Microsoft word - m02-2 paul algra enquete innovaties.doc

Vraag
Welke zijn volgens internisten de belangrijkste medische uitvindingen van de laatste 30 jaar? Ze mogen
kiezen uit o.a. ACE-remmers, gastro-intestinale endoscopie, echografie, H2-receptorantagonisten,
mammografie, HIV-test, calcium-antagonisten, MRI/CT, PSA-test en sulfenadil (=Viagra). Wat denk je dat
de keuze zal zijn?
Antwoord
Als eerste wordt MRI/CT als belangrijkste ontwikkeling genoemd, maar in de top 5 komen nog twee aan
radiologie gerelateerde onderzoeken voor, nl. angioplastiek en mammografie (zie de tabel).
Rangorde van importantie
Innovatie
De tabel toont de rangorde van relevantie van nieuwe medische ontwikkelingen van de laatste 30 jaar in de optiek van Amerikaanse internisten. De hier weergegeven tabel is een samenvatting van de oorspronkelijke die in totaal 30 keuzen omvat [1]. Het onderzoek bestond uit een grootscheepse enquête waarbij aan internisten werd gevraagd een rangorde aan te brengen in belangrijkheid van medische ontwikkelingen voor hun praktijk. De keuze van innovaties werd vastgesteld aan de hand van hoofdartikelen verschenen in de tijdschriften JAMA en New England Journal of Medicine van de laatste 25 jaar. De enquête werd gehouden onder 225 praktiserende Amerikaanse internisten. De internisten die pas na 1980 hun artsexamen behaalden werden niet geënquêteerd, teneinde ervaren collegae te selecteren die het gehele veld van keuzen kunnen overzien. De respons bedroeg 73%. In het algemeen was er een grote consensus tussen de respondenten. Er werd significant minder vaak gekozen voor nieuwe medicaties dan voor nieuwe vormen van diagnostiek en chirurgische behandelmethoden. Nieuwe technieken die voornamelijk verlenging van de levensduur tot doel hadden, scoorden hoger dan methoden die verbetering van de kwaliteit van het leven beoogden. Er was geen verschil tussen de manlijke en vrouwelijke collegae; evenmin speelde de vestigingsplaats een rol. Wel maakte de leeftijd van de specialist uit: de ouderen kozen vaker voor echografie, de jongeren vaker voor DEXA als belangrijke vindingen. Ook de praktijksamenstelling was van belang: internisten die relatief veel Medicaid-patiënten zagen, kozen voor de HIV-test als belangrijke medische innovatie. Internisten met relatief veel oudere patiënten in de praktijk kozen significant vaker voor cataract en PSA als onmisbare ontwikkelingen. Veel is gepubliceerd over de gevolgen van technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Niet alleen in de vakliteratuur is veel te vinden over doelmatigheid en kosteneffectiviteitsanalyse; ook de lekenpers en de politiek werpen zich met gretigheid op de kosten van moderne medische technologie. In de gangbare literatuur gaat het meestal om de evaluatie van één modaliteit of één bepaalde nieuwe techniek. Daarbij wordt de nieuwe aanwinst vergeleken met het bestaand arsenaal. In deze studie beoordeelden internisten het gehele palet aan keuzen met als resultaat een voor de Dr. P.R. Algra Medisch Centrum Alkmaar Fuchs VR, Sox HC. Physicians’ views of the relative importance of thirty medical innovations. Health Affairs 2001;20(5):30-42. Het gehele artikel is via internet te verkrijgen.

Source: http://www.radiologen.nl/files/file/MemoRad/2002/M02-2%20paul%20algra%20enquete%20innovaties.pdf

Vincent boucher's resume : aerospace | chic | fashion | governance | philanthropy

London | New York | Montreal B. Sc. Theoretical Physics, M. A. Government Policy Analysis and M. Sc. Aerospace Engineering (Space Technology)Portf ire.tv Aerospace | Chic | Fashion | Governance | Philanthropy A renewal of the Renaissance ideals with precision engineering, Desigofessional skilled catalyst, Top Social Media World Influencer and strategic mastermind versed in Aerospa

Copyright © 2010-2014 Online pdf catalog