescherming is mogelijk niet afdoende.
6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
REINIGINGSMETHODENDe vereiste beschermende uitrusting dragen. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. Bevoegde autoriteiten waarschuwen bij grote hoeveelheden.
7 HANTERING EN OPSLAG
GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELENMorsen en contact met huid en ogen vermijden.
OPSLAGVOORZORGSMAATREGELENGescheiden bewaren van Zuren.
J004 - OVEN CLEANER
OPSLAG CLASSIFICATIEOpslag van een aan voorschriften en regels gebonden stof.
8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKINGMechanische luchtregeling gebruiken om concentraties van dampen in de lucht beneden de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare drempelwaarde te houden.
TECHNISCHE MAATREGELENVoor afdoende algemene en plaatselijk afzuigventilatie zorgen.
BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANENGeen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt.
BESCHERMING VAN DE HANDENVeiligheidshandschoenen gebruiken. Rubber (natuurlijk, latex).
BESCHERMING VAN DE OGENVeiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen.
ANDERE BESCHERMINGSMIDDELENGeschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen.
9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
STABILITEITStabiel onder normale temperatuuromstandigheden.
TE VERMIJDEN CONDITIESContact met zuren vermijden.
TE VERMIJDEN MATERIALENSterke zuren. Reageert heftig met lichte metalen zoals aluminium en zink, waarbij het zeer brandbare waterstof ontstaat.
11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
INADEMINGKan beschadiging veroorzaken van slijmvliezen in neus, keel, longen en bronchiën.
INSLIKKENVeroorzaakt ernstige brandwonden. Schadelijk bij opname via de mond.
CONTACT MET DE HUIDVeroorzaakt ernstige brandwonden.
CONTACT MET DE OGENVeroorzaakt ernstige brandwonden. Gevaar voor ernstig oogletsel.
12 ECOLOGISCHE INFORMATIE
ECOTOXICITEITNiet geclassificeerd als Gevaarlijk voor het milieu maar lozing in het milieu dient vermeden te worden.
J004 - OVEN CLEANER
13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
OPRUIMINGSMETHODENAfval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.
14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Anionogene oppervlakteactieve stoffen,Amfotere oppervlakteactieve stoffen, 16 OVERIGE INFORMATIE
ALGEMENE INFORMATIEDe volgende zinsneden aangaande risico hebben betrekking op de grondstoffen in het product en niet op het product zelf:-

Source: http://www.hardij.nl/pdf/nl_T004.pdf

3 cols.qxd

4_Learning points.qxp 29/11/2007 14:32 Page 264 Learning points Diagnosing and managing hypertension can help minimise the risk of cardiovascular diseaseIn the last article of the year in our Learning points series Candy Norris refreshes our knowledge on theAs a major modifiable contributory factorin cardiovascular disease, the managementof high blood pressure is an important wayminimi

portal.mec.gov.br

PARECER HOMOLOGADO(*) (*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 14/01/2009 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTERESSADO: André Gustavo de Oliveira Tavares ASSUNTO: Autorização para cursar o período do internato do curso de Medicina, ministrado na Faculdade de Medicina de Valença – FMV, de Valença/RJ, no Hospital Ana Costa

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog